از بین‌المللی شدن نشریه علمی ماشین‌های کشاورزی و صدور گواهینامه آن، تا ارتقای ضریب تاثیر و بهبود شاخص کیفیت چندین نشریه دیگر.

طبق آخرین گزارش پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، سه نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، بوم‌شناسی کشاورزی و پژوهش زراعی ایران هم در شاخص کیفیت و هم در ضریب تاثیر، نسبت به سال قبل ارتقا داشتند. همچنین نشریه پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران ارتقا در شاخص کیفیت و سه نشریه آب و توسعه پایدار، آب و خاک و علوم باغبانی نیز بهبود در ضریب تاثیر داشته‌اند.

مبارک همه اعضای این خانه و دستمریزاد به همه دست‌اندرکاران، مدیران مسئول، سردبیران، اعضای هیئت‌های تحریریه، کارشناسان، ارزیابان و ارائه دهندگان مقالات پر کیفیت علمی و ....

کیفیت و ضریب تاثیر نشریات براساس گزارش ISC

گواهی رتبه علمی نشریه ماشین های کشاورزی

Web of Science

اخبار دانشکده