عنوان پایان نامهبررسی تأثیر نیتریک اکسید (NO) و 1 - متیل سیکلو پروپان (MCP -1) قبل و پس از برداشت بر حفظ کیفیت و افزایش عمر انبارمانی پسته تازه
مقطع و رشته دکتری علوم باغبانی گرایش میوه کاری
استاد راهنما آقای دکتر عابدی
زمان ساعت 10، روز شنبه، مورخ 1401/12/10
مکان آمفی تئاتر ویدئوکنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع