خاک

تاليف: ديويد، م. سيلويا و همكاران، ترجمه: دكتر امير لكزيان با همكاري مهندس نرگس ميلاني، تاريخ نشر1384

اين كتاب يكي از جامع ترين كتابهاي ميكروبيولوژي خاك مي باشد كه تا كنون منتشر شده است. مطالب اين كتاب شامل سه بخش است كه بخش اول بررسي باكتريها، قارچها، جلبكها، سيانوباكتريها، پروتوزوئرها و ... مي باشد. بخش دوم تغيير شكل هاي ميكروبي عناصر مهم نظير كربن، نيتروژن،‌گوگرد و فسفر را برسي مي كند و در بخش سوم به جنبه هاي عملي ميكروبيولوژي خاك نيز مي يردازد.