به همت دفتر ارتباط دانشکده با جامعه و صنعت و در راستای سلسه بازدیدهای دفتر، جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی یستم، از شرکت تولیدی صنعتی شاخص (تولید کننده انواع ادوات موتوری باغبانی) بازدید به عمل آوردند.
خط قالب‌سازی، CNC، مونتاژ، طراحی و انبارداری این شرکت بازدید شد و راه‌های همکاری مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار آقایان دکتر آق‌خانی، دکتر عباسپور فرد، دکتر زارعی و دکتر برادران مطیع، حضور داشتند. شایان ذکر است که بازدید مذکور در روز دو شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ صورت گرفت.

بازدید از شرکت شاخص

بازدید از شرکت شاخص

بازدید از شرکت شاخص

بازدید از شرکت شاخص

بازدید از شرکت شاخص

اخبار دانشکده