نشریه پژوهش های علوم دامی ایران
نشریه علمی پژوهش های علوم دامی ایران ابتدا در سال 1388 به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.
این نشریه وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، مقالات تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی را در زمینه علوم دامی با گرایش های زیر به زبان فارسی و بر اساس دستورالعمل، جهت چاپ در نشریه می پذیرد:
  • تغذیه دام (تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور)
  • ژنتیک و اصلاح نژاد دام (کمی و مولکولی)
  • فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دامی
  • تولیدات و پرورش دام و طیور
  • پرورش زنبور عسل و آبزیان