به همت دفتر ارتباط دانشکده با جامعه و صنعت و در راستای سلسه بازدیدهای دفتر، جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی، از شرکت زیره و زعفران ایرانیان بازدید به عمل آوردند. خط بوجاری زیره، خط پالایش و فرآوری گیاهان دارویی و آزمایشگاه این شرکت بازدید شد و راه‌های همکاری‌های احتمالی مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار آقایان دکتر آق خانی و دکتر برادران مطیع، از گروه آموزشی بیوسیتم، دکتر خداشناس از گروه آموزشی مهندسی آب، دکتر کرباسی از گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی، دکتر حاج‌محمدنیا از گروه آموزشی اگروتکنولوژی، دکتر مقدم از گروه علوم باغبانی و دیگران حضور داشتند. شایان ذکر است که بازدید مذکور در روز پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ صورت گرفت.

بازدید از شرکت زیره و زعفران ایرانیان

بازدید از شرکت زیره و زعفران ایرانیان

بازدید از شرکت زیره و زعفران ایرانیان

اخبار دانشکده