عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
بررسی و مقایسه اثر آب انرژتیک بر روند رشد و ترکیبات بیوشیمیایی جلبک های Chlorella sp و Spirulina spسعید ملک زاده شفارودیخاتمه یافته
طراحی و آنالیز داروی نوترکیب مولتی اپی توپ CCL 21 با افزایش خاصیت عملکردی مناسب جهت انهدام سلول های سرطانی در شرایط این سیلیکوسیدحسن مرعشیخاتمه یافته
انجام آزمون های تمایز، یکنواختی و پایداری برای ارزیابی سازگاری ژنوتیپ های منتخب نخود در شرایط آبیاری تکمیلی جهت معرفی ارقام متحمل به خشکیسعیدرضا وصال - علی گنجعلیخاتمه یافته