(سه شنبه 11بهمن ماه )
اولین جلسه هم اندیشی و مشورتی برای برگزاری جشن «50 سالگی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد» در روز سه شنبه، مورخ 1401/11/11 ساعت 12 در مکان سالن شورای ساختمان اداری دانشکده تشکیل گردید.
در این جلسه که با حضور برخی از اساتید و همکاران صاحب نظر از گروه های مختلف دانشکده، از جمله دکتر عبدالرضا باقری، دکتر محمد جواد وریدی، دکتر محمد کافی، دکتر امین علیزاده، دکتر فخری شهیدی، دکترمجتبی طهمورث پور، دکتر محسن دانش مسگران، دکتر قربانعلی اسدی، دکتر هادی ابراهیمی و دکتر حسن مرعشی برگزارشد، در خصوص ضرورت و اقتضای تحقق بخشی به انتظار و اشتیاق اعضای دانشکده در طی ادوار مختلف برای به انجام رسانیدن این مهم بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد با تشکیل دبیرخانه و طراحی و تدوین برنامه های سنجیده و وزین، این جشن با رویکرد بازشناسی و تجلیل و تکریم پنج دهه تلاش و اهتمام جمع کثیر مؤسسان، بنیانگذاران، توسعه دهندگان، استادان، نخبگان، کارآفرینان، دانشجویان، کارکنان، پیشکسوتان، ذینفعان و … به نحو شایسته، با شکوه و زیبنده برگزار شود و تاثیرگذاری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان دومین دانشکده برتر کشور و منطقه، در امر تربیت محققان، پژوهشگران، مدیران و دست اندکاران بخش کشاورزی در گستره ملی، منطقه ای و بین المللی، ارتقای جایگاه علمی کشور و دستیابی به دستاوردهای گرانسنگ در مرزهای دانش، با تبیین اسناد و عرضه شواهد دیرینه و درخشان، تحلیل، بررسی و در معرض نگاه و افکار دوستداران، اعضا و جامعه علمی استان و کشور قرار گیرد.
شایان ذکر است که با پیش بینی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته، این جشن قرار است در نیمه سال 1402 برگزار شود.

اولین جلسه مشورتی و هم اندیشی، برای برنامه ریزی جشن بزرگداشت «50 سالگی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد»اولین جلسه مشورتی و هم اندیشی، برای برنامه ریزی جشن بزرگداشت «50 سالگی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد»اولین جلسه مشورتی و هم اندیشی، برای برنامه ریزی جشن بزرگداشت «50 سالگی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد»اولین جلسه مشورتی و هم اندیشی، برای برنامه ریزی جشن بزرگداشت «50 سالگی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد»