نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
روحانی ندازکی عقل محمددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۳
آشنائی مهنازمهدی خانی مقدم عصمتبقائی راوری سارهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۴
خنده رو فاطمهمروج غلامحسیندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۴
عبادی عبادالهطریقی سعیددکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۴
غلام پور زهرازکی عقل محمددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۴
مقبلی هنزایی سجادفکرت لیدادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۴
پلاشی ناهیدمهدی خانی مقدم عصمتدکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۴
حسینی هاجرمهرور محسندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۵
دبیری شریفهمهرور محسنکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۵
سیدی بادلی سیدمحمدرضامروج غلامحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۵
میرزامحمدی صبوراحسینی مجتبیدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۵
کارگر مریمزکی عقل محمددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۵
بهدانی مهدیمهدی خانی مقدم عصمتدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
توانایی سراب رضازکی عقل محمددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
تورنگ ثریامهرور محسندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
حاجی علیلوبناب سمیرامروج غلامحسیندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
رضایی نسترنکریمی جوادحسینی مجتبیدکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۶
سالاری ابراهیمبقائی راوری سارهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
سلطانی نژاد میثمطریقی سعیددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
غفاری سپیدهکریمی جواددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
افضلی حمیدممرآبادی مجتبیدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
باقریه بهنازطاهری پریسادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
سرگزی مسعودفکرت لیداحسینی مجتبیدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
سویزی مرجانطاهری پریسادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
شهابی فاطمه زهراکریمی جوادکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
فرخ زاده هادیمروج غلامحسینکریمی جواددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
فردین علیرضامروج غلامحسینناصریان عباسعلیکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۷
جعفرزاده خوانساری نازنینحسینی مجتبیکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
درمیانی فرحنازکریمی جواددکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۸
رحیمی عارفهحسینی مجتبیکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
سلیمانی دیزیچه اعظممهدی خانی مقدم عصمتطاهری پریسادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
سمندری نجف ابادی نداطاهری پریسادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
سیروسی زهراحسینی مجتبیکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
قویدل سمیراصادقی نامقی حسیندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
مقصودی فاطمهطاهری پریسادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
ملک زاده ابوالفضلمهرور محسنکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۸
نجمی اکرمصادقی نامقی حسیندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
ابخو جوادمهرور محسندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
احمدی کبوترخان فاطمهزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
الزین الیسارطاهری پریساممرآبادی مجتبیدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
الوندی جمیلهکریمی جواددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
امیری محمدرضامروج غلامحسینکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
بافندگان مجاور هدیزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
بتوئی زهرازکی عقل محمدکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
برادران رفیعی علیزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
حبیبی محمد معروفممرآبادی مجتبیبقائی راوری سارهدکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۹
حدادفر ریحانهمهدی خانی مقدم عصمتزکی عقل محمددکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۹
راستگو داودزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
سلیمی علیزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
صادقیان علیزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
صمدائی نازیلاکریمی جوادکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
طلوع قصابان نسترنزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
عباسی محمودابادی فاطمهزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
فرقانی فاطمهزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
قدیری زهرهممرآبادی مجتبیطریقی سعیددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
محمدی ذبیح اللهطاهری پریساکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۹
مدرس مقدم محمدزکی عقل محمدکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۹
مزینانی سجادزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
مصطفی زاده سمیهطریقی سعیدکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
مظفرفدافن محسنزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
ملائی مهدیهزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
میرزائی راد مبینامهدی خانی مقدم عصمتکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
یزدی پز یگانهزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
یوسفی حاجی ابادی سلمانزکی عقل محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
اسلامی امیرمسعودصادقی نامقی حسینکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
اسمعیل ابادی زهراساداتطریقی سعیدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
اقای شورابی فاطمهطریقی سعیدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
اکبری القار ساراصادقی نامقی حسینکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
اکرمی قازقان هادیکریمی جوادکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
باقری مائدهصادقی نامقی حسینکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
حاجی ابادی زهراطریقی سعیدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
حسن زاده خلیفه کندی زهرهمهدی خانی مقدم عصمتدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
حکیم زاده حریرباف نازنینطریقی سعیدکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۰
دانای سیوکی فروغطاهری پریساکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
سجادی کیمیاکریمی جوادکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
شهرکی رضاطریقی سعیدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
صابری مرضیهصادقی نامقی حسینکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
صادقی نرگسبقائی راوری سارهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
طاوسی معصومهمهرور محسندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
عسگری فریمانی رضافکرت لیدادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
عسگری فریمانی سعیدفکرت لیداکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
فاطمی اشرفکریمی جوادکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
قاسمی فاطمهطریقی سعیدکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۰
قصابی کیسمی صادقزکی عقل محمدکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
لطفی زهراطریقی سعیدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
لگزیان المیراطریقی سعیدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
مالدار بتولحسینی مجتبیکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۰
محمودی مانداناطریقی سعیدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
مشتاقیان سارافکرت لیداکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۰
مصطفوی قوچان عتیق سیدمصطفیطریقی سعیدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
مقدم دیمه فاطمهطریقی سعیددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
مقصودی مریممروج غلامحسینکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۰
ملکی فاطمهطریقی سعیدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
مومنی جنگل علیحسینی مجتبیکریمی جوادکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۰
نقیب زاده مریم ساداتزکی عقل محمددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
نوری ابوذری فاطمهطریقی سعیدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
یگانه سرچشمه فاطمهطریقی سعیدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
ابراهیمیان بادلوئی مائدهمهرور محسنکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
اصغریان قناویزی اتنامهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
الفرحانی حیدر عبدالکریم علیویصادقی نامقی حسیندکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
ایزدپناه راحلهصادقی نامقی حسینکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
بهادریان قلعه نو رسولممرآبادی مجتبیدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
بهزادی شیخ رباط مریممهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
تیموری مهدی یارمهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
حسنی سمرغاوه سحرکریمی جوادکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
حسینی انسیه ساداتطاهری پریساطریقی سعیدکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
حسینی سیده فائزهطاهری پریساکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
ذاکری نعیمهصادقی نامقی حسینمروج غلامحسیندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
رحیمی عارفهطریقی سعیدکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
رضوانی بهنازبقائی راوری سارهکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
رمضانی نگارمهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
رمضانیان پگاهمهرور محسنکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
روستافیض ابادی عاطفهصادقی نامقی حسینکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
زرین فر محمدناصرمهدی خانی مقدم عصمتکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
ساحلی مهسامهرور محسنکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
سبزبان بهارهمهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
سزاوار ذاکران حانیهزکی عقل محمدکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
سعادت تخته جان زهرامهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
شریف زیارتی زهرامهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
شهروزی سارامهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
صادق الحسینی سیدمحمدتقیمروج غلامحسینکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
صادقی زینبمهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
صالحی محمدمهدیمهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
عسکری سجادمهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
عیدی امیرحسینمهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
فرزین کوشک مهدی سارهمهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
قائمی بافقی فاطمهمهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
قائمی بافقی فاطمهمهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
قادری محمدحسینمهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
قضاوی اصفهانی مریمطاهری پریسادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
مجیدی صفوراصادقی نامقی حسیندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
محسنی پور کوثرمهرور محسنکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
محمدزاده مریممهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
محمدی بزنج محمدمهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
مهیا محمدمهدی خانی مقدم عصمتکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
میرابی مقدم راحیلدکتری (Ph.D)بورسیهگیاهپزشکی۱۴۰۱
میرحسینی چاهوکی سیدضیامهرور محسندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
نبی فرخانی ناصرفکرت لیداکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
نبی پور کیارشمهرور محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
نعیمی ساراممرآبادی مجتبیشکوهی فر فرهادکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
نکونام عاطفهصادقی نامقی حسینفکرت لیدادکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
کرامتی محمدرضامهرور محسنکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
کردی فریمانی محمدسجادمهرور محسنکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
گلمکانی ریحانهمهرور محسنکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
ابراهیمی محمدامیرکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
احمدی ریحانهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
اسدی امیرحسینحسینی مجتبیکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
افشاری شهری میناکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
الزین نورکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
بخشی الههمهدی خانی مقدم عصمتدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
بغلانی لیلیصادقی نامقی حسیندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
بی سیار فریدهطریقی سعیددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
تویج احمد علی جهادطاهری پریساطریقی سعیدکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۲
جلایی پوستین نیان سارابقائی راوری سارهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
جهانی ضحیکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
دانش نظری فاطمهکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۲
درودی ابوالحسنمهدی خانی مقدم عصمتکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
رجبی فدردی عالیهمهدی خانی مقدم عصمتکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
رمضان پور امیرحسینکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۲
زلفی صدفکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
زمانی سمیهفکرت لیدادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
زنده دل زهراکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
زینلی پورحیدرابادی زهراکریمی جوادمروج غلامحسیندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
شهابی احمدرضاکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
صادقی مجتبیکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
ضروری زهرازکی عقل محمدکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
عابدی سراسیا محیاکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
عبدلی منقابی محسنحسینی مجتبیکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۲
عبدی طلوتی مائدهفکرت لیداکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
غلامحسین گودرزی ملیکاکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
فاطمی ابرده سفلی مریم ساداتکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۲
فروتن پور سجادبقائی راوری سارهکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
قاضی زاده ریحانهطاهری پریساکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
محمدی پور هدیهطریقی سعیدکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
مختارپور مبیناکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
موحد امیرعلیکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
موسوی نژاد سیده فاطمهصادقی نامقی حسینکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
مکرمی المشیری عطیهمهرور محسنکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۲
میرزائی مصطفیکریمی جوادمروج غلامحسیندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
ناصری کوهبنانی ستایشکریمی جوادکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
نخعی نقابی کوثرکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
هاشمی باراز سیده لادنممرآبادی مجتبیکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
پورجلال احسانطاهری پریسادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
چاره ساز طیبهممرآبادی مجتبیکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۲
کاظمی مقدم امیررضاکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۲
کروژده فائزهصادقی نامقی حسینکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۲