نشریه آب و توسعه پایدار
گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت آب و فاضلاب مشهد از سال 1392 اقدام به انتشار نشریه «آب و توسعه پایدار» نموده است. از آذر سال 1398 این نشریه به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این نشریه حاصل فعالیت های علمی مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن هیدرولیک ایران است.
هدف این نشریه کمک به بهبود روش های اجرایی در عرصه مدیریت و مهندسی منابع و مصارف آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی و فناوری های نوین است.
محتوای موضوعی مقالات در این نشریه شامل موارد زیر است:
  • مدیریت آب و اقتصاد
  • ریسک، پایداری و تاب آوری
  • منابع آب سطحی و زیرزمینی
  • آبیاری و کشاورزی
  • انتقال آب و سازه های آبی
  • کیفیت آب، بازچرخانی و فاضلاب
  • آب، اکوسیستم و محیط زیست

  • رتبه در ارزیابی سال 1399 نشریات علمی کشور: الف
  • ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1397: رتبه Q2 و ضریب تاثیر 0.19