Dr. Mohammad Hossein AghkhaniDr Hassan Marashi

طی حکمی از سوی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، آقایان دکتر سیدحسن مرعشی،  استاد گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهان زراعی و دکتر محمدحسین آق خانی، استاد گروه آموزشی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی، به عضویت شورای برنامه ریزی درسی و آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند. در حکم صادره آمده است:
در راستای پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه و نظر به تجارب و شایستگی های حضرات عالی و همچنین ضرورت ارتقاء و بازنگری وضعیت رشته / گرایش های تحصیلی و برنامه های درسی مبتنی بر دانش و فناوری روز و نیازهای ملی و بین المللی، به موجب این ابلاغ، جناب‌عالی با حفظ سمت و وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال، به عنوان عضو شورای برنامه ریزی درسی و آموزشی دانشگاه منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضا در این امر مهم موفق باشید​.