خاک2

تالیف: ک.جی.موکرجی و همکاران، ترجمه: دکتر امیر لکزیان، تاریخ نشر: زمستان1389

كتابی که پیش رو دارید و با عنوان "فعاليت­هاي ميكروبي درريزوسفر" ترجمه شده مشتمل بر شانزده فصل مختلف است. فصل­هاي ابتدايي اين كتاب عمدتا درباره توصيف بخش‌هاي مهم ريزوسفر، جداسازي و شمارش ريزجانداران مستقر در ريزوسفر، ترشحات ريزوسفري و پويايي جمعيت­هاي ميكروبي مي‌باشد. باكتري­هاي ريزوسفر، اثرات متقابل ريزجانداران در ريزوسفر، مفهوم ميكوريزوسفر و روش­هاي مولكولي نيز در فصول ديگر اين کتاب بررسي شده است. در فصل­هاي پاياني كتاب نیز مطالب بسيار جديد و ارزشمندي پيرامون قارچ­هاي ميكوريزا مطرح شده است. كتاب فعاليت‌هاي ميكروبي در ريزوسفر براي همه محققان و متخصصان رشته­هاي زيست فناوري ميكروبي، اكولو‍ژي ميكروبي و ميكوبيولوژي خاك مفيد و سودمند است.