نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
باعدل چری سمیهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۲
خادملو المیرادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۲
باغبان نقندری عادلدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۴
غلام پور زهرادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۴
رمضانی مقدم مریمدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۴
مقبلی هنزایی سجاددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۴
غلامی محمددکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۴
رضایی محمددکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۴
خنده رو فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۴
علوی سیدمحمددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۴
امینی عالیهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۴
عبادی عبادالهدکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۴
شکاری ماهونکی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۴
آشنائی مهنازدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۴
حیدری لتیباری مینودکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۵
حسینی هاجردکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۵
جهانبازیان لیلادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۵
میرزامحمدی صبورادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۵
سیدی بادلی سیدمحمدرضادکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۵
کارگر مریمدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۵
دهقان نیری مجتبیدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۵
بهدانی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
سلطانی نژاد میثمدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
سالاری ابراهیمدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
تورنگ ثریادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
رضایی نسترندکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۶
توانایی سراب رضادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
شیبانی فهندری نسرینکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۶
غفاری سپیدهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
حاجی علیلوبناب سمیرادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۶
سرگزی مسعوددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
فرخ زاده هادیدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
افضلی حمیددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
باقریه بهنازدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
سویزی مرجاندکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
رمضانی سجادکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
فروتن پور سجادکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
ابراهیمی امیرمحمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
شهابی فاطمه زهراکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
میرزائی بوساری فرزادکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۷
سلیمانی دیزیچه اعظمدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
فروزان فرزانهدکتری (Ph.D)بورسیهگیاهپزشکی۱۳۹۷
درمیانی فرحنازدکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۸
نجمی اکرمدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
سمندری نجف ابادی ندادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
تدین سحردکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۸
مقصودی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
قویدل سمیرادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
ملک زاده ابوالفضلکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۸
رستمی غلام رضاکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
سالاری نژاد فائزهکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۸
اسدی امیرحسینکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
قادری فریمانی مائدهکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۸
سیروسی زهراکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
ضروری زهراکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
رحیمی عارفهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
رحمن زاده کرمانی نیلوفرکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
چاره ساز طیبهکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۸
ایرانفر زینب ساداتکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
جعفرزاده خوانساری نازنینکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
امیری سیاوشکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
محمدی پور هدیهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
ناصری کوهبنانی ستایشکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
نوع پرست عاطفهکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
رنجبر کلر زینبکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۸
قدیری زهرهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
حدادفر ریحانهدکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۹
الوندی جمیلهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
مرادی رضادکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۹
ابخو جواددکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
امیری محمدرضاکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
چوب تراش ابرده سیماکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۹
مصطفی زاده سمیهکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
ایزدی زهرهکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
بتوئی زهراکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
میرزائی راد مبیناکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
صمدائی نازیلاکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
حبیبی محمد معروفدکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۹
مظفرفدافن محسنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
مدرس مقدم محمدکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۹
صادقیان علیکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
یوسفی حاجی ابادی سلمانکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
راستگو داودکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
ملائی مهدیهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
فرقانی فاطمهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
طلوع قصابان نسترنکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
یزدی پز یگانهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
عباسی محمودابادی فاطمهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
بافندگان مجاور هدیکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
احمدی کبوترخان فاطمهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
برادران رفیعی علیکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
مزینانی سجادکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
سلیمی علیکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
بغلانی لیلیکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
پاکزاد اتناکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
الزین الیساردکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۳۹۹
محمدی ذبیح اللهکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۳۹۹
حسن زاده خلیفه کندی زهرهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
مقدم دیمه فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
صادقی نرگسدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
خدادادیان صادقدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
نقیب زاده مریم ساداتدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
عسگری فریمانی رضادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
طاوسی معصومهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
حاجی ابادی زهراکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
نوری ابوذری فاطمهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
اسمعیل ابادی زهراساداتکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
مصطفوی قوچان عتیق سیدمصطفیکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
لطفی زهراکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
یگانه سرچشمه فاطمهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
اقای شورابی فاطمهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
لگزیان المیراکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
حکیم زاده حریرباف نازنینکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۰
ملکی فاطمهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
شهرکی رضاکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
دانای سیوکی فروغکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
اسلامی امیرمسعودکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
فاطمی اشرفکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
مالدار بتولکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۰
مقصودی مریمکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۰
قرائی میاندهی علیکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
اکبری القار ساراکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
اکرمی قازقان هادیکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
مومنی جنگل علیکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۰
قاسمی فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۰
جوریان یگانهکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۰
صابری مرضیهکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
ربیعی رضاکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
باقری مائدهکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
جانقربانی عبدالراشدکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
قصابی کیسمی صادقکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
محمودی مانداناکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
عسگری فریمانی سعیدکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
سجادی کیمیاکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
جلایی پوستین نیان ساراکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۰
مشتاقیان ساراکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۰
قضاوی اصفهانی مریمدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
مجیدی صفورادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
بهادریان قلعه نو رسولدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
ذاکری نعیمهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
نکونام عاطفهدکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
امینی فرخندهدکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
میرحسینی چاهوکی سیدضیادکتری (Ph.D)روزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
رحیمی عارفهکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
ایزدپناه راحلهکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
نبی فرخانی ناصرکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
مهیا محمدکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
رمضانی جاویدکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
زرین فر محمدناصرکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
روستافیض ابادی عاطفهکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
صادق الحسینی سیدمحمدتقیکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
شهیدی عباسکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
حسینی سیده فائزهکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
حسینی انسیه ساداتکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
کرامتی محمدرضاکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
رضوانی بهنازکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
اسدی علیکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
رمضانیان پگاهکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
نعیمی ساراکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
سزاوار ذاکران حانیهکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
حسنی سمرغاوه سحرکارشناسی ارشدروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
رمضانی نگارکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
قادری محمدحسینکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
صادقی زینبکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
تیموری مهدی یارکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
صالحی محمدمهدیکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
کردی فریمانی محمدسجادکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
محمدزاده مریمکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
شریف زیارتی زهراکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
محسنی پور کوثرکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
فرزین کوشک مهدی سارهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
ابراهیمیان بادلوئی مائدهکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
سبزبان بهارهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
شهروزی ساراکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
اصغریان قناویزی اتناکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
ساحلی مهساکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
سعادت تخته جان زهراکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
گلمکانی ریحانهکارشناسینوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
عیدی امیرحسینکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
نبی پور کیارشکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
عسکری سجادکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
محمدی بزنج محمدکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
بهزادی شیخ رباط مریمکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
قائمی بافقی فاطمهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
قائمی بافقی فاطمهکارشناسیروزانهگیاهپزشکی۱۴۰۱
الفرحانی حیدر عبدالکریم علیویدکتری (Ph.D)نوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱
رشیدی زینبکارشناسی ارشدنوبت دومگیاهپزشکی۱۴۰۱