نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
حسنی مریممیرشمسی کاخکی امیندکتری (Ph.D)بین‌المللبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۳
خدادادی فرزانهشهریاری احمدی فرج الهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۳
دولت ابادی راحیلباقری عبدالرضامرعشی سیدحسندکتری (Ph.D)نوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۳
فتاح بنفشهباقری عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۳
شرقی ساراشهریاری احمدی فرج الهدکتری (Ph.D)نوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۴
مشتاقی سکینهمشتاقی نسریندکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۴
رحمانی عبدالهمرعشی سیدحسندکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۵
طوسی صهباملک زاده شفارودی سعیددکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۵
سمیعی میثممشتاقی نسرینمرعشی سیدحسندکتری (Ph.D)نوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۶
سوختانلو سکینهمشتاقی نسرینباقری عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۶
لطفی مجتبیمیرشمسی کاخکی امینشهریاری احمدی فرج الهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۶
کمانیان طبری مژدهمیرشمسی کاخکی امیندکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۶
جدیر سونیامشتاقی نسریندکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۷
حسنی مرضیهشکوهی فر فرهادممرآبادی مجتبیدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۷
خردمندپروچ مریممرعشی سیدحسندکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۷
رحمانی احمد فریدملک زاده شفارودی سعیدشهریاری احمدی فرج الهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۷
معین الدینی فاطمهمیرشمسی کاخکی امینباقری عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۷
صادقی علیفارسی محمددکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۸
علیپورکیجانک لیلاملک زاده شفارودی سعیددکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۸
مهدی یار مهدیهوصال سعیدرضامشتاقی نسرینکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۸
نجاتی زاده صباشهریاری احمدی فرج الهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۸
ابراهیمی فر فرنازشهریاری احمدی فرج الهسیفی علیرضادکتری (Ph.D)نوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
افشارمقدم النازفارسی محمدکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
النمر نورملک زاده شفارودی سعیددکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
خدادادی زرینی مطهرهمشتاقی نسریندکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
خلیلی محبوبهمیرشمسی کاخکی امیندکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
سلاجقه تذرجی فاطمهباقری عبدالرضاسیفی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
موسوی فرد سمیراساداتمرعشی سیدحسندکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
پیرحیاتی نیلوفرمشتاقی نسرینکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
کبودانی زهرامشتاقی نسرینشهریاری احمدی فرج الهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
ابراهیم پور رخشندهباقری عبدالرضاسیفی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
اینه چیان سجادفارسی محمدکارشناسی ارشدنوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
بابائی سمانهباقری عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
بام بری سمانهشهریاری احمدی فرج الهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
ترابی مرتضیشهریاری احمدی فرج الهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
جلالی کلکناری بهارهملک زاده شفارودی سعیدمشتاقی نسرینکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
حاجی پور عادلهشکوهی فر فرهادممرآبادی مجتبیکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
حسنی محمدجوادباقری عبدالرضاکارشناسی ارشدنوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
ریحانی ارزوملک زاده شفارودی سعیددکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
صائبی محسنفارسی محمدکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
عابدی سیمینمرعشی سیدحسنمشتاقی نسرینکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
قلی زادگان احسان اباد عاطفهسیفی علیرضامرعشی سیدحسندکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
منصف حقیقی دوست محمودمشتاقی نسرینملک زاده شفارودی سعیددکتری (Ph.D)نوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
گریوانی مهسامرعشی سیدحسنملک زاده شفارودی سعیدکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
باغدارجاغرق مهنوشسیفی علیرضامرعشی سیدحسنکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
جاجرمی وحیدسیفی علیرضامرعشی سیدحسندکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
جوان معبودی شیواباقری عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
حجتیان فر مصطفیباقری عبدالرضاشهریاری احمدی فرج الهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
درمانی پانیذمیرشمسی کاخکی امینباقری عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
رحمانی معصومهباقری عبدالرضاوصال سعیدرضاکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
شاه نوری پوریامیرشمسی کاخکی امینباقری عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
صحاف محمدرضافارسی محمدکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
ظهیریان امیرحسینمرعشی سیدحسنباقری عبدالرضاکارشناسی ارشدنوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
فاتحی حسن اباد هیداباقری عبدالرضاملک زاده شفارودی سعیددکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
فاضلی نسب بهمنوصال سعیدرضاباقری عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
محمدحسین زاده زهرهشهریاری احمدی فرج الهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
معلم مائدهشهریاری احمدی فرج الهسیفی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
مولودی فهیمهمشتاقی نسرینفارسی محمددکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
نظری پویاباقری عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
وحیدی فاطمهمشتاقی نسرینکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
ویسی نرجسفارسی محمدکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
اسیابان امیرحسینفارسی محمددکتری (Ph.D)نوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
اعتباریان سیدعلیفارسی محمدکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
حسن زاده مریمکارشناسی ارشدنوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
حیدری کاظمکارشناسی ارشدنوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
رامندی علیرضاسیفی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
رضائی نیک هومنمیرشمسی کاخکی امینمرعشی سیدحسندکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
سرگزی مقدم زهرافارسی محمددکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
سهرابی طهران زهراملک زاده شفارودی سعیدکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
سیدموسوی سیدعباسفارسی محمدکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
شعبانی روشن سمیرامرعشی سیدحسنسیفی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
صابری سمیرامیرشمسی کاخکی امینمرعشی سیدحسنکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
طریقت جو هدیکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
علی پور فاطمهمیرشمسی کاخکی امینمرعشی سیدحسنکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
فیض الهی ارزه ئی زینبسیفی علیرضامیرشمسی کاخکی امیندکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
موسوی نژاد سیده فاطمه زهرامرعشی سیدحسنکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
نیک نفس دهقانی زهرامرعشی سیدحسنسیفی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
هراتی محمدکریمسیفی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
پاکارقاضیانی حکیمهمرعشی سیدحسنکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
پوراسماعیلی فاطمهوصال سعیدرضادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲
کلانتری دره سمیهملک زاده شفارودی سعیدوصال سعیدرضاکارشناسی ارشدنوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۲