نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران
نشریه علمی پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران از فروردین ماه سال 1384 بصورت دوفصلنامه، از فروردین 1389 بصورت فصلنامه (4 جلد به زبان فارسی) و از فروردین سال 1394 به صورت دوماهنامه (4 جلد به زبان فارسی و 2 جلد به زبان لاتین) با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران منتشر می‌شود.
نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، مقاله های برگرفته از نتایج پژوهشی در زمینه مهندسی، شیمی، میکروبیولوژی و تکنولوژی مواد غذایی و همچنین مقاله هایی که جنبه بین رشته ای داشته را مورد توجه قرار می دهد.
این نشریه در آخرین ارزیابی وزارت علوم رتبه الف را کسب کرده است و دارای ضریب تاثیر 0/090 در ISC می باشد.