نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
اخوندزادگان فهرجی عاطفهعباسپور فرد محمدحسینابراهیمی نیک محمدعلیدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۵
عسگری فر نداخجسته پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۶
هراتی زهراخجسته پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۶
باباگل تبارسماکوش راضیهصدرنیا حسندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
بخشی بهزادبیاتی محمدرضادکتری (Ph.D)نوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
بهروزنیا لیلاخجسته پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
تجری نداصدرنیا حسندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
جانی محبوبهخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
شادلومشهدی جوادخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
شهرادنیا امیررضاخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
صبوری نسرینصدرنیا حسنکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
عالی قلعه پژمانروحانی عباساق خانی محمدحسیندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
عظیمی منش حسینخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
قنبری آزاد پاشاکی سعیدخجسته پور مهدیابراهیمی نیک محمدعلیدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
ویسی علیروحانی عباسعباسپور فرد محمدحسیندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
پاکدل ریحانهروحانی عباسدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
اکبری زهراروحانی عباسکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
بیاضی فهیمهروحانی عباسکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
بیدادگر فاطمهخدابخشیان کارگر رسولاق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
حسنی امیرحسینروحانی عباسکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
حقایق سجادعباسپور فرد محمدحسینابراهیمی نیک محمدعلیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
خسروی قره چه حانیهروحانی عباسکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
زیدانلو پریاروحانی عباسکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
زین العابدینی مرندی رضاروحانی عباسکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
سعیدی مبیناروحانی عباسکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
شکوهیان شرقی امیرمحمدروحانی عباسکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
صابری فرد محمدجوادروحانی عباسکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
صالحی نیا فاطمهروحانی عباسکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
صالحی نیا فاطمهروحانی عباسکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
عبادی علیرضاروحانی عباسکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
عدالتی درویش محمدعلیروحانی عباسکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
علیزاده یزدی محمدحسینروحانی عباسکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
غفوری محمدرضاروحانی عباسکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
فیض مختاری جوادروحانی عباسکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
قندی کسریروحانی عباسکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
محبی محمد علیبیاتی محمدرضاکارشناسی ارشدنوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
مروری سجادروحانی عباسکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
مظلوم زاده سیدمیثمعباسپور فرد محمدحسینروحانی عباسدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
کامرانی مشهدی علیرضاروحانی عباسکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
بابایی علیاق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
خادم الرضا امیرعطابرادران مطیع جلالکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
خیشا نیلوفربرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
دستیگردی علیبرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
زاهدی مشکاتبرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
شجاعی متینبرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
شریعت زاده سیدامیرعلیبرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
صادقی زهرابرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
صالحی روح الهعباسپور فرد محمدحسیندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
صمدیه الیاسبرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
عباسی ارشبرادران مطیع جلالکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
عبدی فرخد عارفهبرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
عسکری بریوانلو سجادبرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
غلام زاده سکه سیده ملیکابرادران مطیع جلالکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
قربانزاده بنیامینبرادران مطیع جلالکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
قره باغی اسمابرادران مطیع جلالکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
قنبری امینبرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
محمدی نژاد حمیداق خانی محمدحسینصدرنیا حسندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
مروج ایمانی محمدحسینبرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
معتمدی موسوی ملیکابرادران مطیع جلالکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
مقدم محمدجلالبرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
مهدیانی محسنخجسته پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
میربیگی شاه اباد فاطمهخجسته پور مهدیگلزاریان محمودرضاکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
همتی اسماعیلی زهرابرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
پات پور علیرضابرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
چاری امیرمحمدبرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
یزدان پناه رضابرادران مطیع جلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
یزدی قلعه نو میناعباسپور فرد محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
ابی حسن پور فاطمهبیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
ادیبان فرزانهخجسته پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
اریامنش علیاق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
استیری پدرامبیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
اسحاقی هلیابیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
انصاری فر محمدحسیناق خانی محمدحسینصدرنیا حسندکتری (Ph.D)نوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
تاجی نیوشابیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
جمعه سعیدخجسته پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
جنگی محمدرضابیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
حسنی مهشیدعباسپور فرد محمدحسینروحانی عباسکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
حسینی سیدبهنامبیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
حسینی زهرائی حوراساداتاق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
خسروی مهدیبیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
خلیلی بیناباج امیرصدرابیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
خلیلی بیناباج امیرصدرابیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
خلیلی بیناباج امیرطاهابیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
داغستانی زهرابیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
دلاوری مهدیروحانی عباسکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
رحمانی مریمبیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
رحمانیان تخم مرز مبینابیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
رحیمان ایدابیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
رستگار شهن آبادی فائزهعباسپور فرد محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
رضوانی زهرابیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
رمضانی محسناق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
سلیمانی کامرانعباسپور فرد محمدحسینروحانی عباسکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
شفائی یاسراق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
شفاعتی حسینبیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
شیرافکن محمدبیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
صاحبی محمدعلیخجسته پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
صفائی سیمابیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
عبدی فرخد نادیاروحانی عباسکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
علی نیابنگر حسینخجسته پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
علیزاده مهرنازبیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
عکاشه شهرامخجسته پور مهدیاق خانی محمدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
فلاح پادینابیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
فهیمی سریزدی زهرابیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
قرائی ربانی امیررضابیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
قربانی گیو مهدیعباسپور فرد محمدحسیناق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
قلمیان مشهد زینببیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
لطفی پری نازعباسپور فرد محمدحسیندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
مربی هروی ارینبیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
مشایخی پارسابیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
معاصری یوسفبیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
نعیمی خراسانی زاده عسلبرادران مطیع جلالاق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
نوذری پارسابیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
نیکوحسن اباد حسینبیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
هریوندی نگاربیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
هوشیار سجادبیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
هوشیار سجادبیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
وطن دوست مریمبیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
پرهیز فرشتهبیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
پوررمضان محمدرضاروحانی عباسدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
پورمهدی سارابیاتی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
گلستانی مبینابیاتی محمدرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
یارعلی سبحانروحانی عباسبیاتی محمدرضادکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
یولدوز عبدالحامدبیاتی محمدرضاکارشناسی ارشدنوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
اسدی اقبلاغی ابراهیمبیاتی محمدرضاخجسته پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
اقائی میبدی زهراخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
اله وردی امیرحسینخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
امانی حسینخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
امانی حسینخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
اولیائی ترشیز کسراخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
باخدا زهرهخدابخشیان کارگر رسولکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
بهزادیان مهردادعباسپور فرد محمدحسینخجسته پور مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
ترندک زاد یگانهخدابخشیان کارگر رسولخجسته پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
تقی پور محمدرضاخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
ثنائی مقدم اکبرعباسپور فرد محمدحسینروحانی عباسدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
جعفری مناخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
جویا فائزهخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
حشمت خواه محمدمهدیعباسپور فرد محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
خرقانی محمدحسناق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
دهنوی عطاخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
رحیمی محمدباقربرادران مطیع جلالکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
رضوی نژاد سیدحسینخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
رمزی حسینخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
زارع عیسیخدابخشیان کارگر رسولدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
زمانی ارزوروحانی عباسعباسپور فرد محمدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
زمانی ارزوروحانی عباسعباسپور فرد محمدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
زیبائی فریمانی حیدربرادران مطیع جلالاق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدنوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
سلطان نژاد سینابیاتی محمدرضاکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
سیدعلی بیک لواسانی هاجرساداتصدرنیا حسندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
شمس محمودروحانی عباساق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
شمس طرقبه امیرخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
شهابی محمدرضاروحانی عباسخجسته پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
شکاری حسام الدینعباسپور فرد محمدحسینصدرنیا حسنکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
شکری مهدیخجسته پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
عالی گلستان جلیلخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
عبدی عطیهخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
عثمان باوه رروحانی عباسکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
عرفانی شانه ساز امیررضاخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
علی زاده اترآباد علیروحانی عباسخجسته پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
فرجی مهدیارخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
مرادی زیارت امیرحسینخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
مرادیان سعیدروحانی عباسعباسپور فرد محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
مسعودی کبودان نغمهخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
موسوی امیرمحمدبرادران مطیع جلالکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
موسوی پورابرده مهتاخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
میری سیدمحمدرضااق خانی محمدحسیندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
نیک خوی نجم اباد نیماخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
وفائی فرهادخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
کاهیان امیرحسنخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
کربلائی هرفته علیخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
ادینه پور رویاخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
ارجمندی حبیب اللهعباسپور فرد محمدحسیناق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
ارجنگ احمدرضاخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
اسمعیل زاده محمدصادقخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
امینی ملیکاخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
باخدا مصطفیاق خانی محمدحسینعباسپور فرد محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
برادران اجیلیان زهراخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
تیموری رضااق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
جهانگیر الههخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
حاجی ابادی ساجدهخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
خسروی مریمخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
درمنه قرائی میناخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
دهقان علی محمدخدابخشیان کارگر رسولخجسته پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
رضائی عظیمی نویدصدرنیا حسنخجسته پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
رمضانی رضاصدرنیا حسنکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
شاد مصطفیخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
شهرکی اتناخجسته پور مهدیصدرنیا حسندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
شکیباتبار نیماصدرنیا حسنکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
عرب علیخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
عضدی فر محمدرضابیاتی محمدرضاکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
غزنینی هاشمی سید مصطفیاق خانی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
غفوریان وحدت علیخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
قناد مهدیعباسپور فرد محمدحسیناق خانی محمدحسیندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
قنادطوسی علیخدابخشیان کارگر رسولخجسته پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
محبتی بقمچی مهدیخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
محمدی امیرمهدیخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
مرتضوی فاطمهخدابخشیان کارگر رسولبیاتی محمدرضادکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
مستعلی حسینخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
مشمول ثابت حسنروحانی عباسکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
مهدی پوردیزج سینابرادران مطیع جلالکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
میررضائی سیده زینبخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
میرمحرابی ابوالفضلخدابخشیان کارگر رسولکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
ندائی محمدامینخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
نوبخت وند جابرصدرنیا حسنعباسپور فرد محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
هاتفی اولائی محمدرضاخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
کبیری ریحانهخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۲
کیوانی ارینخدابخشیان کارگر رسولکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۲