نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
سجادیان جاغرق سیدداودراشدمحصل محمدحسنحاج محمدنیا قالی باف کمالدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۶
سلیمی مایدهکوچکی علیرضانصیری محلاتی مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوماگروتکنولوژی۱۳۹۶
لطیفی هداخرم دل سرورکوچکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۶
مصطفوی محمدجواداسدی قربانعلیبنایان اول محمددکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۶
هاتفی فرجیان محمد حسنرضوانی مقدم پرویزدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۶
جامی محمد یوسفکوچکی علیرضانصیری محلاتی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۷
دهقان بهابادی علیرضااسدی قربانعلیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۷
سعدی نرگسحاج محمدنیا قالی باف کمالقنبری علیدکتری (Ph.D)نوبت دوماگروتکنولوژی۱۳۹۷
صالحان نجمهخواجه حسینی صالح اباد محمددکتری (Ph.D)نوبت دوماگروتکنولوژی۱۳۹۷
غفوری عبیداللهاسدی قربانعلیراستگو مهدیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۷
مختاری کرچگانی حسینراستگو مهدیراشدمحصل محمدحسندکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۷
مقصودی آرشایزدی دربندی ابراهیمدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۷
منعمی امیری امیدخرم دل سروردکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۷
یوسفی افسانهکوچکی علیرضانصیری محلاتی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۷
برکت مومنی مهیارگلدانی مرتضیکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
حسینیان کامرود مجتبیکافی محمددکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
خاکساری زاهدهگلدانی مرتضیکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
دانشمندی محمد شاهینکامکار بهنامتوکل افشاری رضادکتری (Ph.D)نوبت دوماگروتکنولوژی۱۳۹۸
داورپناه سیدجلیلرضوانی مقدم پرویزخرم دل سروردکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
دنک کوب عادلگلدانی مرتضیکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
دوزنده خراسانی امیدرضاراستگو مهدیحاج محمدنیا قالی باف کمالکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
دولتی ثمبا محمدحسینگلدانی مرتضیکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
رستمی پور اکرمتوکل افشاری رضاخزاعی حمیدرضادکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
رمضان زاده زهراخواجه حسینی صالح اباد محمدحاج محمدنیا قالی باف کمالکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
روزخش محمدراستگو مهدیحاج محمدنیا قالی باف کمالدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
زارع زاد زهرهتوکل افشاری رضاگلدانی مرتضیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
شمشادی مصطفیپارسا مهدیرضوانی مقدم پرویزکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
محمودیان زو زهرهخواجه حسینی صالح اباد محمدایزدی دربندی ابراهیمکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
مقیمی میناگلدانی مرتضیکارشناسینوبت دوماگروتکنولوژی۱۳۹۸
موسوی سیدمیلادپارسا مهدیوصال سعیدرضادکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
پاسبان زیارت ندااسدی قربانعلیایزدی دربندی ابراهیمدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۸
یزدانی محمودرضاجهان محسنرضوانی مقدم پرویزدکتری (Ph.D)نوبت دوماگروتکنولوژی۱۳۹۸
ابویسانی لیلااحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
ارجمندنژاد فاطمهاحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
اسحقی امنهکامکار بهنامدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
اسدی اعظمنظامی احمدپارسا مهدیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
اسدی علیگلدانی مرتضیراشدمحصل محمدحسندکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
جعفری ایوب مائدهاحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
حسن پور فاطمهراستگو مهدیقنبری علیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
حسنیان کامرود زهرااحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
رادمهر زهرااحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
رجائی عارفهاحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
رحیمی محمدجوادرضوانی مقدم پرویزجهان محسندکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
زارعی فاطمهاحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسینوبت دوماگروتکنولوژی۱۳۹۹
شجاعی عبدالعلیپارسا مهدیکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
شهرابادی محمدسعیداسدی قربانعلیکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
صالحی کرابی مهدیهاحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
علوی پور سیده فاطمهاحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
قانعی شقایقاحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
قربانیان امیررضااحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
قنبری نیا عزت الهراستگو مهدیقنبری علیکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
محمددوست میلادنظامی احمدنباتی جعفرکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
محمدپور الههاحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
محمدپور یعقوبایزدی دربندی ابراهیمدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
مسعودی الهاماحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
ملوندی مریماحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
ملکی مبینااحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
نصیری زهراکافی محمدکامکار بهنامدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
نظام پور فاطمهنظامی احمدنباتی جعفرکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
نیک بخت مهریکامکار بهنامکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
نیکدل زهرااحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
پورکریمی فاطمهراستگو مهدیحاج محمدنیا قالی باف کمالدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
کرمی سیاه بیدی پریساخرم دل سروربنایان اول محمددکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۳۹۹
اذرمی فاطمهفلاح پور فرنوشکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
اسلامی متینفلاح پور فرنوشکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
الساعدی فاطمه سالم جاسمخرم دل سرورکارشناسی ارشدنوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۰
امینی معصومهفلاح پور فرنوشکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
بهنام مبینافلاح پور فرنوشکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
تیموری حفیظ اباد نوشینحاج محمدنیا قالی باف کمالجهان محسنکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
جانمحمدی تعالی مهدیراستگو مهدینباتی جعفرکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
جعفری نسب مشکاتنظامی احمدنباتی جعفرکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
دهقان منشادی سیدمحمدفلاح پور فرنوشخواجه حسینی صالح اباد محمدکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
ذبیحی بیتافلاح پور فرنوشکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
رحمانیان رادکانی جواهرگلدانی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
رستمیان حامدفلاح پور فرنوشکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
سلطانی مهدیجهان محسنکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
سلطانی نراب حبیبهایزدی دربندی ابراهیمجهان محسندکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
صبوری بیژنکوچکی علیرضانصیری محلاتی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
طاهری علیکافی محمدفلاح پور فرنوشدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
طبیب محمدحسینراستگو مهدیحاج محمدنیا قالی باف کمالدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
عباس حیدرکارشناسینوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۰
فروشنده آتناتوکل افشاری رضااحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
قطب شریف مهناساداتاسدی قربانعلیکامکار بهنامدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
محمودی پاردکلایی مهدیکوچکی علیرضانصیری محلاتی مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۰
مستشارشهیدی تکتمنظامی احمدپارسا مهدیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
مظلومی سیده راضیهخرم دل سروررضوانی مقدم پرویزدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
مقدسی زینبفلاح پور فرنوشکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
میرزایی عبداللهفلاح پور فرنوشاحمدی لاهیجانی محمدجواد دکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
نردینی علیراستگو مهدیاسدی قربانعلیکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
نعیمی محمدحاج محمدنیا قالی باف کمالراستگو مهدیکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
نورانی هدیه الساداتفلاح پور فرنوشکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
وفائی کیمیافلاح پور فرنوشکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
پورمروجی محمدامینفلاح پور فرنوشکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
کیوان شکوه مریماحمدی لاهیجانی محمدجواد کافی محمدکارشناسی ارشدنوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۰
یزدان پناه شهریارگلدانی مرتضیقنبری علیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۰
الکنانی احمد کاظم جویدتوکل افشاری رضاقنبری علیکارشناسی ارشدنوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۱
برومندنژاد اریاناکامکار بهنامکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
توفیقی علیرضاخرم دل سروراسدی قربانعلیکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
جنگ جو فائقهاحمدی لاهیجانی محمدجواد نظامی احمددکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
جهانداری شهاباسدی قربانعلیخرم دل سرورکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
حسن فخرابادی النازایزدی دربندی ابراهیمتوکل افشاری رضاکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
حسن پورکاریزکی محمدفلاح پور فرنوشکامکار بهنامکارشناسی ارشدنوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۱
حسین زاده تقلیداباد مهدیسحاج محمدنیا قالی باف کمالکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
حیدری سیدمحمدعلیرضوانی مقدم پرویزجهان محسندکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
خادمی تربتی نفیسهتوکل افشاری رضاکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
خسروشیری مهدیکافی محمدکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
ذاکری پور حمیدرضااسدی قربانعلیخرم دل سروردکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
رجبی رضااحمدی لاهیجانی محمدجواد کامکار بهنامکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
سلیمانیان فاطمهاسدی قربانعلیکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
سماعی داریان سمانهکامکار بهنامدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
شریف روحانی میلادنظامی احمدخزاعی حمیدرضادکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
شیری سعیدهایزدی دربندی ابراهیمراشدمحصل محمدحسندکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
صالح محمدابادی نرگسپارسا مهدیوصال سعیدرضاکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
صبوری محمدمهدیکافی محمدکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
صفائی مهریحاج محمدنیا قالی باف کمالراستگو مهدیکارشناسی ارشدنوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۱
صفریان مهدیکافی محمدسیفی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
ضیاخرازی زاده اتنانظامی احمدکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
طیبی زهراجهان محسنکارشناسینوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۱
فاطمیان سیده انسیهپارسا مهدیکارشناسینوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۱
فروزان فر رضاتوکل افشاری رضاکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
فریمانه زهرارضوانی مقدم پرویزکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
قصابی کندلجی سمیهکامکار بهنامفلاح پور فرنوشدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
قهستانی بجد پگاهایزدی دربندی ابراهیمنظامی احمدکارشناسی ارشدنوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۱
محمددادی زهراگلدانی مرتضیکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
محمودنیا میلادخرم دل سرورکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
مشکانی فاطمهجهان محسنکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
مقیمی محمدمیرشمسی کاخکی امینکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
موحدیان فر زهراایزدی دربندی ابراهیمفلاح پور فرنوشکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
میرزائیان عاطفهکافی محمدتوکل افشاری رضادکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
میرشمسی کاخکی هادیحاج محمدنیا قالی باف کمالراستگو مهدیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
ناصری پارمیدامشتاقی نسرینکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
ناطقی علیاحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
نوحه خوان مشهدی سهیلکامکار بهنامابوالحسنی لیلیکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
هوشیارنژاد اکرمراستگو مهدیحاج محمدنیا قالی باف کمالکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
گنج بخش صنعتی میلادگلدانی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۱
یحیائی سنگانی جان محمدپارسا مهدینباتی جعفردکتری (Ph.D)نوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۱
اسحقی سمنگانی محمدحسینرضوانی مقدم پرویزکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
اشکیل گندمانی زهراتوکل افشاری رضاراستگو مهدیکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
امیر آبادی فراهانی شیرینکافی محمدکارشناسینوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۲
ایرانی مریمراستگو مهدیراشدمحصل محمدحسنکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
باداش علینصیری محلاتی مهدیکوچکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
بومدی فاطمهپارسا مهدیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
تاجیک ابوالفضلجهان محسنفلاح پور فرنوشدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
توانا محمدکافی محمدکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
جعفرزاده گل ستایشرضوانی مقدم پرویزکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
جلالی نفیسهخرم دل سروردکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
جهانی پریساایزدی دربندی ابراهیمکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
حسینی هدک ساجده الساداتخواجه حسینی صالح اباد محمدنظامی احمدکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
حیدری صنوبری زهراگلدانی مرتضیقنبری علیکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
رئوف سرشوری ریحانهپارسا مهدیکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
رحمانی ترشیزی کیمیانظامی احمدکارشناسینوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۲
رفعتی مهدیفلاح پور فرنوشکارشناسی ارشدنوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۲
زوارئی زهراساداتخرم دل سرورکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
سلیمانی کورانی نیکوخواجه حسینی صالح اباد محمدنظامی احمدکارشناسی ارشدنوبت دوماگروتکنولوژی۱۴۰۲
شاهمیرزائی سجادگلدانی مرتضیکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
شهسوار سیده نازنین زهراراستگو مهدیکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
شیبانی شیداحاج محمدنیا قالی باف کمالکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
صفائی قلعه زو نرگسایزدی دربندی ابراهیمدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
صفرزاده زهراتوکل افشاری رضاکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
عاملیان ریحانهتوکل افشاری رضاکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
عطاردی نگینکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
غفوری چهارمن نیم رمیصااحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
غلامیان عارفی فهیمهکامکار بهنامکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
فولادی سیامکاسدی قربانعلیرضوانی مقدم پرویزدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
فیض الهی ارزه ئی فاضلهفلاح پور فرنوشکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
قنادطوسی محمدباقرگلدانی مرتضیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
متین زاده حسیننظامی احمدکافی محمددکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
محمدنیا مهدیخواجه حسینی صالح اباد محمدکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
مصلحی الهامحاج محمدنیا قالی باف کمالکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
موذنی سارا ساداتراستگو مهدیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
میرخانی امیرحسیناحمدی لاهیجانی محمدجواد کارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
میرگندی کاریزنو فاطمهفلاح پور فرنوشکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
میری نازنینکافی محمداحمدی لاهیجانی محمدجواد دکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
نواری دیناخرم دل سروراسدی قربانعلیکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
نیرومند رسولکامکار بهنامدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
پورحسن فریبارضوانی مقدم پرویزاسدی قربانعلیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
چوپانی زهرااسدی قربانعلیکارشناسیروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
کرمی شهولی اصغرقنبری علیدکتری (Ph.D)روزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲
یزدان فر صادقاحمدی لاهیجانی محمدجواد پارسا مهدیکارشناسی ارشدروزانهاگروتکنولوژی۱۴۰۲