نشریه آب و خاک

مجله آب و خاک از فروردین ماه سال 1386 به صورت فصلنامه (4 شماره در سال) منتشر شده است و از فروردین ماه سال 1389 به صورت دوماهنامه (6 بار در سال) منتشر می شود.

 در این نشریه نتایج و دستاوردهای پژوهشی جدید محققان محترم در زمینه های آبیاری، علوم خاک و هواشناسی کشاورزی پس از داوری منتشر می‌شود.


  • رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: الف
  • رتبه Q1 و ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1397: 0.214
  • ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1396: 0.170