فیزیک خاک و محیط زیست

هیدرولوژی یکی از سه شاخه‌ی عمده‌ی سیالات در علم ژئوفیزیک است. دو شاخه‌ی دیگر هواشناسی و اقیانوس شناسی است ولی هیدرولوژی به طرق مختلف با این دو شاخه تفاوت دارد. هم هواشناسی و هم اقیانوس شناسی از مبانی علمی نسبتاً روشنی بر پایه‌ی مکانیک سیالات برخوردارند، در نتیجه هیچ‌گونه عدم اطمینانی در مورد حدود و دامنه‌ی آن‌ها وجود ندارد.

هیدرولوژی یکی از سه شاخه‌ی عمده‌ی سیالات در علم ژئوفیزیک است. دو شاخه‌ی دیگر هواشناسی و اقیانوس شناسی است ولی هیدرولوژی به طرق مختلف با این دو شاخه تفاوت دارد. هم هواشناسی و هم اقیانوس شناسی از مبانی علمی نسبتاً روشنی بر پایه‌ی مکانیک سیالات برخوردارند، در نتیجه هیچ‌گونه عدم اطمینانی در مورد حدود و دامنه‌ی آن‌ها وجود ندارد. اما درباره‌ی هیدرولوژی چطور؟ به نظر می‌رسد برای بسیاری از متخصصان هدف از هیدرولوژی به خوبی تعریف شده و قلمرو آن کاملاً محدود باشد. با این وجود تصویری که هیدروژئولوژیست‌ها، هیدرواکولوژیست‌ها و مهندسان زهکشی شهری از هیدرولوژی دارند بسیار متفاوت است. بسیاری از هیدرولوژیست‌ها برای یک یا چندین بخش از کل چرخه‌ی هیدرولوژی با خلاءهایی روبرو هستند. این موضوع نه تنها از لحاظ نظری تاسف‌بار است بلکه از لحاظ عملی نیز مشکلاتی را به بار می‌آورد. بین بخش‌های متعدد تقابل‌هایی وجود دارد که می‌تواند از جنبه‌ی عملی مهم باشد.

 • مقدمه مترجم
 • پیش‌گفتار
 • قدردانی
 • بخش یک: روابط پایه
 • بخش دو: فاز جامد
 • بخش سه: فاز مایع
 • بخش چهار: فاز گاز
 • بخش پنج: پدیده‌های ترکیبی
 • بخش شش: چرخه‌ی آب در مزرعه
 • بخش هفت: روابط خاک-گیاه-آب
 • بخش هشت: پیوست‌ها
 • پیوست 1: تغییرپذیری مکانی
 • پیوست 2: کاربرد فیزیک خاک در پالایش مکان‌های آلوده به پسماندهای خطرناک
 • پیوست 3: نمایش سطح زمین در مدل‌های اقلیم جهانی
 • اسامی مؤلفان
 • کتاب‌نامه
 • نمایه

خاک -- فیزیک، خاک -- جنبه‌های زیست‌محیطی