نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
محمدرضازاده بزاز نازنینقربانی محمددوراندیش آرشدکتری (Ph.D)نوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
اسفندیاری بهراسمان ساسانفیروز زارع علیدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
بهرامی نسب مهساقربانی محمددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
زارعی نسیبهصبوحی صابونی محموددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
ثانی حیدری علی رضادانشورکاخکی محموددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
زندی دره غریبی بهارهکرباسی علی رضادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
قرباندوست مرضیهمحمدی حسینکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
محمدیان دلویی مهدیکرباسی علی رضامحمدی حسیندکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
محمودی مهدیمحمدی حسینکرباسی علی رضادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
یوسفیان نازنینشاه نوشی فروشانی ناصرفیروز زارع علیدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
بیرام زاده الههابوالحسنی لیلیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
حبیبی نوده فاطمهقربانی محمدفیروز زارع علیدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
ظریف بروجردیان معصومهابوالحسنی لیلیدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
موسوی خالدی امه هانیفیروز زارع علیدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
ناصری ایازخانشاه نوشی فروشانی ناصردوراندیش آرشدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
نجاتیان پور النازصبوحی صابونی محموددانشورکاخکی محموددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
کمایستانی مهلاصبوحی صابونی محمودکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
دهقانی دشتابی مریممحمدی حسیندکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
رمضانی محمدرضاشاه نوشی فروشانی ناصردوراندیش آرشدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
سپاهی کوپکن مهدیشاه نوشی فروشانی ناصرکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
شیبانی نوقابی ملیحهکرباسی علی رضامحمدی حسیندکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
هندی زاده هنگامهکرباسی علی رضادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
هوشمنددلیر محمدمعینفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
اقبال فر اسماصبوحی صابونی محمودابوالحسنی لیلیدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
بزرگ چنانی سارافیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
تخته برفریمانی سمیراکرباسی علی رضامحمدی حسینکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
حسین زاده ناظری زهرافیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
حضرتی زینبفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
حمیدی سمیهفیروز زارع علیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
دیلمی ابوالفضلصبوحی صابونی محمودابوالحسنی لیلیدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
رحمانی همت ابادی فاطمهفیروز زارع علیقربانی محمددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
روزی احمدفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
زارعی نگینفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
سارانی سهیلاصبوحی صابونی محموددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
سالخورده مجیدفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
سروری نوبهار ازیتافیروز زارع علیدوراندیش آرشدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
سروش شمیمهابوالحسنی لیلیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
سمرقندی علیفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
سنکار زهرافیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
صادقی پریساکرباسی علی رضامحمدی حسینکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
عباسی بایگی سعیددانشورکاخکی محمودکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
عوض پور پژمانفیروز زارع علیقربانی محمددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
فاتح مطلق زهرافیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
فرشاد حمیدفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
قاضوی دوزین سیده زهراشاه نوشی فروشانی ناصرکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
قنبری مائدهفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
محمدیان هلیافیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
نصیری سمانهابوالحسنی لیلیصبوحی صابونی محمودکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
نوذری مژگانفیروز زارع علیدوراندیش آرشکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
وزیری مرواریدی سیده زینبفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
توکلی محدثهکرباسی علی رضادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
جامه ابریشمی ام البنینفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
جانقربانیان سعیدصبوحی صابونی محمودابوالحسنی لیلیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
جلالیان سعیدمحمدی حسیندکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
دهنوخوش امیرعلیفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
رسول زاده مریمشاه نوشی فروشانی ناصردکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
رسولی رضافیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
رضائی گروی محمدامینفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
سیاح زهرادانشورکاخکی محمودکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
سیاح زهرادانشورکاخکی محمودکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
صبوری فرد مینافیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
طلائی عباسفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
عبدلی حسینفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
غفوری مهدیسفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
غلامی زهراکرباسی علی رضاکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
مرادی معصومهفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
ملائی جاغرق علیفیروز زارع علیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
نصرابادی ساجدهفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
نظام خواه ثانی حجتفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
واله سانازصبوحی صابونی محمودابوالحسنی لیلیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
پارسا فاطمهفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
پارساپور سارادانشورکاخکی محموددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
پورمحمد فاطمهفیروز زارع علیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۰
اسعدی جوادمحمدی حسینشاه نوشی فروشانی ناصرکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
اسماعیلی امیرمحمدفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
حسینی سیداحمدفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
خواجوئی سینافیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
خواموشی یزدی مهکامهمحمدی حسینکرباسی علی رضاکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
دژبان امیرحسنفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
رسولی مقدم فائزهکرباسی علی رضاشاه نوشی فروشانی ناصرکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
ساغریدوز بهنازفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
سراجه فاطمهفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
سلطان ابادی تینافیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
سلطانی فاطمهفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
شاهچراغی حسنفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
شریعتی مریمفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
صبوری فرد نیلوفرفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
عامری امیرحسینفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
عبدالعلی نژاد مرضیهفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
قبادی زینبفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
قدمیاری ندافیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
قندهاری جنت ابادی ریحانهفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
وزان نرجسفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
چمان نرگسصبوحی صابونی محموددانشورکاخکی محمودکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
یوسفیان مهر فاطمهمحمدی حسینکرباسی علی رضاکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۱
ادیبیان زینبفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
اسدپورگلوگاهی مریممحمدی حسیندکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
باقریان طبسی سمیهصبوحی صابونی محمودکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
برجی شهابصبوحی صابونی محمودکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
بشیری راد فاطمهفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
بنسبردی رسولکرباسی علی رضاکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
بیدل سارافیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
جمیلی فرد احسانفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
خاکپور امیرمحمدمحمدی حسیندکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
رجب زاده مهشیدصبوحی صابونی محمودکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
رشوانلوقره تکان مینافیروز زارع علیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
شاهدی علی اباد محمدعلیفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
شبان محمودصبوحی صابونی محموددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
صدفی محمدحسینفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
عبداله زاده گنابادی زهراصبوحی صابونی محمودکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
عطائی سیده زهرهفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
غریب امینفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
فیروزی سلطان احمدکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
قادری جویباری امیرحسینصبوحی صابونی محموددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
قرشی سیدعلی اصغرکرباسی علی رضاکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
قلیچی داریوشکرباسی علی رضادکتری (Ph.D)نوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
مرادی رضافیروز زارع علیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
مرادی فرادنبه حامدفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
مرتضوی نیا سیده تیناکرباسی علی رضادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
مشمول حسن اباد نسترنفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
مهدی پور کیانوشکرباسی علی رضاکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
نخعی نژاد محدثهفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
نورالدینی صدیقهصبوحی صابونی محمودکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
کاخکی حنانه الساداتفیروز زارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲
یساری علیفیروز زارع علیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۴۰۲