نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
عباسی پور علیرضاکرمانشاهی حسندکتری (Ph.D)بین‌الملل علوم دامي۱۳۹۰
کارگر حسندانش مسگران محسندکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۵
سیمایی سلطانی لیلانصیری محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۶
صمصامی رضوانناصریان عباسعلیطهماسبی عبدالمنصوردکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۶
طیبی پور علیمجیدزاده هروی رضادکتری (Ph.D)بین‌الملل علوم دامي۱۳۹۶
محمدی فرزانهدانش مسگران محسنوکیلی سیدعلیرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۳۹۶
کارگر فاروقکرمانشاهی حسندکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۶
اشکانی مژگانطهمورث پور مجتبیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۷
اشکانی مژگانطهمورث پور مجتبیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۷
بهنام رسولی ریحانهنصیری محمدرضاجوادمنش علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۷
حمد الاحمد عبدالعزیزجوادمنش علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۷
خبیری نوغانی محمدعلیحسن آبادی احمدگلیان ابوالقاسمدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۳۹۷
خطیبی سیدمحمدرضازرقی حیدرگلیان ابوالقاسمدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۷
رضائی بیدختی مرتضیطهمورث پور مجتبیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۷
رضایی الههمجیدزاده هروی رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۷
رییس الساداتی سیدمحمدمهدیکرمانشاهی حسندکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۷
زرنگار زهرهابراهیمی سیدهادیولی زاده رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۷
شاه امیری مریم الساداتزره داران سعیددکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۷
صفریان یاسمنطهمورث پور مجتبیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۷
طرقیان مینازرقی حیدرکرمانشاهی حسندکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۳۹۷
عبود علیولی زاده رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۷
عمری محمدامینزرقی حیدردکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۷
مشیروخادم استانه سیدرضاجوادمنش علیکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۳۹۷
مشیری مریمطهمورث پور مجتبیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۷
یحفوفی وداددانش مسگران محسندکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۷
البطاط محمد عدنان هاشمنصیری محمدرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۳۹۸
حسینی سحرساداتولی زاده رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۸
درزی لمراسکی امینابراهیمی سیدهادیناصریان عباسعلیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۸
رازی کیوانشریعتی محمد مهدیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۸
رسانی مهینسخاوتی محمدهادینصیری محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۸
محمدی عقیلجوادمنش علیزره داران سعیددکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۸
مرتضوی فاطمهحسن آبادی احمدنصیری مقدم حسندکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۸
نوروزی محمدکاظممجیدزاده هروی رضاکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۳۹۸
هنرمند امیروکیلی سیدعلیرضادانش مسگران محسندکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۸
کاظمی سیدامینکرمانشاهی حسنمجیدزاده هروی رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۸
احمدیان منیرهجوادمنش علیطهمورث پور مجتبیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۹
اسماعیلی فریزی الههشریعتی محمد مهدیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۳۹۹
الجورانی جواد کاظم صلالسخاوتی محمدهادیدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۳۹۹
برات زاده زهراشریعتی محمد مهدیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۹
بهرام پور احمدشریعتی محمد مهدیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۹
حسن زاده مقدم وحیدشریعتی محمد مهدیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۳۹۹
حسینی سیدسجادشریعتی محمد مهدیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۹
خزایی پول امیدشریعتی محمد مهدیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۹
دلیری علی اصغرشریعتی محمد مهدیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۹
رامرودی احسانکرمانشاهی حسنمجیدزاده هروی رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۹
سرابی فاطمهشریعتی محمد مهدیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۳۹۹
سروری کلوتی حجتطهمورث پور مجتبیسخاوتی محمدهادیدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۳۹۹
شهریاری سرحدی الههولی زاده رضاابراهیمی سیدهادیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۹
صبوری مریمشریعتی محمد مهدیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۹
عباسیان شاندیز حسینشریعتی محمد مهدیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۹
غلامیان فاطمهشریعتی محمد مهدیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۹
فخیم زاده محمدشریعتی محمد مهدیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۹
قباخلو فاطمهزره داران سعیدجوادمنش علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۹
قراری فائزهزره داران سعیددکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۹
قوی سعیدحسن آبادی احمدزرقی حیدردکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۹
لطفی محمدحسینشریعتی محمد مهدیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۳۹۹
محروقی محسنوکیلی سیدعلیرضاناصریان عباسعلیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۳۹۹
مهرجردی محمدامیندانش مسگران محسنطهماسبی عبدالمنصوردکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۳۹۹
نوروزی ابدال ابادی امیرحسینشریعتی محمد مهدیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۹
وصفی ورزنده شایانحسن آبادی احمدکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۳۹۹
گفتی علیشریعتی محمد مهدیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۳۹۹
یوسفی میناشریعتی محمد مهدیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۳۹۹
ابراهیمی مسعودزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
اتش افروز مرتضیناصریان عباسعلیولی زاده رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۰
اثنی عشری محدثهزرقی حیدردکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۰
احسانی مسعودزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
افروزیان محمدطهماسبی عبدالمنصورکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۰
الداوودی احمد عوده عبدعونطهمورث پور مجتبیجوادمنش علیدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۴۰۰
الهی محمدوکیلی سیدعلیرضادانش مسگران محسندکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۰
اکبرپورطرقی مهدیزرقی حیدرکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۰
جوادپور مبیناساداتزرقی حیدرکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۰
حاتمی طاهازرقی حیدرکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۰
حق جو حسینزرقی حیدرکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۰
رباطجزی فاطمهزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
رجبی نیازابادی فاطمهزرقی حیدرکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۰
رنجبر مهدیزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
زنگنه صالح نفیسهزرقی حیدرکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۰
ساقی نداکرمانشاهی حسنکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۰
سالمی زو سمیهزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
سرداری کوثرزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
سپهری پاک مهدیزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
شاهی امیرحسینوکیلی سیدعلیرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۰
شاهی مهریزرقی حیدرکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۰
شرفخانی علیولی زاده رضاناصریان عباسعلیدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۴۰۰
شریفی علیحسن آبادی احمدکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۰
صافی محمد هارونکرمانشاهی حسنمجیدزاده هروی رضاکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۰
طالب احمدی سروشزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
طاهری صادقزره داران سعیدجوادمنش علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۰
علی زاده فاطمهزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
علیزاده مرضیهکرمانشاهی حسندکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۰
عمران غالب دعبولمجیدزاده هروی رضادکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۴۰۰
فرخی استاد عباسطهمورث پور مجتبیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۰
فرهی محمدامینزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
قراگوزلو اسمرحسن آبادی احمددکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۰
محمدرجبی وحیدزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
مختاری مصطفیزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
نجفی محسنزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
ندیمی مژگانزرقی حیدرکرمانشاهی حسنکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۰
نقویان ثمینهشریعتی محمد مهدیزره داران سعیددکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۰
نورالهی زهراطهمورث پور مجتبیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۰
نگاریانی مهدیهزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
پاکنفس عاطفهجوادمنش علیطهمورث پور مجتبیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۰
کاهنی مهردادسخاوتی محمدهادیکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۰
کرباسچیان النازجوادمنش علیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۰
کلانی امیرحسینسخاوتی محمدهادیدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۴۰۰
کمال علوی سیدمحسنمجیدزاده هروی رضاکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۰
کمی النازدانش مسگران محسنوکیلی سیدعلیرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۰
گرامی نوقابی حمیدرضازرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
گیفانی کیارشزرقی حیدرکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۰
ابرودوست ساجدهابراهیمی سیدهادیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
ابوطالب زاده سرابی علیرضاطهمورث پور مجتبیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
اتقیائی نیلوفرناصریان عباسعلیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
احمدی سانازابراهیمی سیدهادیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
احمدی صنوبری ایمانناصریان عباسعلیدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
احمدی گرمرودی حدیثناصریان عباسعلیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
ارین نگینناصریان عباسعلیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
استوار مصطفیحسن آبادی احمدکرمانشاهی حسنکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
اسدالهی سیدابادی زهرادانش مسگران محسندکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۱
اشرفی زاوه سحرناصریان عباسعلیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
الجبوری غفران اسماعیل یوسفجوادمنش علیکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
الجنابی محمدابراهیمی سیدهادیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
باقرزاده رفسنجانی مجیدشریعتی محمد مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
براتی شیماحسن آبادی احمددکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۱
بهرامیه یاسمنناصریان عباسعلیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
ترابی محبی رضاناصریان عباسعلیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
جعفری حسینناصریان عباسعلیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
جعفری محمدجوادابراهیمی سیدهادیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
حاجی زاده یوسفابراهیمی سیدهادیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
حسن زاده یزدنیا مسعودطهماسبی عبدالمنصورکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
حسنی کبوترخانی فاطمهناصریان عباسعلیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
حسین زاده طاهرهسخاوتی محمدهادیجوادمنش علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۱
خسروجردی احساندانش مسگران محسنکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
راه چمندی ساراابراهیمی سیدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
رحیمیان رضاناصریان عباسعلیولی زاده رضاکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
ریاسی میتراجوادمنش علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۱
ستایی مختاری سمانهزرقی حیدرکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
سجادی بلقور حانیهابراهیمی سیدهادیطهماسبی عبدالمنصوردکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۱
سوقندی فاطمهناصریان عباسعلیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
سیفی زاده سباولی زاده رضاوکیلی سیدعلیرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
شعبانی ریحانهطهمورث پور مجتبیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۱
صحاف سیداحمدکرمانشاهی حسندکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
ضیافتی باقرزاده سیده درساناصریان عباسعلیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
عابدی ابرده فاطمهناصریان عباسعلیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
عالیپور حسنحسن آبادی احمدکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
عباس زاده شعجره مائدهابراهیمی سیدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
عظیم زاده سیدحسینوکیلی سیدعلیرضاولی زاده رضاکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
علیشاهی نازنینسخاوتی محمدهادیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
فلاح مقدم النازحسن آبادی احمدکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
فیض ابادی مرتضیابراهیمی سیدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
قادری مهدیابراهیمی سیدهادیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
قدمگاهی فرشتهزره داران سعیددکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۱
قسمتی عقیلوکیلی سیدعلیرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۱
قیاسی سلمانی طبس مژگانطهمورث پور مجتبیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
مالدار علیکرمانشاهی حسنکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
محجوب الهامزرقی حیدرطهماسبی عبدالمنصورکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
محمدنیا زهرهابراهیمی سیدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
محمدی عنبران نگینابراهیمی سیدهادیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
محمودزائی سمیهولی زاده رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۱
محی احمدناصریان عباسعلیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
ملکی چگنی نرگسطهمورث پور مجتبیسخاوتی محمدهادیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
مهاجری امیرحسینابراهیمی سیدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
موحدنسب مهردادزرقی حیدرمجیدزاده هروی رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۱
موسوی یگانه ساداتابراهیمی سیدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
نجف زاده ضیاالدینی ابوالفضلابراهیمی سیدهادیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
نجفی محدثهناصریان عباسعلیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
پادگانه الهامکرمانشاهی حسنکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
کلالی سیجاوندی سیدمحمدمجیدزاده هروی رضاکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۱
کوثری راد بنفشهناصریان عباسعلیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۱
گازرحبیب ابادی زهرهمجیدزاده هروی رضازرقی حیدردکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۱
یوسفی مائدهناصریان عباسعلیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۱
احمدزاده سیداحسانکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
تقی زاده مهنه علیکرمانشاهی حسندکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۲
جای بید مهدیسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
جهان مهر رضاحسن آبادی احمددکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
حسین زاده فوادولی زاده رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۲
خانی فریمانی حسام الدینوکیلی سیدعلیرضاطهماسبی عبدالمنصوردکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
خاکزادعریانی ستایشسخاوتی محمدهادیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
خطیبی کیواندانش مسگران محسنکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
خمسه حسینناصریان عباسعلیکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
خواجوئی فاطمهولی زاده رضادکتری (Ph.D)بورسیه علوم دامي۱۴۰۲
دیبانژاد نگارسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
رافعی بهنامنصیری محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
رضوی سیدعلیوکیلی سیدعلیرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
ریوندی مهیارسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
زراعتی علی رضامجیدزاده هروی رضاحسن آبادی احمددکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۲
زهرائی سیناسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
زیدابادی کوثرحسن آبادی احمدکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
زینلیان بافنده علیمجیدزاده هروی رضاکرمانشاهی حسنکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
ساقی محترمسخاوتی محمدهادیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
سالارزاده حسن ابادی فهیمهسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
سیاح عرفاندانش مسگران محسنکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
سیدی سیدمحمدجوادکرمانشاهی حسنکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
شاکری جوزان مهدینصیری محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۲
شریعت رضوی سیدمحمدرضاناصریان عباسعلیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
شمسی زهرهابراهیمی سیدهادیطهماسبی عبدالمنصورکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
شیبانی کاشانی شایانسخاوتی محمدهادیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
صفائیان ده سرخی ناهیدسخاوتی محمدهادیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
طاعتی ریحانهکرمانشاهی حسنمجیدزاده هروی رضاکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
طاهری فر حسینطهماسبی عبدالمنصورکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
عادلی حلیمهزره داران سعیدکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
عادلی حلیمهزره داران سعیدکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
عبداللهی تبار ریحانهسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
علی میرزایی مرضیهکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
علیزاده اول علیرضاسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
عیسی پورهمت ابادی یگانهسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
غفائی مهدیابراهیمی سیدهادیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
فرسادی کوثرسخاوتی محمدهادیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
قادری نسب شاکرهسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
قدمیاری سلیمهسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
لوک زاده امیرحسینزرقی حیدردکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۲
محتشمی فرد علیحسن آبادی احمدکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
مرتضوی محدثه ساداتابراهیمی سیدهادیطهماسبی عبدالمنصوردکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۲
مرتضی نیا سیدمهدیارسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
معماریان ابرده سفلی امیرحسینوکیلی سیدعلیرضاولی زاده رضاکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
ملاعلی فرخانی احمدزرقی حیدرکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
منصوری فاطمهسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
مهدوی شهری امیرعلیناصریان عباسعلیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۲
موسوی سیده مائدهسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
مولوی رضاسخاوتی محمدهادیکارشناسیروزانه علوم دامي۱۴۰۲
نراقی ازاد شهرزاددانش مسگران محسندکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۲
نیک بخت سیدمحمودزرقی حیدرکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
پورمحمد محمدسخاوتی محمدهادیکارشناسینوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
کاظمی کیمیاجوادمنش علیکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم دامي۱۴۰۲
کاظمی برزل اباد فاطمهزره داران سعیدجوادمنش علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم دامي۱۴۰۲
کریمی زهرهشریعتی محمد مهدیکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲
کلالی امیرحسنولی زاده رضاکارشناسی ارشدروزانه علوم دامي۱۴۰۲