ژنتیک

تاليف: دكتر پي. كاناكراج، ترجمه: دكتر علي اصغر اسلمي نژاد-مهندس يوسف اصلاني-مهندس علي سامعي، تاريخ نشر:1385

در كتاب حاضر اصول پايه علم ژنتيك به زبان ساده همراه با مثال هاي متعدد و تمرينات آخر هر فصل بيان شده است. بنابراين مي تواند به عنوان كتاب درسي به دانشجويان عزيز معرفي گردد.