عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره حاصل از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch)اثر ضد میکروبی کشت سلولی زیره سیاهعبدالرضا باقری,سارا خسروی نیا,سید مهدی زیارت نیاکاربردی-
بررسی خصوصیات کروموزومی و کاریوتایپی در گونه‌های آنغوزه (L Ferula assa-foetida) موجود در استان خراسانآنغوزه - تنوع کاریوتایپی-کلاستر-کروموزومسیدحسن مرعشی,فریدون ملتی,فرج اله شهریاری احمدی,الهام یعقوبیبنیادی-
تعیین تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های مختلف هندوانه بذری (جابانی) به کمک مارکر های ISSRهندوانه بذری، تنوع ژنتیکی، ISSRسعیدرضا وصال,لیلا سمیعی,حسن پرساکاربردی-توسعه ای-
جمع آوری، تکثیر و حفظ ژرم پلاسم هندوانه بذر آجیلی و تعیین برخی صفات مورفولوژیکی و ژنتیکی شاخص آن جهت اهداف اصلاحیهندوانه بذر آجیلی، ژرم پلاسم، اصلاح نباتاتسعیدرضا وصال,عبدالرضا باقری,محمد عارفیان, کاربردی-توسعه ای-
ساخت سازه بیان به منظور تولید فرم نوترکیب آنزیم اندونوکلئاز PARS II در سیستم گیاهیآنزیم پارس II، هضم آنزیمی DNA هترودوپلکس، جعفری، آگرو اینفیلتراسیونمحمد فارسی, ,مهدیه میرزاییکاربردی-