عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
بررسی‌ عکس‌ العمل‌ توده‌ های‌ مختلف‌ اسپرس‌ نسبت‌ به‌ تنشهای‌ شوری‌ و خشکی‌ در مرحلة‌ جوانه‌ زدنعبدالرضا باقری۱۹۸۸-۴
تاثیرغلاف‌ بذر اسپرس ( Onobrychis viciifolia Scop) بر روی‌ جوانه‌ زنی‌، رشد گیاهچه‌ و تعداد بوته‌ در واحد سطح‌عبدالرضا باقری۱۹۸۸-۶
بررسی‌ اثرات‌ تنش‌ شوری‌ در گیاه‌ اسپرس (Scop. Viciifolia Onobrychis ) در مرحله‌ گیاهچهعبدالرضا باقری۱۹۸۹-۴
بررسی‌ چگونگی‌ تجمع‌ عناصر در ریشه‌ و بخش‌ هوائی‌ گیاه‌ اسپرس‌(Scop.Onobrychis viciifolia) تحت‌ تنش‌ شوری‌عبدالرضا باقری۱۹۹۰-۴
اثر پتانسیل‌ های‌ مختلف‌ حاصل‌ از پلی‌ اتیلن‌ گلایکول‌ و کلرور سدیم‌ توأم‌ با درجه‌ حرارت‌ بر جوانه‌ زنی‌ توده‌ های‌ گندم‌ دیمعبدالرضا باقری۱۹۹۱-۴
بررسی‌ امکان‌ استفاده‌ از پلی‌ اتیلن‌ گلایکول‌ 6000 جهت‌ مطالعات‌ خشکی‌ در گیاه‌ اسپرس‌ (Scop Onobrychis viciifolia ) در مرحلة‌ گیاهچه‌عبدالرضا باقری۱۹۹۱-۴
مطالعه نقش‌ زنبور عسل‌ و تراکم‌ در تولید بذر اسپرس (Onobrychis viciifolia scop) در منطقه‌ مشهد در گرده‌ افشانی‌ اسپرس‌عبدالرضا باقری۱۹۹۵-۴
اثر تراکمهای‌ مختلف‌ کاشت‌ و غلاف‌ بذر بر عملکرد علوفة‌ اسپرس‌ (.Scop Onobrychis viciifolia ) تحت‌ شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان‌عبدالرضا باقری۱۹۹۶-۴
بررسی‌ اثرات‌ وجین‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L)عبدالرضا باقری۱۹۹۷-۴
گرم‌ شدن‌ کره زمین‌ و ضرورت‌ تدوین‌ طرح های‌ به‌ نژادیعبدالرضا باقری۱۹۹۷-۴
استفاده‌ از مارکرهای‌ مولکولی‌RAPD و RFLP برای‌ تعیین‌ محل‌ کرموزومی‌ ژن‌ های‌ کنترل‌ کننده تحمل‌ به‌ بُر در نخود فرنگی‌ (Pisum sativum L)عبدالرضا باقری۱۹۹۸-۴
بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik )عبدالرضا باقری۱۹۹۸-۴
عکس العمل ژنوتیپهای عدس به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 طی مرحله جوانه زنیعبدالرضا باقری۱۹۹۸-۹
تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبهعبدالرضا باقری۱۹۹۹-۴
تاثير تاريخ هاي كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه نخود (Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهدعبدالرضا باقری۲۰۰۰-۳
تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامینعبدالرضا باقری۲۰۰۰-۴
بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابورسعید ملک زاده شفارودی,عبدالرضا باقری۲۰۰۰-۴
مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L) بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌، عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسانعبدالرضا باقری۲۰۰۰-۴
ارزیابی کلکسیون نخود مشهد برای تحمل به سرما در شرایط مزرعهعبدالرضا باقری۲۰۰۱-۲
بررسی سیتوژنتیکی چندگونه از جنس بومادرانAchillea در ایرانمحمد فارسی۲۰۰۱-۳
واکنش‌ عملکرد و خصوصیات‌ مورفولوژیک‌ ارقام‌ نخود به‌ آرایش های‌ کاشت‌ و تراکم‌ بوته‌ در شرایط‌ فاریابعبدالرضا باقری,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۰۱-۴
بررسي امكان توليد گياه هاپلوييد نخود به روش كاشت اين ويتروسعیدرضا وصال,عبدالرضا باقری۲۰۰۲-۳
تولید اسپان هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفیدAgaricus bisporus به منظور افزایش عملکردمحمد فارسی۲۰۰۲-۳
بررسی امکان کاشت پاییزه – زمستانه نخود (.L Cicer arietinum ( در شرایط دیم شمال خراسانعبدالرضا باقری۲۰۰۲-۴
بررسی امکان تولید گیاه هاپلوئید نخود ).L Cicer arietinum ( به روش کاشت این ویتروسعیدرضا وصال,عبدالرضا باقری۲۰۰۲-۴
به گزینی در ژرم پلاسم نخود کابلی (Cicer arietinum L.) برای کاشت انتظاری در شرایط آب و هوایی مشهدعبدالرضا باقری۲۰۰۲-۹
pathotyping of ascochyta rabiei isolates in iranعبدالرضا باقری۲۰۰۳-۳
تاثير تاريخ كاشت هاي پاييزه و زمستانه برخصوصيات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فارياعبدالرضا باقری۲۰۰۳-۳
تعيين گروه بيماريزايي جدايه هاي قارچ Ascochyta rabiei در ايرانعبدالرضا باقری۲۰۰۳-۳
ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود cicer avietinuml در شرايط آبي و ديم شمال خرسعیدرضا وصال,عبدالرضا باقری۲۰۰۳-۳
عکس العمل ارقام نخود به بیماری برق زدگی در منطقه مشهدعبدالرضا باقری۲۰۰۳-۳
بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخودفرشته مشیری,عبدالرضا باقری,سعیدرضا وصال۲۰۰۳-۴
بهینه سازی انتقال ژن به سیب‌زمینی با استفاده از آگروباکتریوم و ژن گزارشگر gusمحمد فارسی,عبدالرضا باقری۲۰۰۳-۴
تأثیر تاریخ کاشت‌های پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان ( نیشابور )عبدالرضا باقری۲۰۰۳-۴
دینامیک علفهای هرز نخود تحت تأثیر وجین و تراکم بوته نخود (.L Cicer arietinum ) در شرایط آبی و دیم شمال خراسانسعیدرضا وصال,عبدالرضا باقری۲۰۰۳-۴
تعیین تنوع ژنتیکی قارچ بیماری برق زدگی نخود [Ascochyta rabiei (pass.) Lab.] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD Identification of Genetic Diversity in the Ascochyta Blight Pathogen of Chickpea [Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.] Using RAPD Markersعبدالرضا باقری۲۰۰۳-۴
تعیین گروه بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ Ascochyta rabiei در ایرانعبدالرضا باقری,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۰۳-۴
تعيين تنوع قارچ عامل بيماري برق زدگي نخود {Ascochyta rabiei(pass.) Lab} ايران با استفاده از ماركرهايعبدالرضا باقری۲۰۰۳-۸
بررسی اثر ریزنمونه و سطوح مختلف اکسین و سیتوکنین بر ریخت زایی سویاعبدالرضا باقری,سعیدرضا وصال۲۰۰۴-۴
بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum )عبدالرضا باقری,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۴-۴
بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. )عبدالرضا باقری۲۰۰۵-۲
اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 1- خصوصیات فنولوژیکی و موعبدالرضا باقری۲۰۰۵-۳
اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 2- عملکرد و اجزای عملکردعبدالرضا باقری۲۰۰۵-۳
بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراسانعبدالرضا باقری۲۰۰۵-۴
بررسی تأثیر خوسرمایی بر تحمل به یخ‌زدگی در سه رقم نخود (Cicer arietinum L)فرشته مشیری,عبدالرضا باقری۲۰۰۵-۴
گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l)عبدالرضا باقری,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۵-۵
ارزيابي تنوع ژنتيكي و گروه بندي نمونه اي عدس با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي RAPDSعبدالرضا باقری۲۰۰۵-۹
استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD به منظور جداسازی جدایه های هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای سفیدمحمد فارسی۲۰۰۵-۹
بررسی ثبات رشد و میزان آلکالوئیدهای ریشه های مویین تراریخت در گیاه داتورمحمد فارسی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۵-۹
ارزیابی مزرعه ای ژرم پلاسم نخود ( Cicer arietinum L ) در برابر پاتوتیپ های بیماری برق زدگیعبدالرضا باقری۲۰۰۵-۹
اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر ویژگی های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان های موجود در ارقام مختلففرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۶-۳
خصوصیات فیزیکی ، ترکیب شیمیایی وتجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچیسیدحسن مرعشی۲۰۰۶-۳
برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در هفت لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش دای آللامین میرشمسی کاخکی,محمد فارسی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۶-۳
بررسی اثر تغییر اقلیم بر شاخص های اقلیمی کشاورزی ایرانسیدحسن مرعشی۲۰۰۶-۳
بررسی تنوع زنتیکی بین لاین های زیره سبز ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLPسیدحسن مرعشی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۶-۳
بررسی تحمل ارقام سویا به علف کش گلایفوسیتعبدالرضا باقری,سعیدرضا وصال۲۰۰۶-۴
بررسی جنبه های کشت درون شیشه ای گل راعی بومی ایران(Hypericum perforatum)محمد فارسی۲۰۰۶-۴
شناسائی ارقام مقاوم نخود در مقابل پاتوتیپهای عامل بیماری برق زدگی در ایرانعبدالرضا باقری۲۰۰۶-۴
تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاستهفرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۶-۵
نگرشی اجمالی بر روند پشتیبانی از تحقیقات و تولید حبوبات در کشورهای توسعه یافته با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری پژوهشی حبوبات در کشورعبدالرضا باقری۲۰۰۶-۵
تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت هایی ازاولین همایش ملی حبوباتعبدالرضا باقری۲۰۰۶-۶
بررسی پروتئوم برگ ژنوتیپ های نخود مقاوم و حساس در واکنش به بیماری برق زدگیعبدالرضا باقری۲۰۰۶-۹
بررسی تغییرات کل پروتئین های محلول و پرولین آزاد کالوس های نخود (Cicer arietinume L.) در مرحله خوسرمائیعبدالرضا باقری,سعیدرضا وصال۲۰۰۶-۹
القای جنین در کشت تعلیقی سلولی نخود (Cicer arietinum L) و بررسی تغییرات احتمالی در تعداد کروموزومهامحمد زارع مهرجردی,عبدالرضا باقری,سعیدرضا وصال۲۰۰۶-۹
بهینه کردن عوامل موثر بر رویان زایی سوماتیکی در سویا (Glycine max L)عبدالرضا باقری,سعیدرضا وصال۲۰۰۶-۹
اثر سطوح مختلف گاز دی اکسید گوگرد(SO2) وهیدروکسید سدیم NAOH)) بر تجزیه پذیری وترکیب شیمیایی کاه گندمسیدحسن مرعشی۲۰۰۶-۱۲
بررسی مقدماتی خصوصیات فنولوژیکی، اجزاء عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهدعبدالرضا باقری۲۰۰۶-۱۲
تولید گیاهان بذرالبنج تراریخت (Hyoscyamus muticus) بوسیله آگروباکتریوم رایزوژنزمحمد فارسی,سیدحسن مرعشی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۷-۱
عکس العمل ژنوتیپ های سویا (Glycine max (L) Merr ) به علفکش متری بیوزینعبدالرضا باقری,سعیدرضا وصال۲۰۰۷-۱
ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شدهعبدالرضا باقری۲۰۰۷-۳
بررسی تحمل به خشکی ده ژنوتیپ نخود دیم در مرحله جوانه زنی با استفاده از پلی اتیلن گلایکو 6000محمد فارسی۲۰۰۷-۳
بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکترویوم و ژن گزارشگر GUSفرج اله شهریاری احمدی,سیدحسن مرعشی,محمد فارسی۲۰۰۷-۳
رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخودعبدالرضا باقری۲۰۰۷-۳
شاخه زایی چندگانه مستقیم پنج رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط درون شیشه اینسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری۲۰۰۷-۳
مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومیسیدحسن مرعشی۲۰۰۷-۳
حوزه های بیوانرژتیک و سازوکار تأثیرات زیستی آنهامحمد فارسی۲۰۰۷-۵
جداسازی ژن هیوسیامین - 6B- هیدروکسیلاز (h6h) از ریشه هی کشت شده و همسانه سازی آن در باکتری E.coliسیدحسن مرعشی,محمد فارسی۲۰۰۷-۷
رفع ناسازگاری پیوند بین ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز A با استفاده از برخی میان پایه هافرج اله شهریاری احمدی۲۰۰۷-۹
کلونینگ ژن F ویروس بیماری نیوکاسل در باکتری Escherichia.Coliفرج اله شهریاری احمدی,سیدحسن مرعشی۲۰۰۷-۹
بهینه سازی شرایط کشت بمنظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویتروعبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۰۷-۱۲
مطالعه واکنش ریشه‌زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح با Agrobacterium rhizogenesمحمد فارسی۲۰۰۷-۱۲
انگشت نگاری DNA ارقام گیلاس با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPDفرشته مشیری,عبدالرضا باقری۲۰۰۸-۲
معرفی و ثبت سه نژاد اصلاح شده از قارچ خوراکی‌دکمه‌ای-Agaricus bisporusمحمد فارسی۲۰۰۸-۳
بررسی خصوصیات فنولوژیک ومورفولوژیک ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزهعبدالرضا باقری۲۰۰۸-۷
بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CELL I در چند گیاه از خانواده چتریان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCRمحمد فارسی۲۰۰۸-۷
بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ده جدایه هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ایمحمد فارسی۲۰۰۸-۹
مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLPسیدحسن مرعشی۲۰۰۸-۱۱
مطالعه تنوع ژنتیکی توده های بومی زیره پارسی(Bunium persicum Boiss) ایران با استفاده از نشانگرهایRAPDعبدالرضا باقری۲۰۰۸-۱۲
بررسی اثرات تنش کمبود آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد در چند هیبرید ذرت دانه ای با استفاده از تجزیه علیتمحمد فارسی۲۰۰۸-۱۲
بررسی قابلیت نشانگر مولکولی AFLP در تعیین انگشت نگاری ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی قارچ خوراکیمحمد فارسی۲۰۰۸-۱۲
تنوع آللی ژنهای سختی دانه در گندم های تجاری و بومی ایرانفرج اله شهریاری احمدی,محمد فارسی۲۰۰۸-۱۲
بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آنسیدحسن مرعشی۲۰۰۹-۲
جداسازی کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat ازگیاه شقایق الی فرا papaver soomniferomفرج اله شهریاری احمدی,سیدحسن مرعشی۲۰۰۹-۲
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLPسیدحسن مرعشی,محمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۰۹-۳
ارزیابی ژرم‌ پلاسم نخود Cicer arietinum L برای مقاومت به خشکیعبدالرضا باقری۲۰۰۹-۶
اثر تاریخ کاشت پاییزه بر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik) در شرایط مشهدعبدالرضا باقری۲۰۰۹-۸
مطالعه تاکسونومی برخی گونه های جنس میخک (Dianthus L) در حوزه خراسان شمالیمحمد فارسی۲۰۰۹-۸
استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی رادیکالی آنسیدحسن مرعشی۲۰۰۹-۹
بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ شی تا که در شرایط جامد و مایعمحمد فارسی۲۰۰۹-۹
تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLPمحمد فارسی۲۰۰۹-۹
بهینه سازی شرایط کشت بافت در رقم گچساران عدس ( Lens culinaris Medik) جهت القای شاخه زایی موثرعبدالرضا باقری۲۰۰۹-۱۰
مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B3 در ارقام گندم زراعی ایران با استفاده از نشانگر مولکولی(ALP(Amplicon Length Polymorphismفرج اله شهریاری احمدی,سیدحسن مرعشی۲۰۰۹-۱۰
تاثیر تلقیح آکتینومایست ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه ایمحمد فارسی,سیدحسن مرعشی۲۰۰۹-۱۱
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم اینکورن T. boeoticumو T. urartu نواحی غرب و شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR.فرج اله شهریاری احمدی,عبدالرضا باقری۲۰۰۹-۱۲
بررسی تاثیر اسپری بتایین بر تحمل به یخ زدگی نخود در شرابط کنترل شدهنسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری۲۰۱۰-۱
ارزیابی ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد:1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیکعبدالرضا باقری۲۰۱۰-۲
بررسی اثر آرد دانه خربزه به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های شیمیایی و حسی فرآورده های گوشتیسیدحسن مرعشی۲۰۱۰-۲
مروری بر تکنیکهای نوین در تولید آلکالوئیدهای تروپانیفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۰-۲
ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود درکشت پاییزه در شرایط ‌آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد: 2- اجزای عملکرد و عملکردعبدالرضا باقری۲۰۱۰-۳
بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگر های مورفولوژیکی و ارزیابی کارآیی آن در مطالعات سیستماتیکسیدحسن مرعشی,محمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۰-۳
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود(Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکیعبدالرضا باقری۲۰۱۰-۴
بررسی تحمل به خشکی ژنو تیپ های متحمل به سرمای عدس در مرحله جوانه زنیعبدالرضا باقری۲۰۱۰-۴
بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های سروکوهی پارک ملی تندوره با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPDسیدحسن مرعشی۲۰۱۰-۴
بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویتروعبدالرضا باقری۲۰۱۰-۵
بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma sppمحمد فارسی۲۰۱۰-۶
عکس العمل ژنو تیپ های نخود(Cicer arietinum L) به تنش یخ زدگی در شرایط آزمایشگاهعبدالرضا باقری۲۰۱۰-۶
مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنو تیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستانعبدالرضا باقری۲۰۱۰-۶
ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهدعبدالرضا باقری۲۰۱۰-۸
مطالعه تاثیر ترکیبات مختلف سوبسترا بر فرایند میوه دهی قارچ شی تاکهمحمد فارسی۲۰۱۰-۹
مهندسی ژنتیک نخود(.Cicer arietinum L ) برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera)نسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری۲۰۱۰-۹
بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L)عبدالرضا باقری,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۰-۱۰
ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلیعبدالرضا باقری۲۰۱۰-۱۱
ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسیعبدالرضا باقری۲۰۱۰-۱۱
بهینه سازی عوامل مؤثر بر انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگیمحمد فارسی۲۰۱۰-۱۲
جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ خوراکی دکمه ای سفیدمحمد فارسی۲۰۱۰-۱۲
بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژنعبدالرضا باقری۲۰۱۱-۳
بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک 11 ژنوتیپ‌ نخود در محیط هیدروپونیکعبدالرضا باقری۲۰۱۱-۳
بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفیدمحمد فارسی۲۰۱۱-۴
اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ایمحمد فارسی۲۰۱۱-۵
کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویتروعبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۱-۶
بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم های خارجی و توده های بومی گلرنگسیدحسن مرعشی,فرج اله شهریاری احمدی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۱-۸
ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیسمحمد فارسی۲۰۱۱-۱۰
تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی خصوصیات جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش خشکیفرج اله شهریاری احمدی,سیدحسن مرعشی۲۰۱۱-۱۰
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کاشت انتظاری در مشهدعبدالرضا باقری۲۰۱۱-۱۱
‫بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی‬ ‫در شرایط هیدروپونیک‬محمد زارع مهرجردی,عبدالرضا باقری۲۰۱۱-۱۲
بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPDسیدحسن مرعشی,محمد فارسی۲۰۱۱-۱۲
گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابورعبدالرضا باقری۲۰۱۱-۱۲
مطالعه ی خصوصیات ریشه و اندام های هوایی لاین های حساس و متحمل نخود زراعیسعید ملک زاده شفارودی,عبدالرضا باقری۲۰۱۱-۱۲
واکنش عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های زودرس نخودعبدالرضا باقری۲۰۱۱-۱۲
بررسی بیان ژن های ALSOS1 و ALNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیمعبدالرضا باقری,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۲-۱
تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNAسیدحسن مرعشی,سعید ملک زاده شفارودی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۲-۱
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik.) در کشت پاییزه تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهدعبدالرضا باقری۲۰۱۲-۲
بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنو تیپ میخک Dianthus caryophyllus Lعبدالرضا باقری۲۰۱۲-۳
بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) با استفاده از کلشی سینسعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۲-۳
بهینه‌سازی ترکیبات مختلف محیط کشت جهت افزایش تولید کالوس در سرخدار معمولی (Taxus baccata)محمد فارسی۲۰۱۲-۳
بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.)عبدالرضا باقری۲۰۱۲-۴
تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida)محمد فارسی۲۰۱۲-۵
مطالعه مورفومتریک گونه های جنس در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبیمحمد فارسی۲۰۱۲-۵
مطالعه مورفومتریک گونه های جنس (Erysimum L. (Brassicaceae در استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضویمحمد فارسی۲۰۱۲-۵
شناسایی و استخراج اسکوپولتین از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum)عبدالرضا باقری,سیدحسن مرعشی۲۰۱۲-۶
ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Duriu) مزارع گندم استان خوزستانامین میرشمسی کاخکی۲۰۱۲-۷
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گوجه فرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP در و ارتباط آن با هتروزیسمحمد فارسی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۲-۸
گزینش برای تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط این ویتروعبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۲-۸
مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) به منظور بهبود کیفی پروتئین دانهنسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری۲۰۱۲-۸
ارزیابی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخودهای تیپ کابلیعبدالرضا باقری۲۰۱۲-۹
‫ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک‬ ‫در دوازده ژنوتیپ نخود ).‪(Cicer arietinum L‬‬محمد زارع مهرجردی,عبدالرضا باقری۲۰۱۲-۹
ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهدعبدالرضا باقری۲۰۱۲-۹
بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیامحمد زارع مهرجردی۲۰۱۲-۹
ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استانهی خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی ارسعید ملک زاده شفارودی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۲-۹
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLPمحمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۲-۱۰
واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شدهعبدالرضا باقری۲۰۱۲-۱۱
اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شورمحمد زارع مهرجردی۲۰۱۲-۱۲
بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکیمحمد فارسی,سیدحسن مرعشی۲۰۱۲-۱۲
بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن چرخه سلولی(CDK-A, Cyclin B1) در نوک ریشه گیاهچه های گندم(Triticum aestivum)فرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۲-۱۲
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب(Ziziphus spp.) ایران با استفاده ازنشانگر مولکولی RAPDسعید ملک زاده شفارودی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۲-۱۲
بهینه سازی ترکیب های بستر کشت غوطه ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پل یساکارید برون سلولیمحمد فارسی۲۰۱۲-۱۲
بهینه سازی شرایط تولید اندوگلوکاناز باکتری های آکتینومیست جدا شده از کمپوست قارچ خوراکیمحمد فارسی۲۰۱۲-۱۲
مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسانمحمد فارسی۲۰۱۲-۱۲
بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgrعبدالرضا باقری۲۰۱۳-۲
استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسانعبدالرضا باقری۲۰۱۳-۳
بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوریمحمد زارع مهرجردی۲۰۱۳-۳
تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناعیان) با تاکید بر گروه های D و E فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایرانمحمد فارسی۲۰۱۳-۳
‫تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی، ترکیبات فنلی و ظرفیت مهار رادیکالهای فعال‬ ‫ژنوتیپهای مختلف نخود ).‪ (Cicer arietinum L‬در محیط آبکشت‬محمد زارع مهرجردی,عبدالرضا باقری۲۰۱۳-۳
امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)محمد فارسی۲۰۱۳-۴
بررسی بیان ژن EIN2 در گیاه اطلسی (Petunia*hybrida) و مطالعه نقش تنظیم کنندگی آن در مسیر انتقال پیام اتیلنامین میرشمسی کاخکی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۳-۴
تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum Mill ) با استفاده از تلاقی دای آللامین میرشمسی کاخکی۲۰۱۳-۴
هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی (Petunia hybrida Hort.)برای صفات زینتیعبدالرضا باقری۲۰۱۳-۴
ارزیابی تنوع ژنتیکی و پراکندگی جغرافیایی برخی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی M13 و ISSRفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۳-۶
مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره سلولی حاصل از کشت درو ن شیشه ای زیره سیاه (Bunium persicum) و مقایسه آن با عصاره حاصل از بذر و اسانسعبدالرضا باقری,سیدحسن مرعشی۲۰۱۳-۷
اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر انجدان رومی تحت شرایط درون شیشه ایمحمد فارسی۲۰۱۳-۸
ارزیابی کاشت بقولات به عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالیعبدالرضا باقری۲۰۱۳-۸
بررسی تنوع آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNAمحمد فارسی۲۰۱۳-۸
بهینه سازی کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ایعبدالرضا باقری۲۰۱۳-۸
تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم وحساس علف هرز درنه...امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۳-۸
بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گلفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۳-۹
مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم کنندگاه رشد بر کالزایی در گیاه دارویی Levisticum officinalis در محیط کشت MS تغییر یافتهمحمد فارسی۲۰۱۳-۹
مطالعه بیان ژن Cu/znSOD و فعالیت آنزیم SOD در ژنوتیپ های نخود زراعی( cicer arietinum) تحت تنش خشکیسعید ملک زاده شفارودی,سیدحسن مرعشی۲۰۱۳-۹
بررسی انرژی مصرفی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در سطوح مختلف بستر کشت سالیانه در استان خراسان رضویمحمد فارسی۲۰۱۳-۱۰
کاربرد روش اسکار _ پی‎.‎‏ سی‎.‎آر در تعیین جنسیت دانهال های بنهفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۳-۱۰
مهلت داده شده به بیماران برای توضیح علت مراجعه به پزشک در درمانگاه های سرپایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمحمد فارسی۲۰۱۳-۱۰
ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار (AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگیامین میرشمسی کاخکی۲۰۱۳-۱۱
بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch درون شیشهای زیره سیاه ایرانیعبدالرضا باقری,فرشته مشیری۲۰۱۳-۱۲
همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.)محمد فارسی,سیدحسن مرعشی۲۰۱۳-۱۲
بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی ژنوتیپ های حساس و متحمل نخود ( ( Cicer arietinum. Lعبدالرضا باقری۲۰۱۴-۱
بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی سیر ایران (Allium sativum) بر اساس خصوصیات سیتوژنتیکی و کاریوتایپیسعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۴-۱
تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظامسیدحسن مرعشی,سعید ملک زاده شفارودی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۴-۱
شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus) با استفاده از نشانگر مولکولی ITSنسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری۲۰۱۴-۱
بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار جمعیت ژرم پلاسم انار شیرین ایران با استفاده از نشانگرهای SSRسیدحسن مرعشی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۴-۲
بررسی تغییر بیان microRNAهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی SPL برنج در پاسخ به تنش خشکیمحمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۴-۳
بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت های نعنای خوراکیمحمد فارسی۲۰۱۴-۳
تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.عبدالرضا باقری,سیدحسن مرعشی۲۰۱۴-۳
تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست های گرما دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافیمحمد فارسی۲۰۱۴-۴
اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia)محمد زارع مهرجردی۲۰۱۴-۵
مطالعه اثر ژن Rf3 برای بازگردانندگی باروری به برنج در زمینه ژنتیکی لاین ندا-Aمحمد فارسی۲۰۱۴-۵
آزمون های زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.)نسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری,سیدحسن مرعشی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۴-۷
برخی تغییرات مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) در پاسخ به تنش شوری ناشی از کلرید سدیمسعیدرضا وصال,عبدالرضا باقری۲۰۱۴-۷
آنالیز فیلوژنتیکی و تعیین ترادف ژن اینکلوژن بادی دو جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک (Carnation etched ring virus)سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۴-۸
بررسی اثر اتیلن بر میزان بیان ژن های DAT، G10H، T16H و AVLBS در گیاه پروانشمحمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۴-۸
گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPDسعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۴-۹
واکنش‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به خشکی نخود ((Cicer arietinum L. در شرایط تنش خشکی در مزرعهعبدالرضا باقری,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۴-۹
تفکیک و شناسایی نژادهای قارچ خوراکی دکمه ای با استفاده از نشانگرهای ISSR, ITS, IGSمحمد فارسی۲۰۱۴-۱۰
بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزا درختان عناب Ziziphus jujuba Mill.سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۴-۱۱
تحلیل های آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدودعبدالرضا باقری,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۴-۱۱
آنالیز کارکرد ژن Fol-SIX1 در ارقام مقاوم و حساس Cucumis meloسعید ملک زاده شفارودی,عبدالرضا باقری۲۰۱۴-۱۲
اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia)محمد زارع مهرجردی۲۰۱۵-۱
بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLPمحمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۵-۱
مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی (خرم و موبیل) تحت تنش شوریسعید ملک زاده شفارودی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۵-۱
ارزیابی تنوع موجود در توده های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunaبا تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیرهعبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۵-۲
استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ایمحمد فارسی۲۰۱۵-۳
بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریوم در ارقام خربزه (Cucumis melo L.)سعید ملک زاده شفارودی,عبدالرضا باقری۲۰۱۵-۳
بررسی میزان مقاومت ژنوتیپ های گوجه فرنگی زراعی (Solanum lycopersicum) و وحشی (.Solanum spp) نسبت به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)سیدحسن مرعشی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۵-۳
تأثیر ترکیب های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایععبدالرضا باقری۲۰۱۵-۳
بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره های بدست آمده از کالوس و سلول های کشت سوسپانسیون زیره سیاه در مقایسه با بذر آن و تاثیر نوع حلال و رقت عصاره بر این فعالیتعبدالرضا باقری۲۰۱۵-۶
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSRسعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۵-۸
ریز ازدیادی عناب(Ziziphus jujuba)نسرین مشتاقی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۵-۸
شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایرانفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۵-۸
ارزیابی اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده کوشیامحمد زارع مهرجردی۲۰۱۵-۹
بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunalدر رویشگاه های طبیعی استان سیستان و بلوچستانعبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۵-۹
مطالعه بیان ژنهای Chi3 ، SUT1 و CYP1 در گوجه فرنگی پارازیت شده با گل جالیز (Orobanche aegyptica)سیدحسن مرعشی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۵-۹
بررسی قابلیت آندروژنز و کالوس زایی در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به وسیله کشت بساکمحمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی,سعیدرضا وصال۲۰۱۵-۱۱
جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ صدفی خوراکیمحمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۵-۱۲
جداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS1 در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیمعبدالرضا باقری,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۶-۳
شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایرانمحمد فارسی۲۰۱۶-۳
بررسی بیان موقت آنتی ژن (HA1 ) ویروس آنفلوانزای پرندگان(H5N ) در گیاهان یونجه، سویا و کاهو به روش اگروفیلتراسیونسعید ملک زاده شفارودی,نسرین مشتاقی۲۰۱۶-۵
تأثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر برخی از عوامل رشد، عملکرد و میزان پلی ساکارید خام (Ganoderma lucidum) میوه قارچ دارویی ریشیمحمد فارسی۲۰۱۶-۵
تاثیر بررسی تنش کم آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناععبدالرضا باقری۲۰۱۶-۶
طراحی و ساخت ناقل بیانی ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی برای قارچ دکمه ایمحمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۶-۶
ارزیابی زراعی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کاشت پاییزه در مشهدعبدالرضا باقری۲۰۱۶-۷
مدلسازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست شناسی سیستمیسیدحسن مرعشی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۶-۸
تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم سوپردامینوسسعیدرضا وصال۲۰۱۶-۱۲
تأثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطه آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L. )محمد زارع مهرجردی,عبدالرضا باقری۲۰۱۶-۱۲
بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSRسعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۷-۱
تعیین سیتولوژیکی مراحل مختلف توسعه میکروسپور در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)محمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی,سعیدرضا وصال۲۰۱۷-۳
بررسی الگوی بیان ژن متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs)، تعیین توالی و مشخصه یابی پروموتر ژن CVOMTsدر گیاه ریحانتحت تنش خشکیفرج اله شهریاری احمدی,عبدالرضا باقری۲۰۱۷-۴
بررسی سرعت رشد میسلیوم و عملکرد جدایه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای سفید ( Agaricus bisporus ( در ایرانمحمد فارسی۲۰۱۷-۵
بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شورمحمد زارع مهرجردی۲۰۱۷-۶
روند تغییر پارامترهای فیزیولوژیک و بیان نیمه کمی ژنهای CapLEA-1وDehydrin1در ژنوتیپ های نخود زراعی تحت تنش کم آبیسعیدرضا وصال,فرج اله شهریاری احمدی,عبدالرضا باقری۲۰۱۷-۶
سنتز سبز نانو ذرات کروی طلا با استفاده از عصاره گیاه آب ترهعبدالرضا باقری,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۷-۶
ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های منتخب هندوانه بذر آجیلی با استفاده از نشانگرمولکولی ریزماهواره و صفات مورفولوژیکیسعیدرضا وصال۲۰۱۷-۸
اثر رقم و تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ‏ای لیلیوم با استفاده از ریزنمونه‏ های TCL.عبدالرضا باقری۲۰۱۷-۱۰
ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSRسعید ملک زاده شفارودی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۷-۱۰
غربالگری هموکاریون ها و تولیدنژاد دورگ جدید قارچ دکمه‌ای سفید (Agaricusbisporus) با استفاده از نشانگر ریزماهوارهمحمد فارسی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۷-۱۰
نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)عبدالرضا باقری۲۰۱۷-۱۰
بهینه‏ سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریومعبدالرضا باقری۲۰۱۷-۱۱
خالص سازی و بررسی برخی خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم آلفا آمیلاز مقاوم به حرارت باکتری Bacillus cereusامین میرشمسی کاخکی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۷-۱۱
بررسی الگوی بیان ژن‏های P5CS و CBF تحت تنش یخ زدگی و اثر خوسرمایی بر تغییرات میزان پرولین آزاد در گیاه نخود(Cicer arietinum L.).عبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۷-۱۲
تاثیر محرک متیل جاسمونات بر تولید آلکالوئید های تروپانی در ریشه های موئین تراریخت گیاه شابیزکفرج اله شهریاری احمدی,نسرین مشتاقی۲۰۱۸-۱
تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benthسعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۸-۱
اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده رقم ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker f.)عبدالرضا باقری۲۰۱۸-۲
ارزیابی ژنوتیپ های لوبیا چیتی(Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت در بوم نظام های کم نهاده بر اساس شاخص های تحملعبدالرضا باقری۲۰۱۸-۲
بهینه سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمتمحمد فارسی۲۰۱۸-۲
بررسی اثر بهینه‌سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGFعبدالرضا باقری,علیرضا سیفی۲۰۱۸-۳
بررسی اثر منابع مختلف نوری بر ریخت شناسی و رشد گیاهچه های سیب زمینی در شرایط درون شیشه و تأثیر آن بر تولید ریزغده در گلخانهمحمد زارع مهرجردی۲۰۱۸-۳
مقایسه ترانسکریپتوم گیاه جو (Hordeum vulgare L.) رقم افضل در پاسخ به تنش شوری با استفاده از تکنیک RNA-Seqمحمد فارسی,عبدالرضا باقری۲۰۱۸-۳
ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات مهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط مزرعه ای XMLفرج اله شهریاری احمدی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۸-۵
شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتیفرج اله شهریاری احمدی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۸-۵
بررسی تأثیر جدایه های باکتری (Pseudomonas putida) بر عملکرد قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus)محمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۱۸-۷
تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)محمد زارع مهرجردی۲۰۱۸-۷
اثر رشد گلدانی پنبه تراریخته Bt روی باکتری های ریزوسفری و غیرریزوسفری خاکسیدحسن مرعشی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۸-۸
ارزش کالاها و خدمات حبوبات در نظام‎های زراعی ایرانعبدالرضا باقری۲۰۱۸-۹
بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه های سیب زمینیمحمد زارع مهرجردی۲۰۱۸-۹
تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی با استفاده از (Helianthus annuus L.) نشانگرهای ریزماهواره تحت شرایط مزرعه ایفرج اله شهریاری احمدی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۸-۹
بررسی خصوصیات مورفوفنولوژیک، شاخص‌های رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های اُمیدبخش متحمل به خشکی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری تکمیلی در نیشابورعبدالرضا باقری۲۰۱۸-۱۰
تأثیر نانوذرات دیاکسید تیتانیوم و EDTA بر برخی عناصر غذایی و خصوصیات رشدی گیاه اسفناج (Spinacea oleracea)سعید ملک زاده شفارودی,نسرین مشتاقی۲۰۱۸-۱۱
بهینه سازی کشت ریشه های مویین گیاه همیشه بهار Calendula officinalis به منظور تولید ترکیب دارویی اولئانولیک اسیدسیدحسن مرعشی,نسرین مشتاقی۲۰۱۸-۱۲
بیان موقت فرم نوترکیب آنزیم اندونوکلئا PARSII ز با روش آگرواینفیلتراسیون در گیاه توتونمحمد فارسی۲۰۱۸-۱۲
تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعهمحمد زارع مهرجردی۲۰۱۹-۱
همسانه سازی و بیان ژن سلوبیوهیذرولاز celB در مخمر Pichia pastorisنسرین مشتاقی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۱۹-۲
بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایینسرین مشتاقی۲۰۱۹-۳
دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما - Ferula ovina - در شرایط درون شیشهای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسممحمد فارسی,سعید ملک زاده شفارودی,عبدالرضا باقری,نسرین مشتاقی۲۰۱۹-۳
مقایسه عملکرد اسانس ها و عصاره های گیاهی با یک پپتید نوترکیب در کنترل عوامل مهم بیماری زای قارچ خوراکی تکمه ای سفیدفرج اله شهریاری احمدی۲۰۱۹-۳
بررسی اثر حلال عصاره گیری بر میزان فنل، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی گیاهان دارویی بومی ایراننسرین مشتاقی۲۰۱۹-۸
مطالعه درون شیشه‌ای کیتوسان بر بهبود رشد پایه‌های مرکبات تحت تنش کلرید سدیمسعیدرضا وصال۲۰۱۹-۱۰
انتقال ژن gus به گیاه زینتی Begonia soli-mutataنسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری,سیدحسن مرعشی۲۰۲۰-۲
انتقال ژن ضد قارچی NaD1برای ایجاد مقاومت به بیماری های قارچی Fusarium oxysporum و Verticillium dahlia در پنبه(Gossypium hirsutum )سیدحسن مرعشی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۲۰-۳
تاثیر کم ابیاری بر ویژگیهای فیزیولوژیک عملکرد و میزان اسانس بیست جمعیت پونه وحشینسرین مشتاقی۲۰۲۰-۷
بررسی توان سویه های مختلف Agrobacterium rhizogenes در القای ریشه مویین گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)نسرین مشتاقی۲۰۲۰-۹
بهینه‏سازی شرایط رشدی برخی از مهمترین ریزجلبک‏های خالص‏سازی شده از دریاچه بزنگان و بررسی مقدار کلروفیل و کاروتنوئید آن‏هاعبدالرضا باقری,سعید ملک زاده شفارودی,نسرین مشتاقی۲۰۲۰-۹
ردیابی ژن های Rdg1a و mlo در جو برای مقاومت به بیماری های لکه قهوه ای نواری و سفیدک پودریامین میرشمسی کاخکی,علیرضا سیفی۲۰۲۰-۹
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پونه وحشی (Mentha longifolia L.) ایران با استفاده از نشانگر ISSR و ارتباط آن با عملکرد ماده خشک و درصد اسانسنسرین مشتاقی۲۰۲۰-۱۰
تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای SSR و CAPSسعیدرضا وصال,عبدالرضا باقری,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۲۰-۱۲
تحمل به یخ‌زدگی در برخی از ژنوتیپ‌های عدس تحت شرایط کنترل‌شدهعبدالرضا باقری۲۰۲۱-۱
گروه‌بندی برخی ژنوتیپ‌های سریش (‏Eremurus spp.‎‏) ایران با استفاده از صفات ریختی‏علیرضا سیفی۲۰۲۱-۲
شاخص‌های تولید بنه‌های استاندارد و سالم زعفرانامین میرشمسی کاخکی۲۰۲۱-۷
ارزیابی روند مقاومت یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌هایی از بازدارنده‌های استیل‌کوآنزیم‌آکربوکسیلاز در مزارع گندم استان فارسعبدالرضا باقری۲۰۲۱-۹
خاموشی ژن bZIP14 با استفاده از CRISPR/Cas9 و بررسی موتانت ها در پاسخ به تنش شبکه آندوپلاسمی در گیاه Marchantia polymorphaمحمد فارسی,علیرضا سیفی۲۰۲۱-۹
بهینه سازی بیان آنزیم سلوبیوهیدرولاز cel6B در باکتری E. coli (DE3)نسرین مشتاقی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۲۱-۱۱
اثر نوع ریزنمونه و غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد در ریز ازدیادی گیاه شمعدانی زینتی Pelargonium hortorum Maverick) در شرایط درون‌شیشه‌اینسرین مشتاقی,سیدحسن مرعشی,فرشته مشیری۲۰۲۱-۱۲
Phytochemical investigation among different populations of Papaver bracteatum Lindl. using ultrasonic - assisted extraction method followed by HPLC analysisنسرین مشتاقی,سعید ملک زاده شفارودی۲۰۲۱-۱۲
بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی در پاسخ به تنش سرما در گوجه‌فرنگی وحشی (Solanum habrochaites) جهت غربالگری لاین‌های متحمل به سرماامین میرشمسی کاخکی۲۰۲۱-۱۲
شناسایی یکی ازموتیف های موثر در پایداری پروتئینATG8Bدر جایگاهLDSدر گیاهMarchantia polymorphaمحمد فارسی,علیرضا سیفی۲۰۲۲-۱
Study on Combining Ability and Gene Effects Estimation in Some Sweet Corn Inbred Lines (Zea mays L. var saccarata) by Line × Tester Methodسعید ملک زاده شفارودی,فرج اله شهریاری احمدی۲۰۲۲-۳
تأثیر سطوح مختلف کیتوسان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک پایه های سیترنج و نارنج تحت تنش شوریسعیدرضا وصال,سعیدرضا وصال۲۰۲۲-۳
توانایی نس‌های قارچ مایکوریزا آربسکولار و اندوفیت برای بهبود تحمل به شوری در نخود (.Cicer arietinum L)عبدالرضا باقری۲۰۲۲-۳
شناسایی ژ نهای دخیل در استقرار رابطه انگلی در گ لجالیز مصری بر پایه تجزیه و تحلیل دادههای بیان ژ نامین میرشمسی کاخکی,علیرضا سیفی۲۰۲۲-۴
مطالعه خصوصیات ظاهری بذر و ویژگی های جوانه زنی توده های بومی پیاز خوراکی ایرانسعید ملک زاده شفارودی۲۰۲۲-۴
سرهم بندی ترنسکریپتوم و شناسایی نشانگرهای EST-SSR در زعفرانعلیرضا سیفی۲۰۲۲-۵
ارزیابی صفات مهم زراعی مرتبط با عملکرد و شناسایی ژنوتیپ های برتر کینواسیدحسن مرعشی۲۰۲۲-۶
بررسی تنوع ژنومی ارقام پسته مقاوم و حساس به آفت پسیل با استفاده از روش توالییابی کل ژنومسیدحسن مرعشی,فرج اله شهریاری احمدی,علیرضا سیفی۲۰۲۲-۹
بهینه سازی جنین زایی سوماتیکی در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) رقم Money Makerنسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری,امین میرشمسی کاخکی۲۰۲۲-۱۰
شناسائی منابع ژنتیکی مقاومت به بیماری بذرزاد لکه قهوه ای نواری جوسعید ملک زاده شفارودی۲۰۲۲-۱۰
بهینه سازی کالوس زایی و کشت سوسپانسیون سلولی در زعفرانعلیرضا سیفی۲۰۲۲-۱۲
بیان و تخلیص آنزیم Cas9 در باکتری coli. Eعلیرضا سیفی۲۰۲۳-۱
انتقال ژنepspsبه نخودبه منظور مقاومت به علفکش گلایفوسیتنسرین مشتاقی,عبدالرضا باقری,سیدحسن مرعشی۲۰۲۳-۲
بررسی فعالیت تثبیت نیتروژن، بیان ژن nifH و رشد در سیانوباکتری Aliinostoc sp.، تحت تاثیرمنابع نیتروژن، فسفر و پتاسیممحمد فارسی,امین میرشمسی کاخکی۲۰۲۳-۴
تأثیر زوال بذر بر صفات فیزیوﻟوژیک و آنزیم های آنتی اکسدانتی و اس-نیتروزیﻼسیون پروتئین ها در دو رقم کلزاعلیرضا سیفی۲۰۲۳-۴
تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L) در شرایط آب‌ و هوایی مشهدسیدحسن مرعشی,علیرضا سیفی۲۰۲۳-۶
بررسی تفاوت‌های ترکیب آمینو اسیدی و بیان ژن سوپراکسید دیسموتاز برنج و آلوروپوس به عنوان معیارهایی از تفاوت تحمل تنش اکسیداتیو حاصل از شوریفرج اله شهریاری احمدی۲۰۲۳-۹
تعیین برخی صفات مورفوفیزیولوژیک موثر بر نسبت ریشه به اندام هوایی در ارقام مختلف و (Hordeum vulgare L.)محمد فارسی,نسرین مشتاقی۲۰۲۴-۵
ثر تنش گرما بر جوانه‌زنی و رشد دانه‌های گرده گوجه‌فرنگی (‌Solanum lycopersicum‌) در شرایط آزمایشگاهیامین میرشمسی کاخکی۲۰۲۴-۶