وبینار سرمایه گذاری در بورس و بازارهای مالی

ارایه توسط: آقای دکتر حسین محمدی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی

هفته سرآمدی آموزش - اردیبهشت 1399

در این وبینار سوالات و مسائلی مانند: نقش بورس در جامعه، بازدهی بورس در مقایسه با سایر بازارها، چگونگی ورود به بورس، مزیت سرمایه گذاری در بورس، روش های کسب درآمد در بورس، ریسک های سرمایه گذاری در بورس، مهمترین صنایع در بورس، روش های تحلیل در بورس، چگونگی روند رشد بورس و ... بررسی و پاسخ داده شده است.

وبینار تولید قارچ های خوراکی و دارویی

ارایه توسط: آقای دکتر محمد فارسی، عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی

هفته سرآمدی آموزش - اردیبهشت 1399

در این وبینار، دکتر محمد فارسی، به معرفی انواع قارچ های خوراکی و دارویی و فواید آن ها، مراحل تولید در مقیاس کوچک و صنعتی، تولید کمپوست مورد نیاز و ... پرداختند.

وبینار با عنوان "تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان با نگاه بر بخش کشاورزی"

ارایه توسط: آقای دکتر ناصر شاهنوشی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی

هفته سرآمدی آموزش - اردیبهشت 1399

در این وبینار، دکتر ناصر شاهنوشی، اقتصاد جهان و بخصوص اقتصاد بخش کشاورزی را در شرایط شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان بررسی نمودند

ویدئوها و وبینارهای آموزشی

وبینارها مصاحبه ها

وبینارها

مصاحبه ها