عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
Factor Influencing Regeneration and Genetic Transformation of Three Elite Cultivars of Tomatoفرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۶-۲
Effects of Therapeutic Touch on Blood Hemoglobin and Hematocrit Levelمحمد فارسی۲۰۰۶-۳
Determination of Meriones species (Rodentiam Gerbillinae) by RAPD-PCRمحمد فارسی۲۰۰۶-۶
Producting a High Scopolamine Hairy Root Clone in Hyoscyamus muticus through transformation by Agrobacterium rhizogenesمحمد فارسی۲۰۰۷-۳
Identification of Graft incompatibility of pear cultivars on Quince Rootstock by Using Isozymes Bandفرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۸-۱
Effect of genotype and AgNO3 on shoot regenerationمحمد فارسی۲۰۰۸-۱
Use of Random Amplified Polymorphic DNA Markers to Estimate Heterosis and Combining Ability in Tomato Hybridsامین میرشمسی کاخکی,محمد فارسی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۸-۲
Comparison of Random Amplified Polymorphic DNA Markers and Morphological Characters in Identification of Homokaryon Isolates of White Button Mushroom (Agaricus bisporus)محمد فارسی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۸-۴
Karyological study on Bellevalia and Muscaria species in Iranمحمد فارسی۲۰۰۸-۷
Optimizing regeneration condition in chickpea (Cicer arietinum L)عبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۰۸-۱۰
Direct In vitro regeneration of lentil (Lens culinaris Medic)عبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۰۸-۱۱
Tetraploid Induction of Hyosyamus muticus L. using colchicine Treatmentفرج اله شهریاری احمدی,محمد فارسی۲۰۰۸-۱۱
Evaluation of Genetic Diversity among Different Genotypes of Brassica napus using Rando Amplified Polymorphic DNA Markerفرج اله شهریاری احمدی,عبدالرضا باقری,محمد فارسی۲۰۰۸-۱۲
Biofield Therapies: Biophysical basis and biological regulationمحمد فارسی۲۰۰۹-۱
Isolation, partial sequencing, and phylogenetic analyses ofSoybean mosaic virus(SMV) in Ontario and Quebecمحمد فارسی۲۰۰۹-۳
Assessment of genetic structure and variation of native Berberis populations of Khorasan provinces (Iran) using AFLP markers versus morphological markersسیدحسن مرعشی,محمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۰۹-۴
Stigma Variability in Saffron, Crocus Sativus Lعبدالرضا باقری۲۰۰۹-۵
Expression of Phenylpropanoid Pathway Genes in Chickpea Defense Against Race 3 of Ascochyta rabieiسیدحسن مرعشی,عبدالرضا باقری۲۰۰۹-۵
Comparison of pepck gene expression in developing seeds and leaves of chickpea (Cicer arietinume L.)plantعبدالرضا باقری,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۹-۶
Semiquantitative RT-PCR Analysis to Assess the Expression Levels of Wcor14 Transcripts in Winter-Type Wheatمحمد فارسی۲۰۰۹-۷
Comparison of CEL I gene expression and mismatch-cleavage activity in some Apiaceae plantsمحمد فارسی۲۰۰۹-۷
Isolation of a Cold-Responsive Gene (Wcor14) Encoding a Chloroplast-Targeted Protein from Aegilops tauschiiمحمد فارسی۲۰۰۹-۷
Evaluation of Freezing Tolerance of Two Fennel (Foeniculum vulgarL.) Ecotypes Under Controlled Conditionsعبدالرضا باقری۲۰۰۹-۹
Expression of EIN2 Gene in Petunia Flowers is Down-regulated During Glucose Treatmentامین میرشمسی کاخکی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۹-۹
Assessment of genetic structure and variation of cultured and wild Berberis populations of eastern parts of Iran using AFLP markers comparison to data resulted from Morphological markersسیدحسن مرعشی,محمد فارسی۲۰۰۹-۱۰
Identification of tomato phosphatidylinositol-specific phospholipase-C (PI-PLC) family members and the role of PLC4 and PLC6 in HR and disease resistanceعلیرضا سیفی۲۰۱۰-۱
A comparative study of chromosome morphology among some accessions of Aegilops crassaنسرین مشتاقی۲۰۱۰-۲
Efficient protocol for break impasses of regeneration viaعبدالرضا باقری۲۰۱۰-۲
pathogenic and genetic characterization of Fusarium oxysporum F.sp. lentis by RAPD and IGS analysis in Khorasan provinceعبدالرضا باقری۲۰۱۰-۳
Application of Conventional and New Biotechnological Approaches for Improving of Morphinane Alkaloids Productionفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۰-۶
Expression Profiling and Bioinformatic Analyses of a Novel Cold Stress-Regulated and Chloroplast-Targeted Protein from Triticum Aestivum and Aegilops Tauschiiمحمد فارسی۲۰۱۰-۶
The use of RAPD markers dor assessing the genetic diversity of Bunium persicum(Boiss) B.FEDTSCH populationsعبدالرضا باقری۲۰۱۰-۱۱
Agar alternatives for micropropagation of African violet-Saintpaulia ionanthaنسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری۲۰۱۰-۱۲
Irrigation effects on pds and bch genes expression of the Iranian Saffronنسرین مشتاقی,سیدحسن مرعشی۲۰۱۰-۱۲
Transient expression of cor gene in Papaver Somniferumفرج اله شهریاری احمدی,سیدحسن مرعشی۲۰۱۱-۱
Differential expression of TIR-like genes embeded in the Mi-1 Gene cluster in nematode-resistant and -susceptible tomato rootsعلیرضا سیفی۲۰۱۱-۱
Molecular Characterization and RAPD analysis of Juniperus Species from Iranفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۱-۱
Drought stress effects on photosynthesis, chlorophyll fluorescence and waterعبدالرضا باقری۲۰۱۱-۲
In Vitro Culture of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Focusing on the Problem of Vitrificationعبدالرضا باقری۲۰۱۱-۳
Linked, if Not the Same,Mi-1Homologues Confer Resistance to Tomato Powdery Mildew and Root-Knot Nematodesعلیرضا سیفی۲۰۱۱-۴
Write ‘systemic small RNAs’: read ‘systemic immunity’علیرضا سیفی۲۰۱۱-۴
A Comparison of Two Selectable Marker Gene Systems Used in the Transformation of Chickpea (Cicer arietinum Lنسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری۲۰۱۱-۶
Assessment of Iranian chickpea (Cicer arietinum L.) germplasms for droughtعبدالرضا باقری۲۰۱۱-۶
Quantitative analysis of chitinase gene expression in chickpeaعبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۱-۶
The effect of gamma radiation on freezing tolerance of chickpea-Cicer aretinum Lعبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۱-۶
Genetic manipulation of fungal strains for the improvement of heterologous genes expression (a mini-review)محمد فارسی۲۰۱۱-۸
Effect of genotypes and culture medium on shootregeneration and proliferation of Gerbera jamesoniiعبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۱-۹
Isolation, cloning and expression of the Brucella melitensis Omp31 geneفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۱-۱۰
Development of an assay to evaluate differences in germination rate among chickpea genotypes under limited water contentسعیدرضا وصال۲۰۱۱-۱۱
How Salinity Affect Germination and Emergence of Tomato Linesمحمد فارسی۲۰۱۱-۱۲
Investigation into Seasonal Effect and Browning Inhibitor on Callus Regeneration of Seedless Barberry (Berberis vulgaris var. asperma)عبدالرضا باقری,سیدحسن مرعشی,نسرین مشتاقی۲۰۱۱-۱۲
Lentil regeneration from Cotyledone Explant Bearing a Small Part of the Embryo Axisعبدالرضا باقری۲۰۱۱-۱۲
Disinfecting Effects of Nano Silver Fluids in Gerbera (Gerbera jamesonii) Capitulum Tissue Cultureعبدالرضا باقری۲۰۱۲-۱
Estimation of Heterosis and Combining Ability in Petunia (Petunia hybrida Hortعبدالرضا باقری۲۰۱۲-۱
Evaluation of Genetic Diversity of Iranian Pomegranate Cultivars Using Fruit Morphological Characteristics and AFLP Markersمحمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۲-۱
Indirect in vitro regeneration of lentil (Lens culinaris Medik.)عبدالرضا باقری۲۰۱۲-۱
Data to the sex determination in Pistacia species using molecular markersفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۲-۲
Production of tropane alkaloids in diploid and tetraploid plants and in vitro hairy root cultures of Egyptian henbane(Hyoscyamus muticus L)فرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۲-۲
An Avirulent Tomato Powdery Mildew Isolate Induces Localized Acquired Resistance to a Virulent Isolate in a Spatiotemporal Mannerعلیرضا سیفی۲۰۱۲-۳
Development of rapid PCR-RFLP technique for identification of sheep, cattle and goat’s species and fraud detection in Iranian commercial meat productsسیدحسن مرعشی۲۰۱۲-۴
USE OF SCAR PCR IN SEX DETERMINATION OF TWO WILD PISTACIA SEEDLINGSفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۲-۴
Yield Performance of Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.) P. Karst. (Higher Basidiomycetes), Using Different Waste Materials as Substratesمحمد فارسی۲۰۱۲-۴
Efficient Regeneration of ‘Caralis’ Alstroemeria Cultivar from Rhizome Explantsعبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۲-۵
Identification of Safflower as a fraud in commercial Saffron using RAPD/SCARعبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۲-۵
Comparative Proteomic Analysis of Genotypic Variation in Germination and Early Seedling Growth of Chickpea under Sub-optimal Soil Water Conditionsسعیدرضا وصال۲۰۱۲-۷
The Estimate of Combining Ability and Heterosis for Yield and Yield Components in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۲-۷
Micropropagation of Anthurium andreanum cv. Terraمحمد فارسی۲۰۱۲-۸
Studies on Aspergillus Section Flavi from Peanut in Iranسعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۲-۸
Effect of salt stress on genes encoding translation-associated proteins in Arabidopsis thalianaفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۲-۹
Homology Modeling and Structural Analysis of NHX Antiporter of Leptochloa fusca-Lنسرین مشتاقی۲۰۱۲-۹
Use of biochmecal indices and antioxidant enzyme as a screening technique for drought tolerant in chickpea genotypes ( Cicer arietinum L.)عبدالرضا باقری۲۰۱۲-۹
Identification of Turnip mosaic virus isolated from canola in northeast area of Iranفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۲-۱۰
Comparison of Cuminaldehyde Contents from Cell Suspension Cultures and Seeds of [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.]عبدالرضا باقری,سیدحسن مرعشی۲۰۱۲-۱۱
Improved salt tolerance in canola (Brasica napus) plants by overexpression of Arabidopsis Na/H antiporter gene AtNHX1محمد فارسی۲۰۱۲-۱۲
An atypical pattern of accumulation of scopolamine and other tropane alkaloids and expression of alkaloid pathway genes in Hyoscyamus senecionisفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۳-۱
Determination of Genetic diversity of cultivated chickpea ( Cicer arietinum L.) using Medicago truncatula EST - SSRsعبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۳-۱
Efficient distinction of invasive aquatic plant species from non-invasive related species using DNA barcodingسیدحسن مرعشی۲۰۱۳-۱
Measuring chlorophyll fluorescence parameters for rapid detection of ametryn resistantامین میرشمسی کاخکی۲۰۱۳-۱
Molecular cloning and the expression of the Na+/H+antiporter in the monocot halophyte Leptochloa fusca (L.) Kunthفرج اله شهریاری احمدی,محمد زارع مهرجردی,نسرین مشتاقی۲۰۱۳-۱
Coordinate Up-regulation of Vacuolar PPase and V-Na+ /H+ Antiporter to Early Salt Stress in Halophytic Monocot Leptochloa fusca Rootsفرج اله شهریاری احمدی,سیدحسن مرعشی,نسرین مشتاقی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۳-۲
How to effectively deploy plant resistances to pests and pathogens in crop breedingعلیرضا سیفی۲۰۱۳-۴
Comparative Effects of Some PGRs Combination on Proliferation and Hyperhydricity of Sebri Pear Cultivarعبدالرضا باقری۲۰۱۳-۵
Effect of salinity and silicon application on photosynthetic characteristics of sorghum (Sorghum bicolor Lمحمد زارع مهرجردی۲۰۱۳-۵
Fatty acids profiling: A selective criterion for screening microalgae strains for biodiesel productionعبدالرضا باقری,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۳-۵
In Vitro Establishment and Clonal Propagation of Sebri Pear cultivarعبدالرضا باقری۲۰۱۳-۶
Effect of different Agrobacterium rhizogenes strains on hairy root induction inValeriana officinalis L.محمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۳-۸
Assessment Of Total RNA Extraction From Edible Mushroom (Agaricus bisporus) With Three Current Methodsمحمد فارسی۲۰۱۳-۱۰
The evolution of Dianthus polylepis complex (Caryophyllaceae) inferred from morphological and nuclear DNA sequence data: one or two speciesمحمد فارسی۲۰۱۳-۱۰
apd analysis of genetic variation within and among natural Population of Two Species of Dianthus L. (Caryophyllaceae) In Ne Iranمحمد فارسی۲۰۱۳-۱۱
Proteomics study reveals the molecular mechanisms underlying water stress tolerance induced by Piriformospora indica in barleyفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۳-۱۱
The Estimate of Heterosis and Combining Ability Some Morphological Characters in Tomato Transplants (Lycopersicon esculentum Mill.)امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۳-۱۱
Investigation of DNA changes in wheat (Triticum aestivum L.) induced by cadmium using random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysisفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۳-۱۲
EXPRESSION OF FOOT AND MOUTH DISEASE VIRUS (FMDV) CAPSID PROTEIN VP1 IN CHLAMYDOMONAS REINHARDTII AS A POSSIBLE SOURCE OF RECOMBINANT VACCINEسعید ملک زاده شفارودی,سیدحسن مرعشی,نسرین مشتاقی۲۰۱۴-۱
Transient Expression of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) Coat Protein in Tobacco ( Nicotiana tabacom ) via Agroinfiltrationسعید ملک زاده شفارودی,سیدحسن مرعشی,نسرین مشتاقی۲۰۱۴-۱
Comparative analysis of LEA and Dehydrin genes in response to drought stress in chickpea phonological different stagesمحمد فارسی۲۰۱۴-۳
Genetics and molecular mechanisms of resistance to powdery mildews in tomato (Solanum lycopersicum) and its wild relativesعلیرضا سیفی۲۰۱۴-۳
Gibberellic acid, amino acids (glycine and L-leucine), vitamin B2 and zinc as factors affecting the production pigments by Monascus purpureus in a liquid culture using response surface methodologyمحمد فارسی۲۰۱۴-۳
Bioinformatic characterization and expression analysis of miRNAs in Solanum lycopersicumمحمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۴-۴
Analysis of Soil Populations of Aspergillus flavus Link. fromPistachio Orchards forVegetative Compatibility in Iranسعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۴-۶
Artificial Autotetraploidy Induction Possibility of Two Iranian Endemic Mint (Mentha mozaffarianii) Ecotypesمحمد فارسی۲۰۱۴-۶
Differential Physiological and Morphological Responsesof Persian and Hybrid Petunia (Petunia hybrida cv. Sonja Pink) in Vegetative and Reproductive Growth Stagesunder Drought Stressنسرین مشتاقی۲۰۱۴-۷
Antibacterial Activity ofPseudonocardiasp. JB05, a Rare Salty Soil Actinomycete againstStaphylococcus aureusمحمد فارسی۲۰۱۴-۸
Effect of salicylic acid on morphological and ornamental characteristics of Petunia hybrida at drought stressنسرین مشتاقی۲۰۱۴-۸
Evaluation of pH, carbon source and temperature effect on the pigments production by Monascus purpureus in a liquid culture using response surface methodologyمحمد فارسی۲۰۱۴-۸
Sly-miR166 and Sly-miR319 are components of the cold stress response in Solanum lycopersicumمحمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۴-۸
Effects of different ploidy levels on glycoalkaloid content of four solanum melongena cultivarsفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۴-۹
Gene deletion patterns in non-aflatoxigenic strains of Aspergillus flavusسعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۴-۹
Characterization of Aspergillus sectionFlavi from pistachio soils in Iranسعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۴-۱۰
Studies on Aspergillus Flavus Link. Isolated From Maize in Iranسعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۴-۱۰
BIOCHEMICAL CHANGES IN RESPONSE TO SALINITY IN CHICKPEA (CICER ARIETINUM L.) DURING EARLY STAGES OF SEEDLING GROWTHسعیدرضا وصال,عبدالرضا باقری۲۰۱۴-۱۲
Impact of different culture media on hairy roots growth of Valeriana officinalis L.محمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۴-۱۲
The transient expression of coat protein of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in spinach (Spinacia oleracea) using Agroinfiltrationسعید ملک زاده شفارودی,سیدحسن مرعشی,نسرین مشتاقی۲۰۱۴-۱۲
Antioxidant potency of Iranian newly cultivated wild mushrooms of Agaricus and Pleurotus speciesامین میرشمسی کاخکی۲۰۱۵-۱
Characterization of Iranian Nonaflatoxigenic Strains ofAspergillus flavus Based on Microsatellite-primed PCRسعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۵-۱
A study regulatory network with promoter analysis for Arabidopsis DREB-genesفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۵-۲
Inhibition of quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa by two herbal essential oils from Apiaceae familyفرج اله شهریاری احمدی,عبدالرضا باقری۲۰۱۵-۲
Resistance against rhizomania disease via RNA silencing in sugar beetفرشته مشیری۲۰۱۵-۲
The intraspecific variability of mitochondrial genes of Agaricus bisporus reveals an extensive group I intron mobility combined with low nucleotide substitution ratesمحمد فارسی۲۰۱۵-۲
Solamargine inhibits migration and invasion of human hepatocellular carcinoma cells through down-regulation of matrix metalloproteinases 2 and 9 expression and activityسیدحسن مرعشی۲۰۱۵-۴
Isolation and Sequence Analysis of GpdII Promoter of the White Button Mushroom (Agaricus bisporus) from Strains Holland737 and IM008محمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۵-۵
Evaluation of Agrobacterium-mediated Transformation of Chlamydomonas reinhardtii Using a Synthetic Amorpha-4, 11-diene Synthase Geneسیدحسن مرعشی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۵-۶
RNAi-mediated down-regulation of SHATTERPROOF gene in transgenic oilseed rapeعلیرضا سیفی۲۰۱۵-۶
Supplementary Analysis of Phosphoenolpyruvate Carboxykinase Gene Expression in Developing Seeds of Chickpeaعبدالرضا باقری۲۰۱۵-۶
Cloning and Expression of Fusion (F) and Haemagglutinin-neuraminidase (HN) Epitopes in Hairy Roots of Tobacco (Nicotiana tabaccum) as a Step Toward Developing a Candidate Recombinant Vaccine Against Newcastle Diseaseعبدالرضا باقری,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۵-۹
Physiological and gene expression analysis of extreme chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes in response to salinity stressسعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۵-۹
In Vitro Regeneration of Watermelon Seed Segmentsعبدالرضا باقری۲۰۱۵-۱۰
The Effect of Salinity Stress on Na+ and K+ Concentrations, Na+/K+ Ratio, Electrolyte Leakage and HKT Expression Profile in Roots of Aeluropus littoralisفرج اله شهریاری احمدی,نسرین مشتاقی۲۰۱۵-۱۲
The Responses of L-gulonolactone Oxidase and HKT2;1 Genes in Aeluropus littoralis’ Shoots under High Concentration of Sodium Chlorideفرج اله شهریاری احمدی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۵-۱۲
Comparative Morphological and Anatomical Study on Bellevalia Lapeyr. Sect. Conica and Nutans in Iranمحمد فارسی۲۰۱۶-۱
Mitochondrial DNA phylogeny of camel spiders (Arachnida: Solifugae) from Iranامین میرشمسی کاخکی۲۰۱۶-۱
Analysis of Chalcone Synthase and Chalcone Isomerase Gene Expression in Pigment Production Pathway at Different Flower Colors of Petunia Hybridaعبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۶-۳
Evaluation in vitro culture of Kelussia odoratissima Mozaff and secondary metabolites production through suspension culturesعبدالرضا باقری۲۰۱۶-۳
effect of growth regulators on direct organogenesis and rooting in cotyledonary explant of lettuce (lactuca sativa L.TN 96-39) land raceسعید ملک زاده شفارودی,نسرین مشتاقی۲۰۱۶-۴
Transient expression of coat protein of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in Alfalfa (Medicago sativa) by Agroinfiltrationسعید ملک زاده شفارودی,سیدحسن مرعشی۲۰۱۶-۶
Expression of Hemagglutinin–Neuraminidase and fusion epitopes of Newcastle Disease Virus in transgenic tobaccoعبدالرضا باقری,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۶-۷
Double flower formation in Tricyrtis macranthopsis is related to lowexpression of AGAMOUS ortholog geneعبدالرضا باقری,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۶-۸
RNAi-induced silencing in floral tissues of Petunia hybrida by agroinfiltration: a rapid assay for chalcone isomerase gene function analysisعبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۶-۸
The relationship between antioxidant compounds contents and antioxidant enzymes under water-deficit stress in the three Iranian cultivars of basil (Ocimum basilicum L.)فرج اله شهریاری احمدی,عبدالرضا باقری۲۰۱۶-۸
Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using Chlamydomonas reinhardtii and its Inhibitory Effect on Growth and Virulence of Listeria monocytogenesفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۶-۹
Transient Expression of CCL21Chemokine in Tobacco via Agroinfiltrationسیدحسن مرعشی,عبدالرضا باقری۲۰۱۶-۱۰
Indirect regeneration from cotyledonary explants of watermelon (Citrullus lanatus) at in vitro cultureعبدالرضا باقری۲۰۱۶-۱۱
Expression of HA1 antigen of H5N1 influenza virus as a potent candidate for vaccine in bacterial systemسعید ملک زاده شفارودی,نسرین مشتاقی۲۰۱۶-۱۲
اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیبنسرین مشتاقی۲۰۱۷-۱
Comparative Analysis of the Reaction to Salinity of Different Chickpea (Cicer aretinum L.) Genotypes: A Biochemical, Enzymatic and Transcriptional Studyسعیدرضا وصال,سعید ملک زاده شفارودی,عبدالرضا باقری۲۰۱۷-۱
Ethylene and abscisic acid signalling pathways differentially influence tomato resistance to combined powdery mildew and salt stressعلیرضا سیفی۲۰۱۷-۱
Control of In Vitro Contaminations in Dionysia tapetodes for Effective Micropropagationسعیدرضا وصال۲۰۱۷-۴
Transient Expression of HA1 Antigen of H5N1 Influenza Virus in Tobacco (Nicotiana tabacum L.) via Agro-infiltrationسعید ملک زاده شفارودی,نسرین مشتاقی۲۰۱۷-۶
MicroRNAs regulate the main events in rice drought stress response by manipulating the water supply to shootsمحمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۷-۸
Using of Chlorella vulgaris for livestock wastewater treatment and the expression of NR geneنسرین مشتاقی۲۰۱۷-۹
Genetically engineered hairy root cultures of Hyoscyamus senecionis and H. muticus: ploidy as a promising parameter in the metabolic engineering of tropane alkaloidsفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۷-۱۰
Polyethylene glycol and chilling overcome Somatic embryogenesis obstacle in Pyrus communisنسرین مشتاقی۲۰۱۸-۱
Transient expression of CCL21as recombinant protein in tomatoسیدحسن مرعشی,عبدالرضا باقری۲۰۱۸-۱
CrMYC1 transcription factor overexpression promotes the production of low abundance terpenoid indole alkaloids in Catharanthus roseusفرج اله شهریاری احمدی,نسرین مشتاقی۲۰۱۸-۲
Expression and Purification of the Main Component Contained in Camel Milk and Its Antimicrobial Activities Against Bacterial Plant Pathogensفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۸-۴
Transcriptome profiling and cataloging differential gene expression in floral buds of fertile and sterile lines of cotton ( Gossypium hirsutum L.)سیدحسن مرعشی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۸-۶
Variations in assimilation rate, photoassimilate translocation, and cellular fine structure of potato cultivars (Solanum Tuberosum L.) exposed to elevated CO2محمد زارع مهرجردی۲۰۱۸-۷
Biosynthesis of Antibacterial Silver Nanoparticles by Endophytic Fungus Nemania sp. Isolated From Taxus baccata L. (Iranian Yew)محمد فارسی۲۰۱۸-۸
Enhanced expression and purification of anti-VEGF nanobody in cucurbit plantsعبدالرضا باقری,علیرضا سیفی۲۰۱۸-۸
Inhibitory Effect of Biologically Synthesized Silver Nanoparticle on Growth and Virulence of E. coliفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۸-۹
Influence of Water Stress on Agro-Morphological Traits and Essential Oil Content Among Iranian Genotypes of Mentha longifoliaنسرین مشتاقی۲۰۱۸-۱۰
Heterologous expression of a broad-spectrum chimeric antimicrobial peptide in Lactococcus lactis: Its safety and molecular modeling evaluationفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۸-۱۲
Secretory Expression of a Chimeric Peptide in Lactococcus lactis: Assessment of its Cytotoxic Activity and a Deep View on Its Interaction with Cell-Surface Glycosaminoglycans by Molecular Modelingفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۸-۱۲
Comparative volatile composition, antioxidant and cytotoxic evaluation of the essential oil of Zhumeria majdae from south of Iranنسرین مشتاقی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۹-۱
Potential of a single radicle emergence count in predicting field emergence of Desi chickpea seed lots as an alternative vigour testعلیرضا سیفی۲۰۱۹-۱
Split Application of Nitrogen Fertilizer and Inoculation with Arbuscular Mycorrhiza and Rhizobium ciceri Improve Grain Quality of Chickpeaسعیدرضا وصال۲۰۱۹-۱
Localized surface plasmon resonance biosensing of tomato yellow leaf curl virusعبدالرضا باقری,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۹-۲
Visual Quality and Morphological Responses of Rosemary Plants to UV-B Radiation and Salinity Stressنسرین مشتاقی۲۰۱۹-۲
Comparison the Effect of Ferutinin and 17β-Estradiol on Bone Mineralization of Developing Zebrafish (Danio rerio) Larvaeمحمد فارسی,سعید ملک زاده شفارودی,عبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۹-۳
Physiological and Biochemical Changes Induced by UV-B Radiation in Rosemary Plants Grown Under Salinity Stressنسرین مشتاقی۲۰۱۹-۴
Cultivation Effect of Chitinase-Transgenic Cotton on Functional Bacteria and Fungi in Rhizosphere and Bulk Soilسیدحسن مرعشی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۹-۶
Expression of an epitope-based recombinant vaccine against Foot and Mouth Disease (FMDV) in tobacco plant (Nicotiana tabacum)سعید ملک زاده شفارودی,سیدحسن مرعشی۲۰۱۹-۶
Transcriptome analysis identified aberrant gene expression in pollen developmental pathways leading to CGMS in cotton (Gossypium hirsutum L.)سیدحسن مرعشی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۹-۶
Assessment of phytochemical and agro-morphological variability among different wild accessions of Mentha longifolia L. cultivated in field conditionنسرین مشتاقی۲۰۱۹-۷
Comprehensive Assessment of Phytochemical Potential ofTanacetum parthenium(L.): Phenolic Compounds, Antioxidant Activity, Essential Oil and Parthenolideنسرین مشتاقی۲۰۱۹-۷
Gene Expression Analysis in Dunaliella salina Under Salt Stressفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۹-۷
اثر نوع و ترکیب تنظیم کننده‌های رشد در ریزازدیادی سه گونه بگونیانسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری,سیدحسن مرعشی۲۰۱۹-۱۱
THE EFFECT OF MUTATION ON MICRO PROPAGATION OF Crocus sativus L.نسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری۲۰۱۹-۱۱
A Study to Assess the Role of Gluten Encoded Genes and Their Regulatory Elements in Bread Making Quality of Wheatعبدالرضا باقری,سیدحسن مرعشی۲۰۱۹-۱۲
Comparative proteomics and gene expression analyses revealed responsive proteins and mechanisms for salt tolerance in chickpea genotypesسعیدرضا وصال,سعید ملک زاده شفارودی,عبدالرضا باقری۲۰۱۹-۱۲
Differential Gene Expression Pattern of Drought Responsive Transcription Factors in Chickpea: An Expressional Analysisسعیدرضا وصال,عبدالرضا باقری۲۰۱۹-۱۲
Genetic assessment of the internal transcribed spacer region (ITS1.2) in Mangifera indica L. landracesمحمد فارسی۲۰۱۹-۱۲
Transient expression analysis of synthetic promoters containing F and D cis-acting elements in response to Ascochyta rabiei and two plant defense hormonesعبدالرضا باقری۲۰۱۹-۱۲
Effects of zinc oxide nanoelicitors on yield, secondary metabolites, zinc and iron absorption of Feverfew (Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.)نسرین مشتاقی۲۰۲۰-۳
Production of Silver Nanoparticles by Marigold Extractسیدحسن مرعشی,نسرین مشتاقی۲۰۲۰-۳
Salinity effects on physiological and phytochemical characteristics and gene expression of two Glycyrrhiza glabra L. populationsنسرین مشتاقی۲۰۲۰-۳
Analyses of genomic regions linked with resistance to basal stem rot in sunflower (Helianthus annuus L.) under field conditionsفرج اله شهریاری احمدی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۲۰-۴
Virus-induced CRISPR-Cas9 system improved resistance against tomato yellow leaf curl virusمحمد فارسی,علیرضا سیفی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۲۰-۵
Comparative study of antimicrobial activity between some medicine plants and recombinant Lactoferrin peptide against some pathogens of cultivated button mushroomفرج اله شهریاری احمدی۲۰۲۰-۷
Design and Construction of Human mini-proinsulin gene, an Introduction for Transformation to Edible Button Mushroom (Agaricus bisporus)محمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۲۰-۷
Proteomic responses to progressive dehydration stress in leaves of chickpea seedlingsسعیدرضا وصال۲۰۲۰-۷
Semicompact canopy form in mixoploid plants differentiated from the endosperm of Pyrus communis cv. Natanzi: Evidence from flow cytometric analysis and anatomical and morphological traitsنسرین مشتاقی۲۰۲۰-۸
Screening some Iranian Muskmelon Landraces for Resistance Against Fusarium Wilt Disease using Molecular Markersعلیرضا سیفی۲۰۲۰-۹
Uncloaking lncRNA-meditated gene expression as a potential regulator of CMS in cotton (Gossypium hirsutum L.)سیدحسن مرعشی۲۰۲۰-۹
Evaluation the interaction of ABC multidrug transporter MDR1 with thymoquinone: substrate or inhibitor?فرج اله شهریاری احمدی۲۰۲۰-۱۰
Organic extracts of seeds of Iranian Moringa peregrina as promising selective biofungicide to control Mycogone perniciosaعلیرضا سیفی۲۰۲۰-۱۱
بررسی اثر اسید جیبرلیک، کربن دی سولفید و تیواوره بر شکستن خواب و جوانه زنی مینی تیوبرهای سیب زمینیعبدالرضا باقری۲۰۲۰-۱۱
Growth Dynamics and Cell Viability in Tomato Suspension Cultures Derived from Different Types of Calliعبدالرضا باقری,علیرضا سیفی۲۰۲۱-۱
Association of Genetic Structure and Diversity in Iranian Wild Germplasms ofMentha longifoliaL. Based on Phenotypical, Biochemical, and Molecular Markersنسرین مشتاقی۲۰۲۱-۳
Achieving highly efficient rooting procedure in three Pyrus communis cultivars by response surface methodologyنسرین مشتاقی۲۰۲۱-۶
In planta removal of nptII selectable marker gene from transgenic tobacco plants using CRISPR/Cas9 systemمحمد فارسی,سعید ملک زاده شفارودی,علیرضا سیفی۲۰۲۱-۶
Royal Jelly Decreases MMP-9 Expression and Induces Apoptosis in Human Bladder Cancer 5637 Cellsسعید ملک زاده شفارودی,نسرین مشتاقی۲۰۲۱-۷
Improvement of the Wound-Healing Process by Curcumin-Loaded Chitosan/Collagen Blend Electrospun Nanofibers: In Vitro and In Vivo Studiesفرج اله شهریاری احمدی۲۰۲۱-۸
A cost-effective molecular approach for classification of large Trichoderma collectionsامین میرشمسی کاخکی,محمد فارسی,علیرضا سیفی۲۰۲۱-۱۰
Beneficial worm allies warn plants of parasite attack below‐ground and reduce above‐ground herbivore preference and performanceعلیرضا سیفی۲۰۲۱-۱۱
Evaluation of morphological traits of wheat varieties at germination stage under salinity stressمحمد فارسی,سیدحسن مرعشی۲۰۲۱-۱۱
Strain Degeneration in White Button Mushroom (Agaricus bisporus) Using Amplified Fragment Length Polymorphismمحمد فارسی۲۰۲۲-۱
In vitro propagation and callus induction of medicinal endangered plant meadow rue (Thalictrum minus L.) for producing berberineنسرین مشتاقی۲۰۲۲-۳
Production of Somatic Hybrids of Pleurotus florida Through Hyphae Anastomosis Fusion with Agaricus bisporusمحمد فارسی۲۰۲۲-۳
Variations in morphological, biochemical and phytochemical traits of diploid and induced tetraploid plants of downy thorn-apple (Datura innoxia Mill.)نسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۲۲-۵
Expressed cellobiohydrolase enzyme of Thermobifidia fusca in Pichia pastoris as host can act on cotton substrateنسرین مشتاقی,سیدحسن مرعشی,عبدالرضا باقری۲۰۲۲-۶
داسازی ژن‌های کاندید در میانکنش میزبان- گل الیز (Phelipanche aegyptiaca) با استفاده از روش پیمایش ژنومامین میرشمسی کاخکی,علیرضا سیفی۲۰۲۲-۸
Conversion of membrane lipids to jasmonates as a key pathway to develop somatic embryos in Arabidopsis thalianaنسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری۲۰۲۲-۹
مقایسه کاریولوژیکی بین اکوتیپ‌های سیر Allium sativum) بومی ایران با نمونه‌های خارجیسعید ملک زاده شفارودی,محمد فارسی۲۰۲۲-۹
Auxin sensitivity improves production of rosmarinic acid in transformed hairy roots of <em>Lavandula angustifolia</em>عبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۲۲-۱۰
Comparative transcriptome analyses of a transgenic sugar beet resistance to beet necrotic yellow vein virus BNYVV)عبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۲۲-۱۰
CrMYC1 contributes to catharanthine and ajmalicine accumulation by regulating the TIA pathway in Catharanthus roseus hairy rootsفرج اله شهریاری احمدی۲۰۲۲-۱۰
Essential oil composition, physiological and morphological variation in Salvia abrotanoides and S. yangii under drought stress and chitosan treatmentsفرج اله شهریاری احمدی,نسرین مشتاقی۲۰۲۲-۱۱
Microbiome contributes to phenotypic plasticity in saffron crocusسیدحسن مرعشی,علیرضا سیفی۲۰۲۲-۱۱
Optimization of callus induction and shoot regeneration in leaf and stem of Pistacia vera L. and UCB-1 (P. atlantica × P. integerrima)سیدحسن مرعشی,علیرضا سیفی,فرشته مشیری۲۰۲۲-۱۱
Assessment of physiological characteristics and the expression of CLsHSP18.1A and CcNAC2 genes by RT-PCR in seeded watermelon genotypes Citrullus lanatus Thunb.) Matsum. andamp; Nakai) under drought stressسعیدرضا وصال۲۰۲۲-۱۲
The Immunogenicity of a YncE Antigen from i>E. coli Enterotoxigenic/i> (ETEC) by Edible Delivery of Transgenic Hairy Roots Tobaccoفرج اله شهریاری احمدی۲۰۲۲-۱۲
5-azacytidine increase tanshinone production in endophytic fungi of Salvia abrotanoidesKar.) Sytsmaسعید ملک زاده شفارودی۲۰۲۳-۱
Genome-wide analysis of annexin gene family in Schrenkiella parvula and Eutrema salsugineum suggests their roles in salt stress responseامین میرشمسی کاخکی,عبدالرضا باقری۲۰۲۳-۱
Suppressive soil microbiota inhibit wilting diseases and enhance growth in sesameعلیرضا سیفی۲۰۲۳-۳
Regulatory networks of hormone‑involved transcription factors and their downstream pathways during somatic embryogenesis of Arabidopsis thalianaنسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری۲۰۲۳-۴
Evaluation of Genetic Distance and Similarity among Native Genotypes of Seeded Watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) in the Khorasan Region Using Microsatellite Markersسعیدرضا وصال۲۰۲۳-۶
Isolation and Identification of a Novel Cellulolytic and Glucose-tolerant Trichoderma Isolate from Forest Soils in Iranامین میرشمسی کاخکی,محمد فارسی,علیرضا سیفی۲۰۲۳-۶
ABA spray on Arabidopsis seedlings increases mature plants vigor under optimal and water‐deficit conditions partly by enhancing nitrogen assimilationعلیرضا سیفی۲۰۲۳-۷
Co-Producing Phycocyanin and Bioplastic in Arthrospira platensis Using Carbon-Rich Wastewaterامین میرشمسی کاخکی۲۰۲۳-۷
Rhizobacteria isolated from xerophyte Haloxylon ammodendron manipulate root system architecture and enhance drought and salt tolerance in Arabidopsis thalianaعلیرضا سیفی۲۰۲۳-۷
Role of AGAMOUS Gene in Increasing Tepals of Amaryllisنسرین مشتاقی۲۰۲۳-۷
Cupriavidus metallidurans bacteria enhance sodium uptake by plantsعلیرضا سیفی۲۰۲۳-۹
Differential Gene Expression Responses to Salt and Drought Stress in Tall Fescue (Festuca arundinacea Schreb.)نسرین مشتاقی۲۰۲۳-۹
The RLCK subfamily VII‐4 controls pattern‐triggered immunity and basal resistance to bacterial and fungal pathogens in riceعبدالرضا باقری,امین میرشمسی کاخکی۲۰۲۳-۹
Metabolic and Transcriptomic Approaches of Chitosan and Water Stress on Polyphenolic and Terpenoid Components and Gene Expression in Salvia abrotanoides (Karl.) and S. yangiiفرج اله شهریاری احمدی۲۰۲۳-۱۰
Screening of distributed horsemint (Mentha longifolia L.) accessions for agricultural drought tolerance based on biological responsesنسرین مشتاقی۲۰۲۳-۱۰
Co-expression network analysis for identification of key long non-coding RNA and mRNA modules associated with alkaloid biosynthesis in i>Catharanthus roseus/i>سیدحسن مرعشی,علیرضا سیفی۲۰۲۳-۱۱
Resistance of wheat genotypes to Mycosphaerella graminicola isolates at seedling stage under greenhouse conditionsفرج اله شهریاری احمدی,علیرضا سیفی۲۰۲۳-۱۱
Bioprospecting of Ten Microalgae Species Isolated from Saline Water Lake for Evaluation of the Biodiesel Productionسعید ملک زاده شفارودی,عبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۲۳-۱۲
Tillering Potential Yield and Yield Components in Super-Sweet Maize: Gene Action Combining Ability and Heterosis Analysis (Zea mays L. var saccharata)سعید ملک زاده شفارودی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۲۳-۱۲
Physiological and molecular changes of onion (Allium cepa L.) seeds under different aging conditionsسعید ملک زاده شفارودی۲۰۲۴-۲
Copper increases laccase gene transcription and extracellular laccase activity in Pleurotus eryngii KS004فرج اله شهریاری احمدی,امین میرشمسی کاخکی,محمد فارسی۲۰۲۴-۳
Polyamines-Mediated amelioration of cold treatment in wheat: Insights from morpho-physiological and biochemical features and PAO genes expression analysesسیدحسن مرعشی۲۰۲۴-۳
Response of chickpea's yield and yield components to double inoculation with mycorrhiza and rhizobium under split application of nitrogenسعیدرضا وصال۲۰۲۴-۳
Xerophyte-Derived Synthetic Bacterial Communities Enhance Maize Drought Tolerance by Increasing Plant Water Use Efficiencyعلیرضا سیفی۲۰۲۴-۶