مهدی آرین.jpg1دکتر مهدی آرین

سمت: کارشناس بیوسیستم

ایمیل:

شماره تماس: 38804687-051

پوران ابریشم چیمهندس پوران ابریشم چی

سمت: کارشناس آزمایشگاه های روغن و غلات و تجزیه مواد - گروه آموزشی صنایع غذایی

ایمیل:

شماره تماس: 38804664-051

Hossein Eslamiمهندس حسین اسلامی خیبری

سمت: کارشناس آزمایشگاه / کارگاه گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

ایمیل: h_eslami_K@ yahoo.com

شماره تماس: 38804670-051

شهناز افشاریانمهندس شهناز افشاریان

سمت: کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی - گروه آموزشی صنایع غذایی

ایمیل:

شماره تماس: 38804662-051

Moslem Akbarzadehدکتر مسلم اکبرزاده

سمت: سرپرست مجموعه آزمایشگاه های گروه علوم و مهندسی آب – كارشناس مسئول آزمایشگاه های كیفیت آب و محیط زیست، مصالح و روش های ساختمانی، نقشه برداری و ژئوماتیك

ایمیل:

شماره تماس: 38804650-051

رزومه و سایر اطلاعات