اگرواکولوژی مناطق خشک دفتر اول بوم شناخت غذا

کتاب «اگرواکولوژی مناطق خشک دفتر اول: بوم شناخت غذا» اثر دکتر علیرضا کوچکی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی که با همکاری دکتر مهدی نصیری، دکتر سرور خرم دل و دکتر محمد خواجه حسینی نگارش یافته است، تازه ترین اثر انتشار یافته توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد است که به علاقمندان این حوزه عرضه گردیده است.
مناطق خشک جهان از تاب آوری اندکی برخوردارند. با وجود این، درمعرض انواع تنش‏های محیطی، به ویژه کم آبی و گرما قرار دارند. انسان در طی دوران زندگی بسیار طولانی خود در این مناطق، به این تنش ها سازگار شده، ولی درطی سدۀ اخیر آسیب پذیری این مناطق به دلیل تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت، تحولات اقتصادی و سیاسی و نیز ورود فناوری‏های ناسازگار، افزایش یافته و در نتیجه منابع طبیعی تجدیدپذیر به ویژه آب، خاک و تنوع زیستی آن خسارت‏ های غیر قابل برگشتی را تجربه کرده است. بدین سان مناطق خشک که محل ظهور بسیاری از تمدن‏های کهن، مرکز پیدایش جوامع سکنی گزین و نیز خاستگاه کشاورزی بوده، بیش از سایر اقلیم های جهان آسیب دیده است. در این راستا، به علت سابقۀ دیرین کشاورزی در این مناطق، طراحی روش های مدیریت مبتنی بر مفاهیم بوم شناختی در قالب بینش اگرواکولوژی مورد توافق جوامع علمی و نیز سیاست گذاران جهان است. اهداف مجموعۀ پیش رو نیز مبتنی بر همین نگرش، یعنی تلفیق دیدگاه‏ های بوم سازگار و رهیافت‏ های تولید پایدار غذا در مناطق خشک و به ویژه در ایران ‏است؛ زیرا تاکنون چنین ساختار مکتوبی در منابع علمی کشور منتشر نشده است. این مجموعه در سه دفتر جداگانه طراحی شده است: در دفتر نخست، غذا در قالبی بوم شناختی و از جنبه‏ های اجتماعی و فرهنگی بررسی شده است، دفتر دوم به مدیریت منابع و بوم نظام‏ های کشاورزی در مناطق خشک پرداخته است و دفتر آخر به رهیافت های بوم سازگار در کشاورزی مناطق خشک اختصاص دارد. مطالب این مجموعه که تجمیع اندیشه‏ های پژوهشگران این عرصه ‏های علمی است می ‏تواند برای استادان، دانش پژوهان و دانشجویان رشته‏ های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و زیست شناسی و نیز مروجان و همچنین کشاورزان پیشرو مفید واقع شود.

​بوم شناسی مناطق خشک، کشاورزی مناطق خشک، کشاورزی، منابع، مدیریت و ….… از موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

اخبار دانشکده