گرایش ها در مقطع کارشناسی ارشد

  • اصلاح نباتات
  • بیوتکنولوژی کشاورزی

گرایش ها در مقطع دکتری

  • بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهی