نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
ماه تابانی ایدیندکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۳
حسنی بهرامدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۲
حسنی بهرامدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۲
عباسی مایوان ارزودکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۴
فتحی فر مریمدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۴
صادقی فاطمهدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۴
میرطاهری فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۴
حامدی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۵
افخمی رعنادکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
ابراهیمی علی محمددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
حاتمی ثمانهدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
جلدانی شیمادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
قیومی هدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
پاک سرشت سمیهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
رضایی مرضیهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
حکیمی راد مریمدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
نفر مریمدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
نجفی وحیددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
هاشمی هفدانی فاطمهکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
جعفری مرتضیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
حاضری جوهینادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
الحسن فائزهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۶
کوراوندتخت سبزی فرزانهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
عزیزی حبیبهدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
قنادرضائی مریمدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
حلاجان سمیهدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
انتظاری اسمادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
شکوری شهرزاددکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
زمانی ده یعقوبی غزلدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
هاشمی کروئی سیده بهنازدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
دردمه نازیلادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
علیزاده اصل سعیددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
زندرجبی حدیثهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
شریف فرزانهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
صبوری بهارهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
ایاغ سپیدهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
مهدلو محدثهکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
عرب ملیحهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
جوادی گل مکانی عزتکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
فتحی نجفی راحیلکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
باقری محمدامینکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
کلیدری امیرکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
متینی امینکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
فرخنده تکتمکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
کربلائی فاطمهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
رئیسی سوسندکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
ناصری فرد محمدامینکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
ناصری فرد محمدامینکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
سید آبادی محمد مهدیدکتری (Ph.D)بورسیه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
حسینی یزدی سیده زهرهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۱
لطفی شیرازی سروردکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
فرازبخت فائزهدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
نایبی فر سمانهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
قدیرزاد شیلادکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
جانی سعیددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
بیاتی علیرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
بحراسمانی کوهستانی مهدیهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
مهرزاد سمیه الساداتدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
عبادی نژادحسینی سیدجواددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
فلاح دلاور مصطفیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
فلاح فرشتهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
قاسمی کیا الادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
قاسمی مریمکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
حسین پور یاسمنکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
رستمی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
عظیمی ای سوداکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
ودادی وند مریمکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
وثوقی پردیسکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
زاهدی اصل فرشادکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
تقویان لباف صادقکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
زوارقلعه نوئی سجادکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
سلطانی رجبی سحرکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
محبی مهزیارکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
جنگی فهیمهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
کهربایی کیمیاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
سالار حانیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
رضائیان نفیسه ساداتکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
نیکوکار سیده مهدیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
صاحب الزمانی محمدکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
کوهستانی ایمانکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
بیغم علیرضاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
ناصحی محمدحسینکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
وحیدی کیمیاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
آیتی سیدحسینکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
مزدابادی ملیحهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
سابقی یگانهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
دهقان بناوکی زهراکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
مهدوی آزادهکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
جلالی مجیدی محمدکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
طاحونی کمندکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
محمدی مژگانکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
بیات محمد سعیدکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۸
سلطانی مهسادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
طلوع نداف ابکوهی مریمدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
اخوندزاده حسام الدیندکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
میرابوالحسنی سیدحبیبدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
خدامان النازدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
جنتی ها نرجسدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
ستاری اعظمدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
غظنفری نگیندکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
امامی مریم الساداتکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
صادقی ثمینکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
خسروی طالبی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
سرفرازخباز الهامکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
تیموری فروغکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
زرقانی سمیهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
آلبویه پیامکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
کیانیانی محمدرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
فتاح جهرمی سلماساداتکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
قبادی نسیمکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
رستم ابادی پردیسکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
روحی ارزوکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
رحمانی خشک حوریهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
قزوینی ساراکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
سبزمیدانی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
اکبری خاطرهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
اسکافی نوغانی رقیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
رحمانی فاطمهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
خیرابادی عرفانکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
موسائی سعیدکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
یاقوتی مقدم مهلاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
کریمی فاطمهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
مالکی فرد فاطمهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
یعقوبیان ساراکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
اختراعی طوسی ملیکاکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
سیدیان یزدی اسماکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
طلوع بالاخیابانی خیامی اتناکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
هاشمیان سیده زهراکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
ناصری الهامکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
کریمی کیمیاکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
نخعی زینلی الههکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
اصغرزاده خراسانی امیرکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
همتی حسن پور محمدصالحکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
امیدوارقوچان امیررضاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
میربلوک صفوراکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
صدیقی زهراکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
صباغ زاده اروینکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
برغمدی زهراکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
زمانی زهرادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
کاظمی طاسکوه زهرادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
گنجعلی فرینازکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
جوینده ملیکاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
طباطبایی سید مهدیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
اسماعیل زاده المیراکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
میرجردوی ملیکاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
دل ارام بیتاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
مهدی نورکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۹
میرزایی عباس اباد فاطمهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۵
میرزایی عباس اباد فاطمهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۳۹۵
مصطفی مبیناکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
مصطفی مبیناکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۳۹۷
ابراهیم زاده علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
افضلی سعیددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
قاسمی سجاددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
بقری پرویندکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
مصلائی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
دهقانی سمیرادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
سنائی اردکانی فریدهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
متولی زاده نائینی صباکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
مسگری محمددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
تازیکی شمس ابادی شکوفهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
صبیانی زهرهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
اذری مهدیکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
شریف زاده مرضیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
کارگذار محدثهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
مطهری مهدیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
بیابانگرد معصومهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
شفاهی الهامکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
ملک زاده الهامکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
افتخاری نسب ساراکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
نادری سمیرمی سارهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
محمدی حانیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
شریف حاجی پورصفرنام نگارکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
مختاری امیرمجدی نیلوفرکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
عقیق چی محدثهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
کهنه فهیمهکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
تفقدی روزبهکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
خان زادی علیکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
جعفرنیا مهدی یارکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
عزیزی نیا زهراکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
چمن مطلق علیکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
جعفری محمدمرتضیکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
جعفری محمدمرتضیکارشناسینوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
احمدی زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
شیرزادی پریساکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
فروزان نیا بهارهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
ال عامر نرگسکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
مجتهدی خامنه مهیارکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
محمدزاده اول محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
گوهر اشرفکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
حیدریان محمدکاظمکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
حیدریان علیرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
کاشی راضیهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
فردوسیان ستایشکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
عباسپور اهوراکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
استادی مقدم مهدیهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
پورعبداله فردوسکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
زهره وند نجواکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
النافعی صلاح رحمن عبدالحسینکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
درافشان ری علیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
ابراهیمی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
پاشائی هانیهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
کوچک زاده فاطمهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
نوروزی جاجرم ناهیدکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
قیاسی نوعی تهمینهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
علی دوست احمدرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
کرمانی فرزانهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
القرناوی فاطمه کاظم سالمکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
سالارنیا مینادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
محمدزاده فخرداود ملیحهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
الکبیسی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
زراعت پیشه فاطمهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
بهشاد وحیددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
علادی مینادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
اکبری مریمدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
امیری محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
سرادقی توپکانلو عاطفهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
غلامی برنجقی لیلاکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
گلستانه اعظم ساداتکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
افتاب نشتیفانی مهساکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
سنجرائی مریمکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
محبتی صف سری سیده صدیقهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
حسینی پویا زهراساداتکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
صافی زهراکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
ایزدپناه صدیقهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
اسلامی ولیکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
ضرابی اول مجیدکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
کورکی نژادقرائی زهراکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
جلالی جواران فاطمهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
تاج گردون مریمکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
مطلق حسینی علیکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
شیخ علیشاهی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
قربانی سمانهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
رحیم زاده نگینکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
عبداله زاده رنگ فروش صدفکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
رضاییان ترشیزی سید سجادکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
رجب زاده یگانهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
گنجی فرد زهراکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
نخعی مقدم ریحانهکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
طاهری نسب نازنینکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
زرافشار ام البنینکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
پارسا پریسادکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
لوائی یاسمندکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
غفوریان نسب عاطفهدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
نعمتی تهمینهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
حسین زاده اویسکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
موسوی جراحی سیدمهیارکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
شرافتی فرزانهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
روحانی الههکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
شمالی شمایلکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
غلامی شیروان هلیاکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
علی پناه ریحانهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
زارعی موسویه اسماکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
تاتاری حانیهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
معصومی فاطمهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
کشمیری یگانهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
موذن امیرحسامکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
کیانی امیرحسینکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
شاکری فائزهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
صحرائی محدثهکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
رضائی بنجار زهراکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
دادور علیکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
احمدی نرگسکارشناسی ارشدروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
السید حسناءکارشناسیروزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۱
عبدالرحمن مریمدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
عبدالرحمن مریمدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰
عبدالرحمن مریمدکتری (Ph.D)روزانه علوم و صنايع غذايي۱۴۰۰