دانشجویان محترم، با توجه به سال ورود، مقطع و رشته خود می توانند بر اساس جدول زمانبندی، اقدام به انتخاب واحد نمایند.
یادآور می شود، انتخاب حداقل 12 واحد درسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی، 8 واحد درسی برای دانشجویان مقطع ارشد و 6 واحد برای دانشجویان مقطع دکتری الزامی می باشد. از این رو درخواست می شود دانشجویان محترم به منظور جلوگیری از مشکلات آموزشی ضمن رعایت زمانبندی های تعیین شده، در انتخاب تعداد واحدهای درسی بر اساس مقطع تحصیلی خود دقت نمایند.

دانلود فایل برنامه زمانی

اطلاعیه های آموزش