برنامه درسی هفتگی استاد (علی فیروز زارع) نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲


شنبه
۶:۰۰ الی ۸:۰۰
۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
اقتصاد خرد - 2(3.00)
(کلاس 52),شروع فرد
۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی(3.00)
(کلاس 52),شروع فرد
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
اقتصاد کلان - 1(3.00)
(کلاس 15 کشاورزی ),شروع فرد
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
اقتصاد بازاریابی و مدیریت صنعتی(3.00)
(کلاس 58),شروع فرد
۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
یکشنبه
۶:۰۰ الی ۸:۰۰
۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
اقتصاد کلان - 1(3.00)
(کلاس 52),شروع فرد
۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
مدیریت و حسابداری(2.00)
(کلاس 61 کشاورزی),شروع فرد
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی(3.00)
(کلاس 52),شروع فرد
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
اقتصاد خرد - 2(3.00)
(کلاس 22 کشاورزی),شروع فرد
۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
دوشنبه
۶:۰۰ الی ۸:۰۰
۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی(3.00)
(کلاس 23 کشاورزی),شروع زوج
۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
اقتصاد منابع طبیعی(2.00)
(),شروع فرد
۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
سه شنبه
۶:۰۰ الی ۸:۰۰
۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
اقتصاد کلان - 1(3.00)
(کلاس 23 کشاورزی),شروع فرد
۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
اقتصاد محیط زیست(3.00)
(کلاس 23 کشاورزی),شروع فرد
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
* اقتصاد بازاریابی و مدیریت صنعتی(3.00)
(کلاس 56),شروع فرد
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
اقتصاد منابع طبیعی(2.00)
(کلاس ۴),شروع فرد
۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
چهارشنبه
۶:۰۰ الی ۸:۰۰
۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
پنجشنبه
۶:۰۰ الی ۸:۰۰
۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰