بیو1

تاليف: پريتي جوشي، ترجمه: دكتر علي اصغر اسلمي نژاد-مهندس علي سامعي، تاريخ نشر:1388

هدف اصلي حيات يك موجود زنده، جاودان ساختن مواد ژنتيكي و خصوصيات ساختماني سلولهايش است كه به اين وسيله معماي وراتث انجام مي پذيرد. مطالعه ژنها و رفتار آنها بسيار اساسي است، زيرا بدون ژنها حيات وجود ندارد. به تازگي توجه علم و فناوري به سوي ايجاد تغيير در ساختمان ژنها مطابق نيازها است كه به آن مهندسي ژنتيك مي گويند.