نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
رضایی فر جواددکتری (Ph.D)نوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۴
دانشجو محمدامیندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۴
بلندنظر الهامدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۴
دوستی ایرانی امیددکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۴
اخوندزادگان فهرجی عاطفهدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۵
برزنونی عصمتدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۵
سادین احمددکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۵
بهرامی قاسمدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۵
عسگری فر ندادکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۶
جعفری پریساکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۶
موسمی سهیلاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۶
مظهرفریمانی امیررضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۶
محمدپور امیرمحمدکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۶
حسین پناهی کامبیزدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۶
هراتی زهراکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۶
الدرویش زهیردکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۶
تجری ندادکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
عالی قلعه پژماندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
بخشی بهزاددکتری (Ph.D)نوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
باباگل تبارسماکوش راضیهدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
بهروزنیا لیلادکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
منافی دستجردی محمددکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
صباحی ملیکاکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
پاکدل ریحانهدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
قنبری آزاد پاشاکی سعیددکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
مودب علیکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
دهقان علی محمدکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
ثابت ایداکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
جانی محبوبهکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
خوش خو علیرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
عظیمی منش حسینکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
شهرادنیا امیررضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
رمضانی رضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
شادلومشهدی جوادکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
ظهوریان ایزدپناه محمدکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
پاکیزه سرشت امیرحسینکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
عدلی چری عباسکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
ویسی علیدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
ذوالفقارارانی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
احمدی عباسکارشناسی ارشدنوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۷
مهدی نیا عباسدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
مظلوم زاده سیدمیثمدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
راسخ شیرینکارشناسی ارشدنوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
براتی محمدکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
برجی یاسرکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
حقایق سجادکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
احمدی علی اصغرکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
فضلی عنبران امیرحسینکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
حسنی امیرحسینکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
حسین زاده علاقه گی مهدیکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
مروری سجادکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
قنادطوسی علیکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
پناهی تکتمکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
اشرفی مهدیهکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
نجائی علاف پرستوکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
سعیدی مبیناکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
زیدانلو پریاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
خسروی قره چه حانیهکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
جعفری النازکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
اکبری زهراکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
سورمه ایداکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
بیاضی فهیمهکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
مشرفی زرمهری سمیهکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
بختیاری قداربند فاطمهکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
مفیدی مشهد سیده زینبکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
شمقدری احسانکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
کامرانی مشهدی علیرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
قندی کسریکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
عبادی علیرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
زین العابدینی مرندی رضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
غفوری محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
شکوهیان شرقی امیرمحمدکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
عدالتی درویش محمدعلیکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
نالائی ارشیاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
فیض مختاری جوادکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
غزنینی هاشمی سیدمصطفیکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
علیزاده یزدی محمدحسینکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
یوسف نژاد ایوری تکتمکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
صابری فرد محمدجوادکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
بیدادگر فاطمهکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
رضایی فوادکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
قربانی نیماکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
صالحی روح الهدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
محمدی نژاد حمیددکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
مهدیانی محسندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
رهنمائی باش محله محدثهکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
یزدی قلعه نو میناکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
یاری بهلولی احمدی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
باصفت معصومهکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
رامشینی علیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
شرفی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
قزلسفلی علی رضاکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
میربیگی شاه اباد فاطمهکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
دستیگردی علیکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
یزدان پناه رضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
معیری محمدمهدیکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
غلام زاده سکه سیده ملیکاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
عبدی فرخد عارفهکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
صادقی زهراکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
خیشا نیلوفرکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
زاهدی مشکاتکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
معتمدی موسوی ملیکاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
همتی اسماعیلی زهراکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
قره باغی اسماکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
چاری امیرمحمدکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
مقدم محمدجلالکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
مروج ایمانی محمدحسینکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
خادم الرضا امیرعطاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
عسکری بریوانلو سجادکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
قربانزاده بنیامینکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
پات پور علیرضاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
قنبری امینکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
شجاعی متینکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
شریعت زاده سیدامیرعلیکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
عباسی ارشکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
صمدیه الیاسکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
شبانی معصومهکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
بابایی علیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۹
صالحی نیا فاطمهکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
صالحی نیا فاطمهکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۳۹۸
عکاشه شهرامدکتری (Ph.D)نوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
یارعلی سبحاندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
پوررمضان محمدرضادکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
انصاری فر محمدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
علی نیابنگر حسیندکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
لطفی پری نازدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
خسروی مهدیکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
نورمحمدی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
رحمانی مریمکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
استیری پدرامکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
وطن دوست مریمکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
رضوانی زهراکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
فلاح پادیناکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
داغستانی زهراکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
پرهیز فرشتهکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
پورمهدی ساراکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
ابی حسن پور فاطمهکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
تاجی نیوشاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
رحیمان ایداکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
هریوندی نگارکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
علیزاده مهرنازکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
فهیمی سریزدی زهراکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
رحمانیان تخم مرز مبیناکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
صفائی سیماکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
اسحاقی هلیاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
قلمیان مشهد زینبکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
حسینی سیدعلیکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
مشایخی پارساکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
معاصری یوسفکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
شیرافکن محمدکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
مربی هروی ارینکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
شفاعتی حسینکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
نوذری پارساکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
خلیلی بیناباج امیرطاهاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
حسینی سیدبهنامکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
جنگی محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
قرائی ربانی امیررضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
نیکوحسن اباد حسینکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
گلستانی مبیناکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
یولدوز عبدالحامدکارشناسی ارشدنوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
سلیمانی کامرانکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
صاحبی محمدعلیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
یزدپور مجتبیکارشناسی ارشدنوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
حسینی زهرائی حوراساداتکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
حسنی مهشیدکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
قربانی بهلولی مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
قربانی گیو مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
فرخنده ابنوی سیدعلی رضاکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
جمعه سعیدکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
محمودی پرهامکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
شفائی یاسرکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
ادیبان فرزانهکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
رستگار شهن آبادی فائزهکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
دلاوری مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
عبدی فرخد نادیاکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
نعیمی خراسانی زاده عسلکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
هوشیار سجادکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
هوشیار سجادکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۰
اسدی اقبلاغی ابراهیمدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
ثنائی مقدم اکبردکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
بهزادیان مهرداددکتری (Ph.D)نوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
زارع عیسیدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
میری سیدمحمدرضادکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
زمانی ارزودکتری (Ph.D)نوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
زمانی ارزودکتری (Ph.D)نوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
سلطان نژاد سیناکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
باخدا زهرهکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
ترندک زاد یگانهکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
هادی پور مجتبیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
شمس محمودکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
موسوی امیرمحمدکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
خرقانی محمدحسنکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
زیبائی فریمانی حیدرکارشناسی ارشدنوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
رحیمی محمدباقرکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
حشمت خواه محمدمهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
مرادیان سعیدکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
شهابی محمدرضاکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
شکری مهدیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
علی زاده اترآباد علیکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
شکاری حسام الدینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
سیدعلی بیک لواسانی هاجرساداتدکتری (Ph.D)روزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
عبدی عطیهکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
جویا فائزهکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
جعفری مناکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
اقائی میبدی زهراکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
موسوی پورابرده مهتاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
حشمتی هستیکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
کربلائی هرفته علیکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
رمزی حسینکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
حیدری سیدمحمدجوادکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
رضوی نژاد سیدحسینکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
کاهیان امیرحسنکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
تقی پور محمدرضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
اله وردی امیرحسینکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
فرجی مهدیارکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
مرادی زیارت امیرحسینکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
وفائی فرهادکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
عرفانی شانه ساز امیررضاکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
نیک خوی نجم اباد نیماکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
اولیائی ترشیز کسراکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
عالی گلستان جلیلکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
رحیمی نژاد مهدیکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
دهنوی عطاکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
خاشی علی ابادی علیکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
فیروزکوهی علیکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
مسعودی کبودان نغمهکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
شمس طرقبه امیرکارشناسیروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
عثمان باوه ر علاء الدینکارشناسی ارشدروزانهمهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
امانی حسینکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱
امانی حسینکارشناسینوبت دوممهندسی بیوسیستم۱۴۰۱