نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
یوسفی ارا مهدیهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۱
میرزایی مهدیهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۲
خدادادی فرزانهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۳
دولت ابادی راحیلدکتری (Ph.D)نوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۳
فتاح بنفشهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۳
حسنی مریمدکتری (Ph.D)بین‌المللبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۳
دولتی محمددکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۴
مشتاقی سکینهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۴
شرقی سارادکتری (Ph.D)نوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۴
خوش نیت پریسادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۵
خلیفه سلطانی مریم الساداتدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۵
جلیلیان احمددکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۵
طوسی صهبادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۵
رحمانی عبدالهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۵
خزاعی ساساندکتری (Ph.D)نوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۶
لطفی مجتبیدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۶
ارام فرزانهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۶
سمیعی میثمدکتری (Ph.D)نوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۶
کمانیان طبری مژدهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۶
تبریزنیاتبریزی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۶
نوراشرف الدین سیده مرضیهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۶
زاهدی اسماءدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۶
سوختانلو سکینهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۶
جدیر سونیادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۷
حسنی مرضیهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۷
خردمندپروچ مریمدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۷
سعادتی جبلی مرضیهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۷
معین الدینی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۷
کیخا فاطمهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۷
رحمانی احمد فریددکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۷
نجاتی زاده صبادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۸
صادقی علیدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۸
علیپورکیجانک لیلادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۸
مهدی یار مهدیهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۸
خلیلی محبوبهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
ابراهیمی فر فرنازدکتری (Ph.D)نوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
موسوی فرد سمیراساداتدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
سلاجقه تذرجی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
خدادادی زرینی مطهرهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
افشارمقدم النازکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
کبودانی زهراکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
فیض الهی ارزئی زینبکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
فیروزبخش سعیدهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
مهرابادی میلادکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
نوروزی محمدکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
پیرحیاتی نیلوفرکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
بردست قوچانی سالارکارشناسی ارشدنوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
النمر نوردکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۳۹۹
ابراهیم پور رخشندهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
ترابی مرتضیدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
ریحانی ارزودکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
منصف حقیقی دوست محموددکتری (Ph.D)نوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
قلی زادگان احسان اباد عاطفهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
صائبی محسنکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
عابدی سیمینکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
خسروی ریحانهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
حیدرپور ویداکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
حاجی پور عادلهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
حسنی محمدجوادکارشناسی ارشدنوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
بام بری سمانهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
گریوانی مهساکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
اینه چیان سجادکارشناسی ارشدنوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
رمضان پورتوپکانلو مهردادکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
بابائی سمانهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
ابراهیم نتاج گتابی مهرانکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
جلالی کلکناری بهارهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
ضیافتی محرابی کمالکارشناسی ارشدنوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۰
مولودی فهیمهدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
فاتحی حسن اباد هیدادکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
جاجرمی وحیددکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
حجتیان فر مصطفیدکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
فاضلی نسب بهمندکتری (Ph.D)روزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
وحیدی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
نظری پویاکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
باغدارجاغرق مهنوشکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
معلم مائدهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
منصوری شکوفهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
جوان معبودی شیواکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
ظهیریان امیرحسینکارشناسی ارشدنوبت دومبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
محمدحسین زاده زهرهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
صحاف محمدرضاکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
ویسی نرجسکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
رحمانی معصومهکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
شاه نوری پوریاکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱
درمانی پانیذکارشناسی ارشدروزانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهی۱۴۰۱