نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
ذبیحی نسب محمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
رضائی برون مژدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
بیژنی کیا محمدعلیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
عابدینی آرشکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
مهرابی گسک حیدرعلیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
فیروزی حیدرعلیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
سعادت فریدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
محمودی هاشمی مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
میراکبری زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
فتحعلیزاده فرنوشکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
ایزدنیا مهنازکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
طاهری منش رضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
سلیمی اول بجستانی علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
اعتصام زاده پیمانکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
گلچمن شبنمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
صادقی مهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
زین الدینی میمند محمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
جهانی شیداکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۳
مهدیان فر میرزامهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
ابوالحسنی لیلیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
رحیمی افسونکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
احمدی وحیدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
امیری ریحانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
بخشی علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
بیاتی شیواکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
تاجیانی هماکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
ترابی نازیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
جلایری بقمچی منصورهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
خوشکاران مولودکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
سبزه گر رویاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
شاوردی علی رضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
قاسمی محمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
محمودزاده مجیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
محمودی عصمتکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
مرادپور اعظمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
مقدس سعیدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
هاشم زهی مهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۴
اسعدی مرضیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
الهامی لیلاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
امام جمعه مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
بهرامی مهنه فهیمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
پورحمیدی الهامکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
پیروزی راد مسعودکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
جویا حمیدرضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
حسین زاده مجیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
حسینی سبزواری میتراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
دوراندیش آرشکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
زبردست فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
سلطانی سحرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
شکوهی شهنازکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
علی شاهی مژگانکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
فرزانه نفیسهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
فرهمند زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
قربانی بهنازکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
ملک پژوه مهیارکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
موحدی فاضل طیبهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
نودهی مبارکهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
نیکوکار افسانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
وکیل بقمچ منصورهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
یاقوتی خراسانی مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
یحیوی بنفشهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۵
پورغلام امیرهوشنگکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
حقیقی نیا عاطفهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
آذرین فر یدالهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
اقبالی شهلاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
باقری حمیدرضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
براتی محمدعلیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
خاکساراستانه حمیدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
ساجدی عسگرآباد ولیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
سروری علی اکبرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
صادق طاهرهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
علی زاده اول مسعودکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
فرج زاده ذکریاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
قربانی محمودکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
کردلو علیرضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
محمدزاده اعظمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
محمدیان دلوئی مهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
محمدی حسینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
محمدی مرتضیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
ناصری اعظمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
ناطقی محمدرضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
هاتف ما حکیمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
هاشمی رضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
هدشی نرجسکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
همایونی جوادکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۶
اسماعیل پورمقدم مهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
افتخاریان پونهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
اقدس طینت جوادکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
چشمی اکبرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
حاتمی راد محمدرضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
رحمانی همت آبادی فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
رشیدی پیامکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
رفیعی دارانی هادیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
زارعی حسن آباد پروانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
شرفی تکتمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
شمشادی یزدی کتایونکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
صالحی طاهرهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
طاعتی راد سهیلکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
گودرزی فرخندهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
محمودی حمیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
مقدم نژاد حسنکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
نخعی محمدحسینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
نوروزی نژاد مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
وفائی عفت پناه امیررضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
یعقوبی مقدم بهروزکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۷
ابوالحسنی یاسوری سمیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
اصغری آیسک نجمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
توکلیان محمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
اکبری مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
آهنگ براتعلیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
بابازاده جلیلکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
پورقربان خیبری عاطفهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
داودی ثانی احسانکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
ضیائی زهراگلریزکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
عزیزی پرستوکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
غنی چاگونی سعیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
فیروززارع علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
محتشمی تکتمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
ملاحسنعلی موذنی سعیده الساداتکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
ساعی طرقی محمودکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۸
ابراهیمی مهردادکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
احمدی برجی حسنکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
اکبری میتراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
امدادی محمدرضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
حمیده پور حمیدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
رحیمی بایگی سمیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
رمضانی لادنکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
شریفان زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
شکری الهامکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
صالحی رضاآبادی فرزانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
طاهرپورکلانتری حمیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
طباطبائی علوی طاهرهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
عطائی مجتبیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
علیکی حمیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
کلاه دوز بهارهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
مجدی ایمانکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
مطلبی مرضیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
میربمانی یزدی سیدباقرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
یوسف زاده جعفرابادی سمیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۷۹
ارزنده مهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
آشنا ملیحهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
آهنی محمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
باغستانی علی اکبرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
بسکابادی الههکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
جاوید سمیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
جعفری فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
حسینی سیدجعفرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
رنجبر فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
سالاری حسنکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
سراب قوچان علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
سلیمانی نایینی مسعودکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
فروتن مهردادکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
قربانی وحیدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
کریمایی محمدرضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
محمودی کنزق نیلوفرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
موحدی اعظمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
نظری عظیمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
هراتی نژاد تربتی ریحانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
توزنده جانی محمودکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۰
اسماعیل مقدم قربانکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
ترشیزی محمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
تفضلی هدیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
حسن نژاد مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
حسین زاده رمضانکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
حیات غیبی بلداجی فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
حیدری محمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
خطابی رودی نویدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
خواجه روشنایی نرجسکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
رسول زاده کلاته عبدل مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
غریب فهیمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
فرزانه زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
فهیمی فرد سیدمحمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
مجرد عصمتکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
محیطی زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۱
ضیائی زهرا گلریزکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
فیروز زارع علیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
سلطانی سحرکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
هاتف ما حکیمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
پارساپور خدیجهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
جلیلی میلادکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
عابد سعیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
احمدی قاسمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
نعمتی امینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
اباذری یاسرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
پوریزدیان محمداباد سهیلاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
ایتی نیره الساداتکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
ازادگان ناهیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
پردل مجتبیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
مقیمی فیض ابادی مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
قربانی پاشاکلائی وحیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
زارع بنادکوکی سمانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
روشن فر محمدعلیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
علوی سیداحسانکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۲
ظریف بروجردیان معصومهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
پورقربان خیبری عاطفهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
محمدیان فرشادکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
مطلبی مرضیهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
همراز سمانه ساداتکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
امیردستمالچی نازگلکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
ناظمی اشنی سودابهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
ضمیری نژاد علی اصغرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
زرقانی زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
ابراهیم پورده سرخ عالیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
ناتوان بکاول سودابهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
بزرگوار ملیحهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
قالیباف مقدم هانیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
اعظم رحمتی الههکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
زین الیان اکرمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
مسعودی پور سمانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
نعمتی دربندی علیا طیبهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
رمضانی حساس سمیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
ذبیحی زاده مهدیکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
یزدان بخش ساراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
شکری الهامکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۳
یوسف زاده جعفرابادی سمیهکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
منصوری هومنکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
جعفری فاطمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
ژاله رجبی میتراکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
صالحی رضاابادی فرزانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
طاهرپورکلانتری حمیدکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
امیدی محمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
نجاتیان پور اعظمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
امیدوار ازادهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
محمدی پور راضیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
طاهریان معصومهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
جهانگیری زکیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
عرب زاده زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
درودی مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
پورزنجانی ازادهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
امیری تکتمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
قنبری مرتضیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
رهنما علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
فهیمی فرد سیدحامدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
سیدی سیدمحمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
زواری بهزادکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
چراغی مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
اسماعیلی علیائی نعیمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
حسین زاده مسعودکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۴
خواجه روشنایی نرجسکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
شاه حسین دستجردی سمانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
حیات غیبی بلداجی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
بسکابادی الههکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
حسامی کیچی عاطفه ساداتکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
روغنی سعیدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
سروری نوبهار آزیتاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
فعال غلامرضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
بنی اسد فهیمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
گوهری قرائی لیداکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
بصیری نژاد فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
صادقیان سیده مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
قاانی ابوسعیدی سیده سعیدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
نبوی الهام ساداتکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
شبان مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
تعالی مقدم آزادهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
محتشمی میناکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
اراسته خور بلالکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
ملک نژادیزدی حمیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
محمدی رضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
بهادری حسنکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
رضائی زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
سعدآبادی ابوالفضلکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
هاشمیان اکرم ساداتکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
مهدی نژاد سعیدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
محمدزاده سیدحسینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
حسن نژاد مریمکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
زارع نجمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
همراز سمانه سادات کارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
علوی سیده زهراکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
فتوتی محمدمهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۵
شهرکی مقدم سهیلاکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
بهادریان محبوبهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
خاکسارآستانه سمانهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
ابراهیمی حسنکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
صمدی مقدم فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
پوریزدیان محمداباد سهیلاکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
پارساپور خدیجهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
نعمتی امینکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
رضاپور فاطمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
عابد سعیدکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
کریمی الههکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
ارزنده نداکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
ذاکری زهرهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
کیخا زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
بهرامی نسب مهساکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
حسن زاده زکیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
شریعت الهامکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
ظهوریان المیراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
الیاسی فرد فریدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
شارکیان عطیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
تژده سمانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
کوهستانی اسیق سو سیناکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
چمبری ایمانکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
بهمنش مهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
بصیر فیض آبادی محمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
واسعی مهنازکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
کوهستانی ملیحهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
جعفرزاده فخاری صالحکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
مقیمی فیض آبادی مریمکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۶
کاشفی نیشابوری مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
بستام مرتضیکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
یزدان بخش ساراکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
محمدخانی هماکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
اعظم رحمتی الههکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
مسعودی پور سمانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
قربانیان قطب آبادی عفتکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
فرهمندگلیان کاظمکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
اشک تراب نیلوفرکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
شعبان زاده خوشرودی مهدیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
نادی لیلاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
آجری آیسک عباسکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
ایزدی مهر نرگسکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
حسن نژادانارکی آزادهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
فخری مهساکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
اکبری نسرینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
امینی مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
زرئی ملیحهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
حسینی زهره ساداتکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
قادری ثانوی ملیحهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
شاکری زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
بنی اسدی رخسارهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
بحرپور سمانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
شاه وردیان فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
رؤف شیبانی مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
طاهری صفار مرجانکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
محتشمی نازیلاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
حیدری هانیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
علیزاده ملیحهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
ابوالفضلیان زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
ملک زاده محدثهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
عجم نیماکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
صنوبری کوشک آباد علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
سالاری مجتبیکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
قرآنی سیرجانی امیر محمدکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
زارع زاده زهراکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
بلوچستانی علیرضاکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
طاهریان معصومهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
مه پیکر زهراکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
محمدی پور راضیهکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
رحیمی بایگی سمیهکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
عرب زاده زینبکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
ملائی مهنه مرضیهکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
چراغی مریمکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
غفوری سمیهکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
شعربافیان علیکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
حسین زاده مسعودکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
رهنما علیکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
عبداللهی آرپناهی قبادکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
حیدری کمال آبادی رضاکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
نعمت الهی زهراکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
حسن پور زهراکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
آزاد مهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
سلیمانی نژاد سمانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
خوش نیت میناکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
امیری فرد مهریکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
زرین قلم نیلوفرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
کمیائی نالکیاشری فهیمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
کاملی فائزهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
کدخدا نرگسکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
کواکبی ویداکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
روحی نفیسهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
مطیع زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
الصاقی انسیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
سیدی زهان سمیه ساداتکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
واعظی عاطفهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
عباس زاده طرقی زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
قوامی تکتمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
عبیدی اعظمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
قنبری نسب سّمیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
نوری حمیدرضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
رضائی افشینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
ناصری محمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
کاظمیان ماریهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
قره چماقلو نیلوفرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
امیری تکتمکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
لوشابی عبداللهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۸
عباسی رقیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۷
رضایی زهراکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
عباسی فهیمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
سروری نوبهار آزیتاکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
محمدرضازاده بزاز نازنینکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
امامی حسینکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
احمدیان مرندیز مجتبیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
ملک نیا ساراکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
کجوری گشنیانی مصطفیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
عبدی دیوکلائی سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
فکاری سردهائی بهزادکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
بهرامی نژاد ایمانکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
عباسی مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
چشمی مهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
رمضانی ملیحهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
صداقت سیماکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
سبزه بین زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
افخمی راد نیلوفرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
حیدری زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
قاینی سردشت مهنازکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
درودی منیرهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
ساکنی عطیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
رمضانی مهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
باباپور مجیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
خاوری محمدنبیکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
زروندی کلثومکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
رحمانی مهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
حبیبی نوده فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
دلدارسارونی فاطمهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
موسوی سیده مُناکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
فیضی صابرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
تعالی مقدم آزادهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
آریابد آیداکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۸۹
پژوهش زینتکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
حسینی سیده مژگانکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
یخکشی امیدکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
مصدقی خبیصی مهرانکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
گرگانی جلال الدینکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
گزمه جوادکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
برات زاده امینکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
ملکان محمدکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
نگهدار سمسکنده ماریهکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
شاهپوری احمدرضاکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
آقاصفری حنّانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
امینی سعیدکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
آسیابانی ناصرکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
پناهیده النازکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
کمرشکن سمیّهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
وزیری راد انسیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
اقبال فر اسماکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
نژادملایری تکتمکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
سعادت جوینده فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
روحانی یزدی الهامکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
جوکار سحرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
نمازی ریحانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
داودی احسانکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
متأهل مرتضیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
پاسبان جعفرآبادی زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
یوسف پور یگانهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
فتح آبادی سپیدهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
مهرابی مهدیهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
سلیمانی مهدیسکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
بخشی مهشیدکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
شبانی پریساکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
یارمند ساراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
انجیلی لعیاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
استیری مهتابکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
علوی نسب سوق نسرین الساداتکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
بهرامی نسب مهساکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
تژده سمانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
حیات غیبی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
هاتف حکیمهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
فیروززارع علیدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
سروری علی اکبردکتری (Ph.D)نوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
رفیعی دارائی هادیدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
نقوی سمیهدکتری (Ph.D)نوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
لوشابی عبداللهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
پرمه زوراردکتری (Ph.D)نوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
کمالی حسین زاده فرزانهکارشناسی ارشدبین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
برادران سیرجانی فاطمهکارشناسی ارشدبین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
بهمنی الههکارشناسی ارشدبین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
زوّار نیکوکارشناسی ارشدبین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
صادقی مهدیکارشناسی ارشدبین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
صمدی پریساکارشناسی ارشدبین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
معدنیان بهارهکارشناسی ارشدبین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
نوجوان بشرویه سولمازدکتری (Ph.D)بین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
ناجکار نسترندکتری (Ph.D)بین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
نحوی ابوذردکتری (Ph.D)بین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
اعتضاد سید خسرودکتری (Ph.D)بین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
علیزاده فاطمه الساداتکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
حیدرزاده ریزی سمانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
ارزنده نداکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
کاشفی نیشابوری مریمکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
شریعت الهامکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
طاهری صفار مرجانکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
بحرپور سمانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
علی پوریان فرزانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
کاسب اهونکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
بیانی عاطفهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
سخی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
تیرگری سراجی محمّدکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
حمزه کلکناری هانیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
جمالی پور محسنکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
صیادی چیمنکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
رمضانی محمدرضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
سروری مائدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
جلیلیان مهری سحرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
داوری ترشیزی محدثهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
تخته برفریمانی سمیراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
به آذین حمیدرضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
پایور طنازکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
وفادار فریارکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
علیرضائی ابرده سفلی شکوفهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
غضنفری سیماکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
نورائی شورابی منصورهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
پکوک سمیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
کاشانی حسنکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
پناهی فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
محمدزاده سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
دادرس مقدم امیردکتری (Ph.D)نوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
مهجوری کارمزدی کمیلدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
سیدان سیدمحسندکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
ایروانی سمانهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
جهانگرد حلیمهدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
منصوری هومندکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
فارسی علی آبادی محمدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
ظفرغلامرضازاده نوغان فاطمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
عظیمی محمدکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
ترابی ساساندکتری (Ph.D)بین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
دوگانی آزادهدکتری (Ph.D)بین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
عیدی زاده شهرامدکتری (Ph.D)بین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
وظیفه شناس سعیددکتری (Ph.D)بین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
کریم زاده جاویددکتری (Ph.D)بین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
غلامی محمدرضاکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
شهرکی عبداللهدکتری (Ph.D)بین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
حسینی شریفهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۱
جوان دیزاوندی الهامکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
کواکبی ویداکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
معصوم خانی فرزانهکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
سعیدی زهراکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
شعبانیان فرشادکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
اعظمی حسینکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
علیزاده پریسادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
توحیدی امیرحسیندکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
فکاری سردهائی بهزاددکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
اصفهانی الهام ساداتکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
صیدمحمدی الههکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
عبدالحسین زاده فائزهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
یعقوبی سپیدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
نجفی مقدم امیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
کیمیائی محسنکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
چنگیزی فرزانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
رفاهی محبوبهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
وهاب فریباکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
حسنی فر مهلاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
دین پژوه بهارهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
فتح آبادی سهیلاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
اویسی ساراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
الصاقی انسیهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
سلیمانی نژاد سمانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
حسنی لیلادکتری (Ph.D)بین‌المللاقتصاد كشاورزي۱۳۹۲
ولی زاده ولامدهی مطهرهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۰
روحی نفیسهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
حبیبی نوده فاطمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
کیخا محمدکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
محمودی مهدیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
راوند لیلاکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
کارگرمحمدابادی سمیهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
همایونی زهراکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
جنت صادقی مظاهرکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
خلیلی احسانکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
عباسی سمانهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
فرطی ازغندی مهلاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
اکبری معینی سمیراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
نورمحمدی زهراکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
احمدی کوثرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
آسیابان مائدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
بادامه فائزهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
چشک فرشادکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
یوسفی فهیمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
مدبری زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
خنفری مهدیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
درخشان پریساکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
رستگاریدکی مهدیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
نعیمی کیمیاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
سالاری غزالهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
رمضانی ملیحهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
موسوی سیده مناکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
دلدارسارونی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
محمدیان راضیهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
ثانی حیدری علیرضاکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
رادمهر رضادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۳
شایان مهر سمیرادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
اقبال فر اسماکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
یوسف پور یگانهکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
خانزاده شادلوسفلی النازکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
ذکری نفیسهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
اکرمی محمدرضاکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
نظام الاسلامی امینکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
نجفی امینکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
جعفری محمدصادقکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
شیخیان افسانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
گرزین حدیثهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
فرومند افشینکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
پورداز وحیدکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
حیدری جاغرق سمانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
ژاله ریحانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
یونسی فر فیروزهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
عجمی فرشتهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
نوذری مژگانکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
رجبی مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
میرافضلی سریزدی سیده زهراکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
هاشم زاده هومنکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
اولادی فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
خاوری محمدنبیکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
سعادت جوینده فاطمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
انجیلی لعیاکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
خواجگی سانازکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۴
جاوید سمیهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
غضنفری سیماکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
پکوک سمیهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
واعظی فر سلمانکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
انصاری پور سمیراکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
کارگرزرندی ساراکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
نوروزی نوده نرگسکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
علی بخشی حسنکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
دهقان مهساکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
موسوی سیده مریمکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
مجیدزاده هروی هدیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
کوثری سعیدهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
عباسی بایگی سعیدکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
عسکری سیده زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
سروش شمیمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
محمدپورنارنجی سیده فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
ضیائی عطیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
نجاتیان قرشی سیده نرگسکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
واله سانازکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
جوی پاناجی آباد سحرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
عدالتی درویش پرستوکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
صادقی پریساکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
برهانی محمدصادقکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
حیدری مهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
هامونی حسنکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
ابوئی نژاد ساراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
خدادادی علیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
طاهری مرضیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
یعقوبی هاجرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۵
اعظم رحمتی الههدکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
ظریف مرادیان فریمانی شیریندکتری (Ph.D)نوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
عوض پور پژمانکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
عبدالحسین زاده فائزهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
ارفع آفاقکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
میرچولی مهدیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
آوین مهر روژینکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
تقی زاده عاطفهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
آی نوخندان سمانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
مشارزاده مهرابی فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
خسروی احمدرضاکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
پورمحمد فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
ده باشی سمیراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
یعقوب نژاد زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
صادقی گلمکانی زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
بهزادی رکساناکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
چمان نرگسکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
یوسف زاده بکاولی فائزهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
جعفری زینبکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
سیاح زهراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
کیوانلوشهرستانکی پریساکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
زنگی زهراکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
ملائی جاغرق علیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
جانقربانیان سعیدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
وهاب فریباکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
شعبان شکرالهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
مروی پریساکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
دهقان فرزانهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۶
سرگزی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
زرگران فاطمهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
بادامه فائزهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
رستگاریدکی مهدیهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
یارمند ساراکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
میرزائی فائزهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
سالاری مهدیهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
قاسمیان داغی سپیدهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
کرمی سیده نرگسکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
موسویان فرد زهراساداتکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
صالح نظرآبادی آسیهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
صحرائی کیمیاکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
معتمدی میناکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
ماجدی حسینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
طاهری رقیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
سالاری عابدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
عبدی یاسرکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
یوسفیان مهر فاطمهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
رحمانی مهدیهکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
حسن زاده سرقایه سحرکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
برومندتقی زاده تربتی مژگانکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
اسعدی جوادکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
عباس زاده سرشور هومنکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
حاجتی کتج رامینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
احمدی کوثرکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
اسدخانی عارفهکارشناسینوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۷
قادری جویباری امیرحسینکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
احمدزاده ساراکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
پوراسمعیل ابوالفضلکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
بنسبردی رسولکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
گلشاهی قرائی کاریزی مناکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
کریمی محمدکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
فکور حسینکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
باقری گازار مهدیکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
رمضانیان الههکارشناسیروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
ژاله ریحانهکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
جعفری مریمکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۸
قلیچی داریوشکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
هاشم زاده هومنکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
صابری مصطفیکارشناسی ارشدروزانهاقتصاد كشاورزي۱۳۹۹
حبیب زاده پریساکارشناسی ارشدنوبت دوماقتصاد كشاورزي۱۴۰۱