عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدارعلیرضا آستارائیجهاد دانشگاهی۱۳۷۴
پروتوزوئرهای خاکامیر لکزیان۱۳۸۰
میکروبیولوژی خاک رهیافتی کنجکاوانهامیر لکزیانسخن گستر۱۳۸۳
اصول و کاربرد میکروبیولوژی خاکامیر لکزیان۱۳۸۴
Identification by HPLC-MS of new detected compounds in sugar beet root exudates for soil P mobilizatرضا خراسانیCuvillier Verlag Gottingen۱۳۸۷
خاک گرانقدرغلامحسین حق نیانشر آموزش کشاورزی۱۳۸۸
فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی-جلد دهم خاکشناسیغلامحسین حق نیاانتشارات دانشگاه تهران۱۳۸۹
فعالیتهای میکروبی در ریزوسفرامیر لکزیان۱۳۸۹
کودهای بیولوژیک فن آوری، بازاریابی و کاربردعلیرضا آستارائی۱۳۹۱
ماده آلی در کشاورزی پایدارغلامحسین حق نیا۱۳۹۳
روشهای آنزیم شناسی خاکامیر لکزیان۱۳۹۴
مبانی پیدایش و رده بندی خاکعلیرضا کریمی۱۳۹۵
فلزات سنگین در خاکامیر فتوت۱۳۹۷
Global Soil Proverbs, Cultural Language of the Soilعلیرضا کریمیSchweizerbart Science Publishers۱۳۹۷
Stable Isotope Studies of the Water Cycle and Terrestrial Environmentsعلیرضا کریمیGeological Society Special Publication۱۴۰۰
Computers in Earth and Environmental Sciences - chapter 40علیرضا کریمیElsevier۱۴۰۰
پژوهش های تجربی فرسایش و رسوب (در پایگاه تحقیقاتی حفاظت خاک سنگانه)حجت امامیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی۱۴۰۰