نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
اردکانی الهامداوری نژاد غلامحسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۳
رویینی فاطمهداوری نژاد غلامحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۴
رحیمی معصومهشور محموددکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۵
بیکی سمیهآروئی حسینعزیزی ارانی مجیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۶
حکم آبادی کاظمنعمتی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۶
رشیدی آزادهتهرانی فر علیدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۶
فیضی لائین فهیمهعابدی بهرامدکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۶
نصیرپور مهدیداوری نژاد غلامحسینعابدی بهرامدکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۶
ال جازع حیدر محمد خضیرعابدی بهرامنعمتی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
بابائی سالانقوچ مریمعابدی بهرامکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
بابائی سالانقوچ مریمعابدی بهرامکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
بهره مند نادیاآروئی حسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
تنها محمودنعمتی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
خسروی سعیدتهرانی فر علیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
رستمی تبنق قادرمقدم محمددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
سیدی کریمی سیدسروشعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
صادقی فرد سمیهعزیزی ارانی مجیدشور محموددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
صمیمی رباط جوادسلاح ورزی یحییدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
علی پور مهدیعزیزی ارانی مجیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
عینی زهراعابدی بهرامکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
مجرب مایوان سپیدهمقدم محمددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
مهدی زاده شاندیز لیلامقدم محمددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۷
احمدی شیواتهرانی فر علیکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۸
ارجمندنوده پشنگی مصطفینعمتی سیدحسینکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۸
شفاعی بجستانی پونهتهرانی فر علیکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۸
شفیعی نژاد مجتبینعمتی سیدحسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۸
صادقی مطهرهتهرانی فر علیکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۸
عفتی امیرحسینتهرانی فر علیکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۸
علم خواه سیده عارفهتهرانی فر علیکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۸
فرح بخش نسیمتهرانی فر علیکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۸
منظری نسریننعمتی سیدحسینکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۸
چوپانی انسیهتهرانی فر علیکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۸
احمدی محمدشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
افکن پور ناهیدتهرانی فر علیکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
اقائی مهرانهآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
امیرابادی الهامشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
امیرمحمدی بهراسمان فاطمه زهراتهرانی فر علیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
اژدانیان لادنآروئی حسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
بابائی مهدینعمتی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
برهانی زهراساداتشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
بهادری اول زهراآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
تربقانی میتراشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
جان محمدی فاطمهشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
جغتائی فاطمهآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
جمعه نژادفیض اباد مبیناآروئی حسینکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
حسینعلی ثانی نیایششور محمودکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
حسینی بهاره ساداتآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
خبیری محدثهآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
خدابخشی مهلاشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
دشتی یزدان اباد فاطمهشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
رشتی باف خشایارشور محمودکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
رمضانی محمدآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
رمضانی ریزه فاطمهآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
روحانی صباآروئی حسینکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
زارع فاطمهآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
زارع بیدکی محمدحسینآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
ساقی مریمشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
سعیدی مهسانعمتی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
شجاعی نیا ساراتهرانی فر علیکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
شجری کلوخی میلادآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
صادق پور النازشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
صبوری فاطمهآروئی حسینکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
صلاحی استاد مجتبیعابدی بهرامدکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
صمدی سیمینآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
طوری احمدرضاشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
عمرانی علیسلاح ورزی یحییمشتاقی نسریندکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
غفوریان حضوری اصفهان الههعزیزی ارانی مجیددکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
فرسرایی سارامقدم محمددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
فیض فاطمهشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
قوی پنجه پارمیداشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
محبی مسعودشور محموددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
مزینانی زهراشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
مشک ابادی مهاجر فاطمهآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
مصنع رضوی نگارآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
مهرابادی امیرحسینشور محمودکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
نوری سیاهدشت معصومهآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
پوررسانه منش پریساآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
یاوری فرحنازآروئی حسینکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۳۹۹
اباذری طرقبه یگانهعزیزی ارانی مجیدکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
اسداله زاده ملیناعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
اسفندیاری قلاتی راضیهعابدی بهرامشور محموددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
اسماعیل جامی فاطمهعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
اشراقی محمدجوادعابدی بهرامکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
افشارمعینی المیراآروئی حسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
اهوئی فاطمهعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
اژدری فاطمهعزیزی ارانی مجیدکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
باشی عبدل ابادی مصطفیسلاح ورزی یحییکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
بهمنی ساراعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
توکلی فاطمهکهربائیان مریمکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
جانمحمدی تعالی شبنمعابدی بهرامکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
جهانگشته مهدیهکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
جوادالمتقین حسینعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
حیدری حسنعزیزی ارانی مجیدکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
خاتمی بیاری فاطمهکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
خضری هلیاعزیزی ارانی مجیدکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
خلیقی کلات ساراکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
دررودی زهراکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
درستکار مریمسلاح ورزی یحییدکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
دهقان حقیقی ارمانعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
راعی رامشکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
رامش اعظمشور محمودکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
رجائی نرگسعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
رجبی مهلاعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
رنجبر ریحانهکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
زردی حسینعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
سالاری مهدیکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
سعیدی حسینعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
سیدابادی شکیلاکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
شهیدی فاطمهتهرانی فر علیکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
شیخ حسنی عرفانکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
ظریف تزرجانی یزد رضاسلاح ورزی یحییکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
عباس نژاد امیرحسینعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
علوی نژاد ریحانه الساداتعزیزی ارانی مجیدنعمتی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
عمرانی قوچان عتیق فاطمهنعمتی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
فخرابادی هدیمقدم محمدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
فقهی وحیدهآروئی حسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
قنبری شوهانی علیرضاعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
قوچانی ینگه قلعه نگارکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
لولوئی ملیحهمقدم محمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
مجیری نژاد یاسمنعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
محبی نسب مریمکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
مختاری سه قلعه حسنعابدی بهرامکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
مروی اسیهشور محمودکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
مشارموحد ساراعزیزی ارانی مجیدکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
معمار برزینتهرانی فر علیکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
موسوی فیروزاباد سیدطهکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
نصرتی محمدابادی فاطمهکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
نظام دوست شیداکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
نظری منصورهعزیزی ارانی مجیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
نظری کبرانعمتی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
نیک دل نازنینعزیزی ارانی مجیدکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
پورنوروز زهراعزیزی ارانی مجیدکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
پیله وروطن دوست مژگانتهرانی فر علیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
چنارانی علیکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
چنعانی فاطمهآروئی حسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
کلاته میمری ایداکهربائیان مریمکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
یزدانی محمدحسینعزیزی ارانی مجیدکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۰
اباذری الههسلاح ورزی یحییکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
ابدالی حمیدرضاعابدی بهرامکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
ابدالی تکلو احسانعابدی بهرامکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
احمدیان فرد اصغرعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
اسلامی مقدم قلعه نو فاطمهسلاح ورزی یحییکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
اکبری فاطمهتهرانی فر علیکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
اکبری مهلاسلاح ورزی یحییکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
بخشی مائدهسلاح ورزی یحییکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
براتی زهراسلاح ورزی یحییکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
تنها ملیکاسلاح ورزی یحییکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
جلیلی قصور علیسلاح ورزی یحییکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
حبیبی وحیداللهتهرانی فر علیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
حسن پورفرد گیتیآروئی حسینعزیزی ارانی مجیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
حسین پور رضاسلاح ورزی یحیینوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
حسینی ثانوی الههعابدی بهرامآروئی حسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
حکم ابادی هاجرنعمتی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
خسروی ابراهیمنعمتی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
خوش انگشت سمانهشور محمودکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
دشتی فاطمهسلاح ورزی یحییکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
دیلمی زندی ریحانهسلاح ورزی یحییکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
راستی مصطفیمقدم محمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
رحیمی عمادالدینآروئی حسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
رفعتی سجادعزیزی ارانی مجیدکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
زاهدمقدم زهراعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
زینتی سعیدهشور محمودکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
سرورزاده معصومهعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
سمرقندی طاهرهسلاح ورزی یحییکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
سیدی اریاعلیزاده بهدادکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
شاخس گوراب زرمخی مجتبیتهرانی فر علیموسوی بزاز آزادهکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
شرفی حانیهعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
شهریاری فخراباد مهدیآروئی حسینعابدی بهرامدکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
شهنازی بهارعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
شکوهی فرد الهامسلاح ورزی یحییکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
صالح ابادی بنت الهدیسلاح ورزی یحییکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
صدرایی ارجمند محمدمهدیسلاح ورزی یحییکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
صلواتی نیک امیرعلیعزیزی ارانی مجیدکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
ضمیری زراعتی حسینعابدی بهرامکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
ظهری مریمسلاح ورزی یحییکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
عابدی محیاسلاح ورزی یحییکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
عبدالهی شکیباعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
عجمی وحیدنعمتی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
عربخانی زهراسلاح ورزی یحییکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
عصاران سیدعلینعمتی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
عطاران زاده سیمیننعمتی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
عیسائی دشت بیاض مهدیهتهرانی فر علیکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
فرشتگی فاطمه ساداتعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
فیروزی سمیهمقدم محمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
فیروزی صباعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
قاسمی حانیهعلیزاده بهدادکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
قاسمیان نیلوفرعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
قانع حسیننعمتی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
قربانی زهراشور محموددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
لاوندی محمد حیدر حسنعابدی بهرامدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
لطفی سمانهسلاح ورزی یحییکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
ماهی حسن ابادی ساجدهمقدم محمدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
متولیان سیده فاطمهسلاح ورزی یحییدکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
مومنی عبدالقادرمقدم محمددکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
میرشجاعیان حسینی زهراساداتعزیزی ارانی مجیدکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
میری قوچان عتیق محبوبهتهرانی فر علیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
ناصری النازعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
ناصری ریحانهسلاح ورزی یحییکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
نجفی فاطمهعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
نعیمی نهزک عاطفهسلاح ورزی یحییکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
نفس نژادفاخر زینب ساداتآروئی حسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
نوری زهراعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
نیکبخت گلبرگعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
هراتی فرزقی نرگسشور محمودکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
ولی زاده یگانهسلاح ورزی یحییکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
یوسفی فاطمهعلیزاده بهدادکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۱
ابتهاج پور اردشیرعابدی بهرامکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
احمدپور محمدموسوی بزاز آزادهکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
اراسته فائزهمقدم محمددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
ارین فر فاطمهعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
ازادمهر یاسینعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
افتاب نشتیفانی شیماکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
افضلی شهرنوی فائزهکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
الهامی ابوالفضلسلاح ورزی یحییکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
امارلو مریمعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
امیرابادی قوچانی پیمانعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
امیری وفا حانیهعابدی بهرامکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
امیری پور مبیناکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
انصاری سنانعمتی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
ایرانی الهامعابدی بهرامکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
باغشنی حاتمکریمیان زهراکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
بخشی باغستانی اعظمکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
بوژ مهرانی رضاعابدی بهرامکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
ترابی گزکوه حمیدرضاشور محمودکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
تقوی عسلعابدی بهرامکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
تقوی غزلعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
جاویدی صباغیان زهراعزیزی ارانی مجیدکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
جغتائی فاطمه زهراعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
جلیلی منش مهساعزیزی ارانی مجیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
جهانی طاهری امیدعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
جوان فاطمهسلاح ورزی یحییدکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
حسن زاده ضیاالدینی مهینآروئی حسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
حسن زاده نیازابادی اسیهکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
حسن پوریامچی امیرحسینعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
حسنی قره خانی مریمعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
حسین ابادی زهرهتهرانی فر علیکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
حسین پور فاطمهسمیعی لیلاکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
حیدری علیعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
خدابخشیان زهراکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
خرقانی زهراکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
خوشخوابدال ابادی محدثهکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
دلداری متینعابدی بهرامکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
دهستانی زهراعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
رجائی بهشادنعمتی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
رحیمی زهراعزیزی ارانی مجیدکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
رسولی بیمرغی ارزونعمتی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
رضائی فاطمهسلاح ورزی یحییکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
رضائی ملیحهمقدم محمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
رضائی باغ بیدی امیرحسینعابدی بهرامکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
رضائی گروی معصومهکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
رنگی کهنه قوچان طاهرهکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
روانخواه اسماعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
زارع مطهرهسلاح ورزی یحییکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
زارع مطهرهسلاح ورزی یحییکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
زراعت کار مهدیهعابدی بهرامکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
سالاری سجادموسوی بزاز آزادهکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
سجادی الیاکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
سعادتی مقدم رسولعابدی بهرامدکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
شادفر کیانوشکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
شادی فاطمهعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
شاهی خشت مهتابشور محمودکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
صبری مقدم دیباکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
صبوری حصار مبیناکریمیان زهراکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
صنوبری صنوبری مهساکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
عامل کاشی پز فاطمهسمیعی لیلاکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
عباس زاده فاروجی رسولدکتری (Ph.D)بورسیهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
عزیزی احد فاطمهمقدم محمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
غلامی میلادعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
غلامی نوقاب محمودعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
فسنقری نادیاعابدی بهرامکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
فیاضی فائزهعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
قشلاقی ملیکاکریمیان زهراکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
مجتهدزاده عطیه ساداتکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
مرشدلو ملیحهدکتری (Ph.D)بورسیهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
معمارزاده فاطمهکریمیان زهراکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
معمری شخلو فاطمهمقدم محمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
معینی نوده هلیاکریمیان زهراکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
ملائی عشق اباد شقایقعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
موحدی هاشمی مریم ساداتشور محمودکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
میزان زاده اصف اباد مایدهآروئی حسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
نادری بزدی اسامهآروئی حسینکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
نجفی میثمآروئی حسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
نعیمی نهزک فاطمهعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
نقابی مبارکهکریمیان زهراکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
نژادشاملو ارغوانعزیزی ارانی مجیدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
هوشیار زهرهتهرانی فر علیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
وحیدی چقری حانیهکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
پوستفروشان محدثهکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
چراغی میلادعزیزی ارانی مجیدتهرانی فر علیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
کارگر ملیکاکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
کرمی دوغائی مهرانهکریمیان زهراکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
کریم ابادی صباکریمیان زهراکارشناسینوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
گلاب چی دراباد افسانهآروئی حسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
یاقوتی فاطمهعابدی بهرامکارشناسیروزانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
یعقوبی دشتاب ئی میثمنعمتی سیدحسینکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲
یوسفی سورانی غزالتهرانی فر علیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز۱۴۰۲