نشریه پژوهش های زراعی ایران
نشریه پژوهش های زراعی ایران در تاریخ 1382/05/27 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در تاریخ 1389/10/21 از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مجوز چاپ دریافت کرده است و از سال 1382 به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده است. از سال 1382 تا 1387 به صورت دو فصلنامه، سال 1389 به صورت دوماهنامه و از 1390 تاکنون به صورت فصلنامه در حال فعالیت می‌باشد.
این نشریه مقاله های برگرفته از نتایج تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه اکوفیزیولوژی، به زراعی، مدل سازی، فرآیندهای بیوفیزیکی مرتبط با رشد و نمو گیاهان زراعی و همچنین مقاله هایی که جنبه بین رشته ای داشته و توجه خاص به فیزیولوژی، زراعت و عملکرد گیاهان زراعی داشته باشند، در صورتی که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد، پذیرش می‌نماید.