فهیمه زمانیانفهیمه زمانیان

سمت: مسئول دفتر گروه آموزشی بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

ایمیل:

شماره تماس: 38804679-051