اطلاعیه آموزشیاحتراما بر اساس شیوه‌نامه جامع تحصیلی و تقویم آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، آخرین مهلت حذف ترم و حذف تک‌ درس نیمسال اول 1403-1402، پایان روز چهارشنبه مورخ 1402/10/13 می‌باشد.

در خصوص حذف ترم، دانشجو در صورت داشتن شرایط (کارشناسی و دکتری تا سقف دو نیمسال، کارشناسی ارشد تا سقف یک نیمسال)، می تواند درخواست خود را ثبت نموده و پس از تایید دانشکده اقدام خواهد شد.
همچنین در خصوص حذف تک‌درس، دانشجو می تواند برای صرفا یک درس نظری درخواست داده و در صورت موافقت استاد درس و تأیید گروه، به شرط آن‌که تعداد واحد‌های باقی مانده نیمسال، کمتر از کف مقرر دوره تحصیلی مربوطه نشود، اقدام خواهد شد.

با توجه به لزوم پایبندی به شیوه‌نامه جامع تحصیلی و رعایت عدالت در پیاده‌سازی یکسان قوانین بین کلیه دانشجویان دانشگاه، به درخواست‌هایی که تاریخ اقدام اولیه آن‌ها توسط دانشجویان، 14 دی‌ماه یا بعد از آن باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد و دانشجویان عزیز موظف به شرکت در امتحانات خواهند بود.

اطلاعیه های آموزش