معاونت آموزشی و فرهنگی

دکتر آتنا میربلوکدکتر آتنا میربلوک
سمت رئیس اداره خدمات آموزشی
ایمیل
شماره تماس 051-38804725
مهسا خاکشورمهسا خاکشور
سمت مسئول دفتر معاون آموزشی و فرهنگی
ایمیل
شماره تماس 051-38804630
مجتبی پردلمجتبی پردل
سمت کارشناس آموزش
ایمیل
شماره تماس 051-38804625
الهه کریمیالهه کریمی
سمت کارشناس آموزش
ایمیل
شماره تماس 051-38804629
فهیمه فهیمیفهیمه فهیمی
سمت

کارشناس آموزش

ایمیل
شماره تماس 051-38804741
 
 

Fahima Fahimi