عنوان پایان نامهتاثیر پرایمینگ بذر و کاربرد اسید سالیسیلیک و گلایسین بتائین بر القای مقاومت به سرمای نشاء خربزه
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها
استاد راهنما آقای دکتر آروئی
زمان ساعت 10، روز چهارشنبه، مورخ 1401/12/10
مکان آمفی تئاتر شماره 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع