عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی پتانسیل تولید Amorpha-4,11-diene، پیش ساز عامل ضد مالاریایی آرتمیزنین در کلروپلاست Chlamydomonas reinhardtiiافسانه محکمیدکتری(Ph.d)مرعشی۱۳۹۰/۰۶/۲۶
ارزیابی تنوع ژنومی و فیتوشیمیایی اکوتیپ های گیاه دارویی مورخوش(zhumeria majdae) و بررسی تولید درون شیشه ای دی ترپنوئیدها در کشت های ریشه مویین این گیاهمنصور سعیدی گراغانیدکتری(Ph.d)ملک زاده شفارودی۱۳۹۰/۱۲/۲۲
بررسی تاثیر پنبه ها ی تراریخته (مقاوم به آفت و بیماری قارچی ورتیسیلیوز) بر روی تنوع زیستی میکروبی ریزوسفر با استفاده از تکنیک PCR- DGGEزهراالسادات شاهمرادیدکتری(Ph.d)مرعشی۱۳۹۲/۱۰/۲۲
بهینه سازی باززایی بگونیا (گونه های B. rex و B. elatior) و بررسی امکان انتقال ژن gus به آنهافاطمه حسینیکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۲/۱۲/۰۳
شناسایی مولکولی باکتری های اسیدلاکتیک جدا شده از آرد یا خمیرهای ترش محلی استان خراسانالهام اسحق ابادیکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۲/۰۷/۲۹
تکثیر گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) گلخانه ای از طریق قلمه و ریشه زایی مؤثر به کمک سیستم کشت هیدروپونیکمهرانگیز امانیکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۴/۰۱/۲۹
بررسی تغییرات ترانسکریپتوم نخل خرما در پاسخ به آلودگی زنجرک خرما (Ommatissus lybicus)مهدیه میرزاییدکتری(Ph.d)فارسی۱۳۹۵/۰۲/۲۸
بررسی امکان افزایش تولید اسید اولئانولیک در گیاه همیشه بهار از طریق پلی پلوئیدیمطهره فداکارکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۵/۰۲/۲۰
تولید لاین نرعقیم در کلزا با استفاده از فناوری ویرایش ژنومراحیل دولت ابادیدکتری(Ph.d)باقری۱۳۹۵/۱۱/۲۰
آنالیز ترانسکریپتوم گیاه چنگ مریم (Anastatica hierochuntica) با استفاده از روش RNA-seq به منظور شناسایی ژن های دخیل در تحمل به خشکیحمیدرضا گلمحمدیدکتری(Ph.d)ملک زاده شفارودی۱۳۹۵/۱۱/۱۶
بررسی تاثیر فروتینین بر بقای سلولهای سرطان معده حساس و مقاوم به دانوروبیسین و بیان مارکرهای فرآیند انتقال اپیتلیالی به مزانشیمی در این سلولهازهرا انصاریانکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۵/۱۲/۲۱
سرکوب miR156 و افزایش بیان miR172 در اطلسی و تاثیرات آن ها بر زودگلدهیکیان بحرینیدکتری(Ph.d)مشتاقی۱۳۹۶/۰۲/۱۶
جداسازی و شناسایی جدایه های باکتری و سیانو باکتری مولد PHA و PHBفاطمه یزدانپناه احمدابادیکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۶/۰۵/۲۱
بررسی تاثیر کیتوزان بر محتوای تانشینون IIA تحت شرایط تنش خشکی در گیاه برازمبلفرزانه خدادادیدکتری(Ph.d)شهریاری احمدی۱۳۹۶/۰۷/۲۲
شناسایی ژن های کاندید تحمل به خشکی در لاین موتانت برنج متحمل به تنش خشکیبنفشه فتاحدکتری(Ph.d)باقری۱۳۹۶/۱۰/۱۸
شناسایی مکانیزم‌های موثر بر نسبت ریشه به اندام هوایی در ژنوتیپ‌های مختلف جو تحت شرایط تنش خشکی با بررسی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مولکولی و آنالیز تغییر بیان ژن‌ها در سطح mRNA با استفاده از روش RNA-seqرسول نجیبدکتری(Ph.d)فارسی۱۳۹۶/۱۰/۱۶
شناسایی ویژگی‌های ژن‌های پاسخ به تنش‌ خشکی در گیاه چنگ‌مریم (Anastatica hierochuntica) و ارزیابی کارکرد این ژن‌های کاندیدا در آرابیدوپسیسمحمد دولتیدکتری(Ph.d)ملک زاده شفارودی۱۳۹۷/۰۴/۰۲
بررسی امکان القاء پلی‌پلوییدی با کلشیسین بر رشد جلبک Nannochloropsis sp و امکان تغییر پتانسیل تولید بیودیزل در آنرضا شیرینکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تشخیص مولکولی زیرواحد های گلوتنین با وزن مولکولی پائین (LMW-GS) در ارقام گندم نان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)سینا مهدویکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بیان موقت پروتئین نوترکیب ضد قارچی FeAP در گیاه مدل مبتنی بر ناقل ویروسی و ارزیابی اثرات آن در مقابل قارچ عامل بیماری برق زدگی نخودصهبا طوسیدکتری(Ph.d)ملک زاده شفارودی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
ارزیابی اثر یون مس بر القای ژن لاکاز pel3 در قارچ Pleurotus eryngii و افزایش بیان ژن با استفاده از مهندسی پروموترسارا شرقیدکتری(Ph.d)شهریاری احمدی۱۳۹۷/۰۷/۰۷
بررسی الگوی بیانی microRNA های کاندید در اطلسی تحت تنش خشکی به منظور انتخاب و دست ورزی miR های موثر در تحمل تنش خشکیسکینه مشتاقیدکتری(Ph.d)مشتاقی۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تولید هیبرید قارچ خوراکی صدفی ⟮Pleurotus florida⟯ از طریق همجوشی با قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید ⟮Agaricus bisporus⟯فاطمه غدیری فریمانیکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۷/۰۶/۱۰
آنالیز کمی بیان ژن های Fom-LysM1 و Fom-LysM3 در قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonisمحسن کیان اراکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۷/۰۹/۱۷
بررسی تاثیر ماده ی موتاژن زای EMS بر روی حساسیت به فتوپریود سیب زمینینجمه افضلی ننیزکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۷/۰۹/۱۷
مهندسی مسیرهای متابولیک در مخمر پیکیاپاستوریس جهت تولید آنزیم صنعتی فیتاز در فرمانتورمریم السادات خلیفه سلطانیدکتری(Ph.d)باقری۱۳۹۷/۰۷/۲۸
ارزیابی اثر تیمارهای Ce-NO3-3 و پرومالین روی بیان ژن KDEL لیلیوم -Lilium oriental- در طی فرآیند پیری.سمانه قاضیکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۷/۱۱/۰۶
تولید ایمونوتوکسین نوترکیب کایمری از پروتئین غیرفعال کننده ریبوزوم -RIPs- گیاه کرچک و آنتی بادی سیتوکسی مب ScFv- - با هدف القای مرگ در رده ی سلولی EGFR+عبداله رحمانیدکتری(Ph.d)مرعشی۱۳۹۷/۱۲/۱۱
بیش بیان ژن بتاآمیرین سنتاز در ریشه مویین گیاه شیرین بیان به منظور افزایش تولید گلیسیریزینمیثم سمیعیدکتری(Ph.d)مشتاقی۱۳۹۸/۰۷/۲۲
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌‌‌‌‌های گندم دوروم و واکنش آن‌ها به بیماری‌های سپتوریای برگی، لکه‌خرمایی و زنگ قهوه‌‌ایطیبه بخشیدکتری(Ph.d)شهریاری احمدی۱۳۹۵/۰۷/۱۷
بررسی امکان استفاده از میکروبیوم رایزوسفر گیاه سیاه‌تاغ (Haloxylon ammodendron) در القاء تحمل به تنش خشکی در گیاهان مزوفیتسیده مرضیه نوراشرف الدیندکتری(Ph.d)سیفی۱۳۹۸/۰۷/۱۳
بررسی برخی تغییرات مولکولی و مورفوفیزیولوژیکی در پیوند متقابل دو رقم زراعی سیب‌زمینیمحمد رادمردکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
بررسی عملکرد برخی ژن های موثر در تحمل تنش شوری در گیاه Schrenkiella parvulaمژده کمانیان طبریدکتری(Ph.d)میرشمسی کاخکی۱۳۹۸/۱۱/۱۹
بررسی برخی تغییرات مورفوژنتیکی القای کالوس جنین‌زا در گیاه گوجه فرنگیاسماء زاهدیدکتری(Ph.d)مشتاقی۱۳۹۸/۱۱/۰۱
امکان تولید هیبرید برتر قارچ گانودرمادل آرا حبشیکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۹/۰۲/۲۷
شناسایی ژنومی جامع و آنالیز عملکردی ژن های کاندید آنکسین در پاسخ به تنش شوری در گیاه Schrenkiella parvulaفاطمه معین الدینیدکتری(Ph.d)میرشمسی کاخکی۱۴۰۰/۰۵/۰۹
بررسی امکان انتقال و بیان ژن پروتئین ضد HIV سیانوویرین N در کلروپلاست گیاه توتون با استفاده از نانوذراتسکینه سوختانلودکتری(Ph.d)مشتاقی۱۴۰۰/۰۸/۰۸
توصیف چندین کاندیدای افکتور حفاظت شده عامل بیماری زنگ سیاه گندم -Puccinia graminis f. Sp. tritici- در سیستم هترولوگوسسونیا جدیردکتری(Ph.d)مشتاقی۱۴۰۰/۰۸/۰۸
بررسی اثر محیط‌کشت و غلظت تنظیم‌کننده‌‌های رشد بر پرآوری و ریشه‌زایی دو ژنوتیپ امید بخش عنابسعیده فیروزبخشکارشناسی ارشدمشتاقی۱۴۰۰/۱۰/۲۵
شناسایی و تایید پروموترهای القاء شونده توسط TYLCV در گوجه فرنگی -Solanum lycopersicum-مریم خردمندپروچدکتری(Ph.d)مرعشی۱۴۰۰/۱۰/۲۵
تولید هیبرید قارچ گانودرما -Ganoderma lucidum- از طریق تلاقی تک اسپورالناز افشارمقدمکارشناسی ارشدفارسی۱۴۰۱/۰۶/۱۳
امکان استفاده از قارچهای اندوفیت خانواده کنوپودیاسه برای افزایش تحمل به تنش شوری -کلرید سدیم- در گیاه جو و بررسی نقش این قارچها در ایجاد تحملعلی صادقیدکتری(Ph.d)فارسی۱۴۰۰/۰۹/۰۸
بررسی القا ژن های GLS و Rho در قارچ Trametes جهت تامین بتا گلوکان در صنایع لبنیصبا نجاتی زادهدکتری(Ph.d)شهریاری احمدی۱۴۰۱/۰۴/۲۵
افزایش نرخ تکثیر و باززایی سینگونیوم - Syngonium podophyllum - در شرایط سیستم تعلیق موقتنیلوفر پیرحیاتیکارشناسی ارشدمشتاقی۱۴۰۱/۰۴/۲۵
بررسی توارث پذیری و مطالعه عمل ژن های دخیل در صفت پنجه زنی و برخی صفات مهم زراعی و ارزیابی تنوع توالی ژنهای مرتبط کاندیدا در ژنوتیپ های ذرت شیرین و فوق شیریناحمد فرید رحمانیدکتری(Ph.d)ملک زاده شفارودی۱۴۰۱/۰۳/۲۳
اثر تنظیم کننده های رشد اکسین و سیتوکینین بر رشد ریزنمونه های دو رقم دیفن باخیا گرین مجیک و دیفن باخیا استار برایت در شرایط این ویترومحمدجواد حسنیکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
مقایسه میزان آلوئین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه‌ورا با گیاهچه‌های تکثیرشده در ترکیبات هورمونی و سدیم نیترو پروساید تحت تاثیر برخی الیسیتورهاکمال ضیافتی محرابیکارشناسی ارشدمشتاقی۱۴۰۱/۱۱/۰۱
بررسی تفاوت‌های مورفوفیزیولوژیکی و ترانسکریپتومی ژنوتیپ های نخود کاندیدای متحمل به خشکی با استفاده از روش RNA-SEQ در پاسخ به تنش خشکیبهمن فاضلی نسبدکتری(Ph.d)وصال۱۴۰۱/۱۱/۱۹
شناسایی و تعیین ویژگی ماژول‌های عملکردی و ژن‌های هاب موثر بر تولید لیپید در جلبک Nannochloropsis sp. با استفاده از رویکرد شبکه‌های ژنیلیلا علیپورکیجانکدکتری(Ph.d)ملک زاده شفارودی۱۴۰۱/۱۱/۱۹
بررسی مکانیسم‌های فیزیولوژیکی دخیل در تاثیر اسید آبسیزیک بر افزایش تحمل به خشکی در گوجه‌فرنگیمهنوش باغدارجاغرقکارشناسی ارشدسیفی۱۴۰۱/۱۲/۲۰
ارزیابی تنوع موجود در ژنوتیپ های تیپ نخود دسی و کابلی برای تحمل به علف کش های ایمازتاپیر و بنتازونمهدیه مهدی یارکارشناسی ارشدوصال۱۴۰۱/۱۲/۰۱
تولید اسپاون هیبرید قارچ شاه صدف و شناسایی لاینهای مادری مناسب به کمک مارکر های مولکولی DNAمحسن صائبیکارشناسی ارشدفارسی۱۴۰۲/۰۲/۳۰
شناسایی و آنالیز miRNA های مرتبط با تنش شوری در Schrenkiella parvulaمریم حسنیدکتری(Ph.d)میرشمسی کاخکی۱۴۰۲/۰۲/۲۳
بررسی اثر برخی الیسیتورهای غیرزیستی بر افزایش بیان ژن پپتید آنتی‌اکسیدانی GM15 موجود در جلبک اسپیرولینابهاره جلالی کلکناریکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۴۰۲/۰۲/۳۰
بررسی عملکرد مولکولی و فیزیولوژیکی گیاه اکستریموفیت Schrenkiella parvula در تقویت زیستی و زیست پالاییمحبوبه خلیلیدکتری(Ph.d)میرشمسی کاخکی۱۴۰۲/۰۱/۲۶
مطالعه مکانیزم‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، و مولکولی دخیل در تاثیر باکتری Cupriavidus metallidurans بر جوانه‌زنی بذرمحمدکریم هراتیکارشناسی ارشدسیفی۱۴۰۲/۰۹/۱۸
بررسی اثر میکروبیوم بذر کوشیا در افزایش تحمل به تنش شوری در ذرتفرناز ابراهیمی فردکتری(Ph.d)شهریاری احمدی۱۴۰۲/۰۹/۱۱
بررسی تنوع فیتوشیمیایی گیاه شابیزک - Atropa belladonna -در مناطق شمالی ایران و بررسی تأثیر الیسیتورهای MeJ و ASA بر میزان متابولیتهای آنها.محمود منصف حقیقی دوستدکتری(Ph.d)مشتاقی۱۴۰۲/۰۹/۱۱
مطالعه اثر میکروبیوم سیاه تاغ -Haloxylon ammodendron - بر روی معماری ریشه آرابیدوپسیس تالیانارخشنده ابراهیم پوردکتری(Ph.d)باقری۱۴۰۲/۱۱/۱۴
بررسی نقش lncRNAها در القای حافظه تنش خشکی به واسطه ABA در گیاه آرابیدوپسیسعاطفه قلی زادگان احسان اباددکتری(Ph.d)سیفی۱۴۰۲/۱۱/۲۸