نشریه بوم شناسی کشاورزی
نشریه علمی - پژوهشی بوم شناسی کشاورزی ابتدا در سال 1388 بصورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 بصورت فصلنامه و زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود.
این نشریه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور، موفق به کسب رتبه "ب" شده است.