نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
اکبرنژاد فاطمهخراسانی رضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۴
تندیسه بنا سمیراآستارائی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۴
موسوی مریمخراسانی رضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۵
حسینی سیدسجادلکزیان امیردکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۶
دهقانیان حمیدحلاج نیا اکرمدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۶
اقبالی مهدی اباد امیدامامی حجتدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
جعفرپورچکاب فاطمهکریمی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
سمائی فریباامامی حجتدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
طاهری موسی الرضاآستارائی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
محمودی سلطان اباد منصورهفتوت امیردکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
مختاری یاسرفتوت امیرکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۷
مقامی مقیم فرشتهکریمی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
ابریشمی محمدآستارائی علیرضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۸
بالنده سکینهلکزیان امیردکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۸
خسروی نفیسهآستارائی علیرضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۸
سلیمانی رودمعجنی الههآستارائی علیرضاکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۸
عباس ابادی راضیهخراسانی رضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۸
علی اکبری ثانی محمدآستارائی علیرضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۸
نوری زه اب نگینآستارائی علیرضاکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۸
نوری گوشکی راضیهخراسانی رضافتوت امیردکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۸
ابراهیمی امیرحسنلکزیان امیرکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
احمدی درمیان محسنخراسانی رضاکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
ایمانی زیدانلو نرگسآستارائی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
بهرامی مقدم بهنوشحلاج نیا اکرمکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
جبلی یاسمنلکزیان امیرکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
خواجه اسحقی فاطمهامامی حجتکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
سبحانی سیده مهسالکزیان امیرکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
شعرباف فاطمهلکزیان امیرکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۹
صاحبدل فر نداخراسانی رضادکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم خاک۱۳۹۹
عبدالرحیمی کودکان سمانهفتوت امیردکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۹
غفاری پور نگارلکزیان امیرکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
فرزانه قاسمآستارائی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۹
قاسمی ندالکزیان امیرکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
قهرمان نسترنلکزیان امیرکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
مهدیان طلب تکتملکزیان امیرکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
مینویی بیتالکزیان امیرکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۹
نیک قدمی حسینی ئی مریمفتوت امیرآستارائی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۹
هادی نیا سیدسجادلکزیان امیرکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
پاپلی شبنملکزیان امیرکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
اسماعیلی محمدمهدیخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
ثقفی متینخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
جعفری مصطفیخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
جمالی فاطمهحلاج نیا اکرمکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
حائری المولد غزالهلکزیان امیرکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
حمزئی احسانخراسانی رضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۰
دبیری یزدان آباد سفلی یگانهلکزیان امیرآستارائی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
دشتبانی امیررضاخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
رحمانی هدیفتوت امیرآستارائی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
رحیمی نگینخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
رحیمی شورابی نادیاخراسانی رضاکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
رشیدی شهری نرگسخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
زند وکیلی سارهخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
شریعتی صفوراخراسانی رضاکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
صادقی زینبخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
صلاحی گل نسترنخراسانی رضاکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
طباطبائی مریم ساداتخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
عبیری فاطمهخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
علوی اصیل سیده زهراخراسانی رضاکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
غلامحسینیان اتوسافتوت امیردکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۰
فاطمی سمانهخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
قانعی امیررضاخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
قلی پور غزلخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
میربمانی یزدی ثناساداتخراسانی رضاکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
ناصری یگانهخراسانی رضاکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
نصرتی اسیهآستارائی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۰
هدایت جو ارزوخراسانی رضاکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
پژوهان راد فرشتهخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
کارگرعلی ابادی زهراخراسانی رضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
استواری طاهرهحلاج نیا اکرمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
باغدار دلگشا زهراحلاج نیا اکرمکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
جوادزاده امیرحسینحلاج نیا اکرمکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۱
حسین ابادی لیلاکریمی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۱
خدابخشی محمدجوادحلاج نیا اکرمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
خدابنده امیرفتوت امیردکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۱
دهقانی علیحلاج نیا اکرمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
رحمت مهشادفتوت امیرکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
رضائی فهیمهحلاج نیا اکرمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
زارع زاده محدثهحلاج نیا اکرمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
زمانی فهیمهحلاج نیا اکرمکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۱
سرشارجعفرابادی علیحلاج نیا اکرمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
سمیعی ستایشلکزیان امیرکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم خاک۱۴۰۱
صابریان نسترنآستارائی علیرضادکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم خاک۱۴۰۱
صابوناتی بتولحلاج نیا اکرمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
صالحی کاخکی حانیهخراسانی رضاکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
ظفرحسینیان یزد سیدمحمدامیرحلاج نیا اکرمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
فتحی ششتمد علیآستارائی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
فداکار معینحلاج نیا اکرمکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۱
قلندرابادی یاسمنحلاج نیا اکرمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
قمری محمدرضاحلاج نیا اکرمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
مرادی مهرنازحلاج نیا اکرمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
موسوی نیک سیده زینبحلاج نیا اکرمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
نوروززاده نویدخراسانی رضاآستارائی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
پیرانی زهراخراسانی رضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۱
گل گونی مریمحلاج نیا اکرمکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
اجدادی امیرعباسامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
انصاری ریزه ئی مجیدفتوت امیرآستارائی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
انصاریان ابراهیمخراسانی رضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۲
تقدمی جمالی فرزانهامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
جلالی نیا محبوبهامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
حسینی سیدکیارشامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
حسینی محمدجوادخراسانی رضاکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
خانلقی امیرحسینامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
خمیس احمد عبدالحمزهامامی حجتدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم خاک۱۴۰۲
دی زنگیان مفرد مهتابامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
رباطجزی سیدجوادامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
رضوی پور مجتبیحلاج نیا اکرمکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
رمضانیان دوغائی محمدعلیامامی حجتکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۲
سجادی زاده کرمانی ریحانهلکزیان امیرکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
شیخ احمدی شهرنوی یونسامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
طالبی فائزهدکتری (Ph.D)بورسیهعلوم خاک۱۴۰۲
طالبی فائزهدکتری (Ph.D)بورسیهعلوم خاک۱۴۰۲
طالبی فائزهدکتری (Ph.D)بورسیهعلوم خاک۱۴۰۲
طالبی بیارجمندی مریمامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
عباس زاده شعجره محدثهامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
عرفانی زهراامامی حجتکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۲
عمادتربتی جهانامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
غفاریان محمدامینامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
مدنی ایوری سیده محسنهامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
مرتضوی راوری بهنازالساداتکریمی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
مسعودی زهراامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
موحدنسب کیمیاامامی حجتکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۲
موسی پور مریمدکتری (Ph.D)بورسیهعلوم خاک۱۴۰۲
میرنژاد ملیکاامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
نظیفی ایداامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
نیک پور سیده فاطمهامامی حجتکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۲
هژبری طاهرهلکزیان امیرکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
پوریامنش امیدامامی حجتکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۲
چترنور نگارفتوت امیرکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
چتریزه پرهامامامی حجتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۲
کیخائی سینافتوت امیردکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۲
گل چهره میلادامامی حجتکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۲