بدون عکس

محمد آمار

سمت: سرپرست نشریات علمی و پژوهشی

ایمیل:

شماره تماس: 38804618-051

1فاطمه سلطانیفاطمه سلطانی

سمت: کارشناس اطلاع رسانی- امور اجرایی مجلات علمی و پژوهشی

ایمیل: .

شماره تماس: 38804654-051

بدون عکسمهندس سمیه توانا

سمت: کارشناس امور اجرایی نشریات علمی و پژوهشی

ایمیل:

شماره تماس: 38804622-051

Zahra Taheriمهندس زهرا طاهری

سمت: کارشناس نشریه

شماره تماس: 38804619-051

ایمیل: