نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
خوش کلام احساندکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۳
امیدی ازادهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۳
تندیسه بنا سمیرادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۴
اکبرنژاد فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۴
صبوری فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۴
موسوی مریمدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۵
صابری ایماندکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۵
دهقانیان حمیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۶
صادقی جلالدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۶
اسماعیل پور شیماکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم خاک۱۳۹۶
حسینی سیدسجاددکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۶
سمائی فریبادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
جعفرپورچکاب فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
طاهری موسی الرضادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
مقامی مقیم فرشتهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
اقبالی مهدی اباد امیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
محمودی سلطان اباد منصورهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
قاسمی احسان الهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
دهقانی اشکذری مهلاکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم خاک۱۳۹۷
رجائی سعیدکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۷
رضائی فاطمهکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۷
صادقی الهامکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۷
دهقان پور حانیهکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۷
مختاری یاسرکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۷
حسن زاده بشتیان مهواندکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۷
بالنده سکینهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۸
عباس ابادی راضیهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۸
نوری گوشکی راضیهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۸
شیدا زهراکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۸
یوسف زاده الاکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۸
قاینی صوفی ابادی حسنکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم خاک۱۳۹۸
دیزبادی طرقی الهامکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۸
نعمت اللهی محدثهکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۸
خیری فاطمهکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۸
سلیمانی رودمعجنی الههکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۸
رحیمی شاد فرحنازکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۸
ابریشمی محمدکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۸
باغدهی بایگی مهری ساداتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۸
خسروی نفیسهکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۸
هوشمند صباکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۸
علی اکبری ثانی محمدکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۸
مرتضوی بهنازالساداتکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۸
هژبری طاهرهکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۸
چترنور نگارکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۸
پورمحمدی مهنازکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۸
نوری زه اب نگینکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۸
سبحانی سیده مهساکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
مهدیان طلب تکتمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
ابراهیمی امیرحسنکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
جبلی یاسمنکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
غفاری پور نگارکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
هادی نیا سیدسجادکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
قهرمان نسترنکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
رضانیا فاطمهکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
شعرباف فاطمهکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۹
ثمینی حسینکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۹
پاپلی شبنمکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
مینویی بیتاکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۳۹۹
قاسمی نداکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
فرزانه قاسمدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۹
صاحبدل فر ندادکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم خاک۱۳۹۹
نیک قدمی مریمدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۹
عبدالرحیمی کودکان سمانهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۹
شیخی ایسانکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
احمدی درمیان محسنکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
ایمانی زیدانلو نرگسکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
خواجه اسحقی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
کلالی سیده زهراکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
سیدابادی زهراکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
بهرامی مقدم بهنوشکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۳۹۹
حمزئی احساندکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۰
نصرتی اسیهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۰
غلامحسینیان اتوسادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۰
هدایت جو ارزوکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
عبیری فاطمهکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
صلاحی گل نسترنکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
ثقفی متینکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
عباس زاده شعجره محدثهکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
میربمانی یزدی ثناساداتکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
ناصری یگانهکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
اسماعیلی محمدمهدیکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
فاطمی سمانهکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
قلی پور غزلکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
رحیمی نگینکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
جعفری مصطفیکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
صادقی زینبکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
رشیدی شهری نرگسکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
کارگرعلی ابادی زهراکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
شریعتی صفوراکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
پژوهان راد فرشتهکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
رحیمی شورابی نادیاکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
دشتبانی امیررضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
زند وکیلی سارهکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
قانعی امیررضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
طباطبائی مریم ساداتکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
رضائی حقیقت اسماکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
علوی اصیل سیده زهراکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
جمالی فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم خاک۱۴۰۰
رحمانی هدیکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
دبیری یزدان آباد سفلی یگانهکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
حائری المولد غزالهکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۰
الجمعه جمعهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۸
الجمعه جمعهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۳۹۸
خدابنده امیردکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۱
پیرانی زهرادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۱
حسین ابادی لیلادکتری (Ph.D)روزانهعلوم خاک۱۴۰۱
صابریان نسترندکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم خاک۱۴۰۱
فتحی ششتمد علیکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
گل گونی مریمکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
صالحی کاخکی حانیهکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
سمیعی ستایشکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم خاک۱۴۰۱
باغدار دلگشا زهراکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
رحمت مهشادکارشناسی ارشدروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
دهقانی علیکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
موسوی نیک سیده زینبکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
قمری محمدرضاکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
مرادی مهرنازکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
قلندرابادی یاسمنکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
زمانی فهیمهکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۱
رضائی فهیمهکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
سرشارجعفرابادی علیکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
فراعی محمدامینکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۱
جوادزاده امیرحسینکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۱
ظفرحسینیان یزد سیدمحمدامیرکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
خدابخشی محمدجوادکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
زارع زاده محدثهکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
استواری طاهرهکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
صابوناتی بتولکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
میرزائی سه دهی منصورکارشناسیروزانهعلوم خاک۱۴۰۱
فداکار معینکارشناسینوبت دومعلوم خاک۱۴۰۱