×

توجه

Lack of access rights - File '/images/255/staffs/Zohreh_Abedani.jpg'
Lack of access rights - File '/images/255/staffs/Elmira_Arjomand.jpg'
زهره عابدانی قهوه چیزهره عابدانی قهوه چی
سمت کارشناس مسئول دفتر ریاست و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع
ایمیل
شماره تماس 051-38804700
المیرا ارجمندالمیرا ارجمند
سمت کارشناس دفتر ریاست و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع
ایمیل  
شماره تماس 051-38804743