میزشمسی دکتر امین میرشمسی کاخکی

مرتبه علمی: استادیار

گرایش: بیوتکنولوژی کشاورزی

ایمیل:

تلفن تماس: 38804722-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

مدیران گروه از ابتدا تاکنون

نام و نام خانوادگیمرتبه علمی در هنگام تصدیدوران تصدی
دکتر فرج اله شهریاری استادیار 1382 تا 1386
دکتر عبدالرضا باقری استاد 1386 تا 1388
دکتر سعید ملک زاده استادیار 1388 تا 1393
دکتر نسرین مشتاقی استادیار 1393 تا 1396
دکتر سعید ملک زاده دانشیار 1396 تا 1398
دکتر امین میرشمسی کاخکی استادیار 1398 تاکنون