2757دانشجویان محترم به اطلاع می‌رساند شرکت در جلسات امتحانی برای تمامی دانشجویان الزامی می‌باشد و عدم شرکت در امتحان به منزله نمره صفر خواهد بود و مسئولیت آن به عهده دانشجو می‌باشد.

203cبراساس ماده 11 آیین‌نامه آموزشی ورودی‌های سال 1402، دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال‌های بعدی درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره‌های مردودی قبلی در نمرات تحصیلی دانشجو ثبت و این نمره‌ها در میانگین نیمسال و میانگین کل دوره محاسبه می‌شود.

مدیریت آموزشی دانشگاه

اطلاعیه های آموزش