عصمت عباسیان مهندس عصمت عباسیان

سمت: کارشناس آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی

ایمیل:

شماره تماس: 38804712-051

فرشته مشیریمهندس فرشته مشیری

سمت: کارشناس آزمایشگاه کشت و بافت

ایمیل:

شماره تماس: 38804710-051