نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
حسینی یزدی سیده زهرهمظاهری طهرانی مصطفیحدادخداپرست محمدحسیندکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۱
فتحی فر مریمصداقت ناصردکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۴
حامدی فاطمهرضوی سیدمحمدعلیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۵
میرزایی عباس اباد فاطمهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۵
میرزایی عباس اباد فاطمهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۵
ابراهیمی علی محمدمحبی محبتدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
جعفری مرتضیکوچکی آرشدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
جلدانی شیمافرهوش رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
حکیمی راد مریممعین فرد مرضیهدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
رضایی مرضیهصداقت ناصردکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
نجفی وحیدتقی زاده مسعوددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
نفر مریموریدی مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
هاشمی هفدانی فاطمهعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
جوادی گل مکانی عزتتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
حلاجان سمیهوریدی محمدجواددکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
دردمه نازیلایاورمنش مسعوددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
رئیسی سوسنشهیدی فخریمحبی محبتدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
زمانی ده یعقوبی غزلشهیدی فخریعدالتیان دوم محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
زندرجبی حدیثهطباطبائی یزدی فریدهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
شکوری شهرزادمظاهری طهرانی مصطفیدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
عزیزی حبیبهکوچکی آرشدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
علیزاده اصل سعیدمحبی محبتدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
فهیم نیا ارمینصداقت ناصرکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
قنادرضائی مریمفرهوش رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
مصطفی مبیناتقی زاده مسعودکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
مصطفی مبیناتقی زاده مسعودکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
هاشمی کروئی سیده بهنازوریدی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
بحراسمانی کوهستانی مهدیهطباطبائی یزدی فریدهمرتضوی سید علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
بیات محمد سعیدتقی زاده مسعودکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
بیاتی علیرضامظاهری طهرانی مصطفیوریدی محمدجواددکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
بیغم علیرضاتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
تقویان لباف صادقتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
جانی سعیدصداقت ناصردکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
رستمی فاطمهمظاهری طهرانی مصطفیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
عبادی نژادحسینی سیدجوادعدالتیان دوم محمدرضاحبیبی نجفی محمدباقردکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
فرازبخت فائزهصداقت ناصردکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
فلاح دلاور مصطفیمظاهری طهرانی مصطفیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
قاسمی کیا الاکوچکی آرشدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
قدیرزاد شیلایاورمنش مسعوددکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
لطفی شیرازی سرورکوچکی آرشدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
محبی مهزیارتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
مهرزاد سمیه الساداتشهیدی فخریدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
نایبی فر سمانهمحبی محبتدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
نیکوکار سیده مهدیهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
وحیدی کیمیاتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
ودادی وند مریمصداقت ناصرکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
اختراعی طوسی ملیکامعین فرد مرضیهکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
اخوندزاده حسام الدینتقی زاده مسعوددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
اسکافی نوغانی رقیهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
اصغرزاده خراسانی امیرمعین فرد مرضیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
امیدوارقوچان امیررضاتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
تیموری فروغشهیدی فخریکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
جنتی ها نرجسصداقت ناصردکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
خدامان النازفرهوش رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
خیرابادی عرفانمعین فرد مرضیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
رحمانی فاطمهمعین فرد مرضیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
روحی ارزوطباطبائی یزدی فریدهمرتضوی سید علیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
زمانی زهرارضوی سیدمحمدعلیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
سبزمیدانی فاطمهتقی زاده مسعودکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
ستاری اعظموریدی محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
سلطانی مهساعدالتیان دوم محمدرضاطباطبائی یزدی فریدهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
سیدیان یزدی اسمامعین فرد مرضیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
صادقی ثمینرضوی سیدمحمدعلیکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
صدیقی زهرامعین فرد مرضیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
طلوع بالاخیابانی خیامی اتناتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
طلوع نداف ابکوهی مریمشهیدی فخریدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
غظنفری نگینطباطبائی یزدی فریدهمرتضوی سید علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
قزوینی ساراصداقت ناصرکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
مالکی فرد فاطمهمعین فرد مرضیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
مهدی نورتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
موسائی سعیدمعین فرد مرضیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
میرابوالحسنی سیدحبیبحبیبی نجفی محمدباقرعدالتیان دوم محمدرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
میربلوک صفورامعین فرد مرضیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
میرجردوی ملیکاحبیبی نجفی محمدباقرکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
ناصری الهاممعین فرد مرضیهکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
نخعی زینلی الههمعین فرد مرضیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
هاشمیان سیده زهراتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
همتی حسن پور محمدصالحتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
کاظمی طاسکوه زهراوریدی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
کریمی فاطمهمعین فرد مرضیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
کریمی کیمیامعین فرد مرضیهکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
کیانیانی محمدرضاشهیدی فخریکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
گنجعلی فرینازمعین فرد مرضیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
یاقوتی مقدم مهلاتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
یعقوبیان سارامعین فرد مرضیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
ابراهیم زاده علیکوچکی آرشدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
ابراهیمی فاطمهمرتضوی سید علیطباطبائی یزدی فریدهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
احمدی زهراشهیدی فخریکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
اذری مهدیتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
استادی مقدم مهدیهمعین فرد مرضیهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
افتخاری نسب ساراتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
افضلی سعیدعدالتیان دوم محمدرضایاورمنش مسعوددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
ال عامر نرگسیاورمنش مسعودکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
النافعی صلاح رحمن عبدالحسینحبیبی نجفی محمدباقرکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
بقری پروینشهیدی فخریوریدی محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
بیابانگرد معصومهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
تازیکی شمس ابادی شکوفهرضوی سیدمحمدعلیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
تفقدی روزبهتقی زاده مسعودکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
جعفرنیا مهدی یارتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
جعفری محمدمرتضیتقی زاده مسعودکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
جعفری محمدمرتضیتقی زاده مسعودکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
خان زادی علیتقی زاده مسعودکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
درافشان ری علیتقی زاده مسعودکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
دهقانی سمیرامحبی محبتدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
زهره وند نجوافرهوش رضاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
سنائی اردکانی فریدهمظاهری طهرانی مصطفیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
شریف حاجی پورصفرنام نگارتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
شریف زاده مرضیهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
شفاهی الهامتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
شیرزادی قلعه شاهی پریساوریدی مهدیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
صبیانی زهرهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
عباسپور اهورامحبی محبتکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
عبدالرحمن مریمتقی زاده مسعوددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
عبدالرحمن مریمتقی زاده مسعوددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
عبدالرحمن مریمتقی زاده مسعوددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
عزیزی نیا زهراتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
عقیق چی محدثهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
علی دوست احمدرضامعین فرد مرضیهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
فردوسیان ستایشوریدی محمدجوادوریدی مهدیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
فروزان نیا بهارهمرتضوی سید علیطباطبائی یزدی فریدهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
قاسمی سجادفرهوش رضادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
قیاسی نوعی تهمینهصداقت ناصرکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
مجتهدی خامنه مهیارفرهوش رضاکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
محمدزاده اول محمدرضاوریدی مهدیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
محمدی حانیهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
مسگری محمدشهیدی فخریبهرامی احمدرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
مصلائی فاطمهطباطبائی یزدی فریدهمرتضوی سید علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
مطهری مهدیهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
ملک زاده الهامتقی زاده مسعودکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
نادری سمیرمی سارهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
نوروزی جاجرم ناهیدصداقت ناصرکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
پاشائی هانیهفرهوش رضاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
چمن مطلق علیتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
کارگذار محدثهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
کرمانی فرزانهعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
کهنه فهیمهتقی زاده مسعودکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
کوچک زاده فاطمهمحبی محبتکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
گوهر اشرفکوچکی آرشکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
احمدی نرگسوریدی مهدیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
اسلامی ولیمظاهری طهرانی مصطفیکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
افتاب نشتیفانی مهسامعین فرد مرضیهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
السید حسناءتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
الکبیسی فاطمهوریدی محمدجوادوریدی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
امیری محمدجوادفرهوش رضامعین فرد مرضیهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
اکبری مریمفرهوش رضامعین فرد مرضیهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
ایزدپناه صدیقهرضوی سیدمحمدعلیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
بهشاد وحیدصداقت ناصردکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
تاتاری حانیهعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
حسین زاده اویسعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
حسینی پویا زهراساداتفرهوش رضاکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
دادور علیعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
رجب زاده یگانهوریدی مهدیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
رحیم زاده نگینفرهوش رضاکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
رضائی بنجار زهراعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
رضاییان ترشیزی سید سجادتقی زاده مسعودکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
روحانی الههتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
زارعی موسویه اسماعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
زراعت پیشه فاطمهطباطبائی یزدی فریدهمرتضوی سید علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
زرافشار ام البنینشهیدی فخریکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
سالارنیا میناحبیبی نجفی محمدباقردکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
سرادقی توپکانلو عاطفهشهیدی فخریدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
سنجرائی مریمصداقت ناصرکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
شاکری فائزهعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
شرافتی فرزانهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
شمالی شمایلتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
صحرائی محدثهعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
ضرابی اول مجیدصداقت ناصرکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
طاهری نسب نازنینعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
عبداله زاده رنگ فروش صدفمظاهری طهرانی مصطفیکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
علادی مینامحبی محبترضوی سیدمحمدعلیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
علی پناه ریحانهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
غفوریان نسب عاطفهعدالتیان دوم محمدرضایاورمنش مسعوددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
غلامی برنجقی لیلایاورمنش مسعودکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
غلامی شیروان هلیاتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
قربانی سمانهمحبی محبتکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
لوائی یاسمنوریدی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
محبتی صف سری سیده صدیقهکوچکی آرشکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
محمدزاده فخرداود ملیحهکوچکی آرشدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
مطلق حسینی علیطباطبائی یزدی فریدهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
معصومی فاطمهعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
موذن امیرحسامتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
موسوی جراحی سیدمهیارعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
نخعی مقدم ریحانهتقی زاده مسعودکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
نعمتی تهمینهعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
پارسا پریسامظاهری طهرانی مصطفیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
کشمیری یگانهعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
کورکی نژادقرائی زهراکوچکی آرشکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
کیانی امیرحسینتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
گلستانه اعظم ساداتمحبی محبتکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
گنجی فرد زهراوریدی محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
ابراهیمی سیده عطیهوریدی مهدیکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
احمدی النازتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
اسفندمز زهرارضوی سیدمحمدعلیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
اقاجانی مریمرضوی سیدمحمدعلیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
اقحوانی شجری سمیهیاورمنش مسعودعدالتیان دوم محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
تقی پورطالش فاطمهوریدی محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
جدی شادمهری رامینوریدی مهدیکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
جلالی مجیدی محمدکوچکی آرشکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
جلالی نیا فاطمهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
جهان تیغ نسب یونسوریدی مهدیکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
حاج ابراهیمی زهراحبیبی نجفی محمدباقرعدالتیان دوم محمدرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
حوائجی زهراساداتتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
حیدریان علیرضاطباطبائی یزدی فریدهمرتضوی سید علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
حیدریان محمدکاظممظاهری طهرانی مصطفیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
خلیلی پژمانتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
درگاهی زابلی ارشکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
رجبیون شیروان فائزهوریدی محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
رضاییان نفیسه ساداتعدالتیان دوم محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
رفیعی دهکردی زهراکوچکی آرشدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
رمضانی علی ابادی سارافرهوش رضاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
رنگچیان زهراوریدی محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
روحانی مشهدی پارساتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
روشن ضمیر نرگستقی زاده مسعودکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
سابقی یگانهوریدی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
سالار حانیهمعین فرد مرضیهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
سالاری شورابی ملیحهصداقت ناصرکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
سهرابیان مهریزدی پرنیانطباطبائی یزدی فریدهمرتضوی سید علیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
شکاری رزیتاوریدی مهدیکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
صالحی پور فریدهمحبی محبترضوی سیدمحمدعلیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
صدیقی ریحانهوریدی مهدیکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
صهبائی اجلالی محسنتقی زاده مسعوددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
عصاریان مژدهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
عوامی امینهمحبی محبتدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
فولادبند محدثهتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
قانعی گوجگی بهزادتقی زاده مسعودکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
قوامی سیده ملیکاوریدی مهدیکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
متولی زاده نائینی صباتقی زاده مسعودکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
متولی زاده نائینی صباتقی زاده مسعودکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
محمدی صبافرهوش رضاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
محمدی صباتقی زاده مسعودکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
مهاجر سعیدحبیبی نجفی محمدباقرکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
مهران فرد فاطمهمرتضوی سید علیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
موسوی ریحانه ساداتمحبی محبتکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
مومن زاده ساراشهیدی فخریدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
نادی مریمرضوی سیدمحمدعلیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
ناصحی محمدحسینمظاهری طهرانی مصطفیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
نظام دوست سید محمد حسینمحبی محبتکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
نیکوزاده حمیدهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
پایدارمنفرد بهنازمعین فرد مرضیهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
چزگی فاطمهوریدی مهدیکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
کریمی گودرزی رویاوریدی مهدیکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
کلیدری امیریاورمنش مسعودکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
کهربایی کیمیاشهیدی فخریکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲
یوسف زاده فاطمهصداقت ناصردکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۲